Podeu ampliar aquesta informació a l’Oficina virtual de tràmits

Afers socials
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Ajuts econòmics a infants i joves per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Alta de la Targeta Rosa per a majors de 60 anys barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Alta de la Targeta Rosa per a persones amb discapacitat barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Alta, modificació o baixa de la domiciliació bancària de la Targeta Rosa barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Beques per a l'accés d'infants i adolescents a activitats de vacances d'estiu barcelona.cat

Barcelona.cat

Prestacions econòmiques d'urgència social per a famílies amb infants i/o adolescents de 0 a 16 anys barcelona.cat

Barcelona.cat

Animals
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Alta al cens d'animals de companyia barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Baixa o modificació al cens d'animals de companyia barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Recollida d'animals morts a l'espai públic barcelona.cat

Barcelona.cat

900 226 226

900 226 226

Recollida d'animals morts al domicili 900 226 226

900 226 226

Col·laboració i participació ciutadana
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Dret d'accés a la informació pública barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Queixes, incidències i suggeriments sobre els serveis municipals barcelona.cat

Barcelona.cat

900 226 226

900 226 226

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Sol·licituds d'audiència pública OAC

OAC

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona d'activitats i serveis de districte i de ciutat barcelona.cat

Barcelona.cat

Educació
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Preinscripció i matriculació a escoles municipals de música barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Preinscripció i matriculació segon cicle infantil, primària i secundària barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Preinscripcions i matriculació a les escoles bressol i llars d’infants públiques barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Habitatge
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Assabentats d’obres barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Certificats de legalitat d'una construcció o un habitatge barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Comunicats i llicències d’obra major barcelona.cat

Barcelona.cat

Consulta i impressió de plànols topogràfics, urbanístics, parcel·laris i cartogràfics de la ciutat de Barcelona barcelona.cat

Barcelona.cat

Inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

Hisenda
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) barcelona.cat

Barcelona.cat

Autoliquidacions de plusvàlua barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Canvi d'adreça fiscal barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Canvi de titular de l'impost sobre béns immobles (IBI) barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Carpeta del Professional per gestionar i tramitar de manera telemàtica en nom dels clients barcelona.cat

Barcelona.cat

Certificat negatiu de deute barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Certificats de pagament de tributs multes i preus públics barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Cites a l'Institut Municipal d'Hisenda barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

Quiosc

Quiosc

Còpia del document per fer el pagament de multes i sancions imposades per l'Ajuntament de Barcelona barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Còpia del document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Devolució d'ingressos indeguts barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Domiciliació bancària barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Fraccionament del deute de tributs municipals i multes barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

Notificació de deute pendent barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Pagament de tributs i multes amb targeta de crèdit barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

Quiosc

Quiosc

Presentació d'al·legacions o recursos en relació amb multes de convivència imposades per l'Ajuntament de Barcelona barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Presentació d'al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per l'Ajuntament de Barcelona barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Presentació de recursos i al·legacions en relació amb tributs i preus públics barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Rectificació d'errors ortogràfics a dades de contribuents barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Sol·licitud de subvenció, exempció o bonificació d'impostos municipals barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

La ciutat
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Agenda d'actes de la ciutat barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Avisos d'incidències del funcionament de la ciutat barcelona.cat

Barcelona.cat

900 226 226

900 226 226

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Com et pots desplaçar amb transport públic barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Directori d'equipaments i entitats barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Registre Gaudir Més barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Situació de direccions en el plànol barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Les persones
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Alta al Padró Municipal d'Habitants barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Alta per naixement al Padró Municipal d'Habitants 010

010

OAC

OAC

Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Carnet de vacunació infantil: sol·licitud de duplicat 010

010

OAC

OAC

Certificat d'empadronament signat pel secretari de l'Ajuntament barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Consulta d'objectes perduts dipositats a l'Oficina de Troballes barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

Consulta de col·legi electoral barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Modificació de dades al Padró 010

010

OAC

OAC

Registre de subscriptors al servei de Notificació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona barcelona.cat

