Qui pot sol·licitar la Targeta Rosa

Puc optar a la Targeta Rosa?

Podran gaudir-ne tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Barcelona que compleixin els barems d’ingressos econòmics establerts, i que siguin majors de 60 anys o bé tinguin una discapacitat igual o superior al 33% acreditada.

 

Actualment, per sol·licitar la Targeta Rosa s’han de tenir en compte tot un seguit de requisits:

  • Persones amb 60 anys o més, i persones amb una discapacitat igual o superior al 33% acreditada mitjançant el certificat de disminució de la Generalitat de Catalunya.

  • Estar empadronat a la ciutat de Barcelona.

  • Complir els barems referents a les Unitats Familiars indicats a la taula.

Existeixen dues modalitats de targeta que es basen en els ingressos bruts totals de la unitat familiar (pensió, salari i tot tipus d’interessos): Targeta Rosa Gratuïta i Targeta Rosa Reduïda. Depenent d’aquests ingressos s’optarà per una modalitat o una altra de targeta.

Membre UF* Tipus de targeta Ingressos bruts anuals (fins a)
1 Gratuïta 9.240,00 €
2 Gratuïta 18.480,00 €
3 Gratuïta 27.720,00 €
4 Gratuïta 36.960,00 €
1 Reduïda 18.480,00 €
2 Reduïda 36.960,00 €
3 Reduïda 55.440,00 €
4 Reduïda 73.920,00 €
*Unitat familiar(UF):

Es considera unitat familiar el matrimoni i fills menors de 18 anys que conviuen amb els pares.

Es consideren també membres de la unitat familiar els fills majors de 18 anys sempre i quan estiguin incapacitats legalment, així com menors de 18 anys o majors incapacitats legalment dels que el matrimoni tingui atorgada la tutela.

Les persones que resideixen a altres municipis de l'Àrea Metropolitana han de tramitar la Targeta Rosa a