Barcelona.cat

Sol·licitud de celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament de Barcelona barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Sol·licitud de la targeta per als veïns i veïnes dels barris adjacents al Park Güell barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Sol·licitud del certificat digital IdCat barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Volants de convivència barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Volants de residència barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Món laboral i empresarial
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Certificat negatiu de sou o pensió de l'Ajuntament de Barcelona barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Consulta sobre l'estat de tramitació d'expedients d'activitats barcelona.cat

Barcelona.cat

Consulta sobre l'estat de tramitació d'un expedient d'obres barcelona.cat

Barcelona.cat

Gestions del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants (autoliquidació, agrupació, baixa) barcelona.cat

Barcelona.cat

Gestions del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a grans generadors OAC

OAC

Informació dels permisos per iniciar una activitat o una instal·lació: llicència, comunicació o autorització Punt barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Llicència d'obertura i comunicació prèvia d'inici d'activitat o instal·lació barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal barcelona.cat

Barcelona.cat

Subvencions del Programa Barcelona: Foment de l'inici de nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes barcelona.cat

Barcelona.cat

Transmissió de la llicència d'activitats i de terrasses barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Seguretat ciutadana
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Informe d'actuació de la Guàrdia Urbana barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Informe d'actuació dels bombers barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Ús de la marca bcn
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Préstecs de fotos i de vídeos de Barcelona barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Utilització de la imatge corporativa barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Via pública i mobilitat
Nom En línia 010 900 226 226 OAC Quiosc
Certificat de canvi de nom o numeració d'un carrer barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Consulta del dia de recollida de mobles i estris domèstics barcelona.cat

Barcelona.cat

900 226 226

900 226 226

Croquis d'instal·lació de semàfors barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Croquis d'instal·lació de senyals de circulació barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Demanda d'actuació dels serveis d'intervenció a la via pública barcelona.cat

Barcelona.cat

900 226 226

900 226 226

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Denúncia per incompliment de l'Ordenança de Convivència OAC

OAC

Permís d'ocupació de l'espai públic per bastides, grues barcelona.cat

Barcelona.cat

Permís d'ocupació de l'espai públic per la Diada de Sant Jordi: Espais lliures barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Permís d'ocupació de l'espai públic per la Diada de Sant Jordi: Espais vinculats a establiments/ Espais representatius barcelona.cat

Barcelona.cat

Permís d'ocupació de l'espai públic per la Diada de Sant Jordi: Pa de Sant Jordi barcelona.cat

Barcelona.cat

Permís de col·locació de pilons a les voreres barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Permís per a espectacles públics i activitats extraordinàries dins establiments barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Permís per a espectacles públics i activitats extraordinàries en la via pública barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Permís per a festes infantils als parcs i jardins de Barcelona barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Permís per al muntatge d'estructures publicitàries a la via pública barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Petició de retirada de vehicles abandonats a la via pública barcelona.cat

Barcelona.cat

900 226 226

900 226 226

OAC

OAC

Quiosc

Quiosc

Reserva d'estacionament dels vehicles de les persones amb discapacitat barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Resident d'AREA: Sol·licitud dels drets d'estacionament i alta de vehicles barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

Sol·licitud d'ocupació de la via pública barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Sol·licitud, modificació o baixa de la llicència de gual barcelona.cat

Barcelona.cat

OAC

OAC

Targeta Blanca per a l'ús del Servei Públic de Transport Especial barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

OAC

OAC

Targeta de transport públic T-16 per als nens i les nenes de Barcelona ciutat barcelona.cat

Barcelona.cat

010

010

Informació i tramitació especialitzada
Nom OAC (plaça de Sant Miquel, 3) Oficina de Troballes
Ajuts per al lloguer OAC

OAC

Consulta i devolució d'objectes perduts Oficina de troballes

Oficina de troballes

Inscripció en el registre de sol·licituds d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona OAC

OAC

Sol·licitud del servei de Teleassistència OAC

OAC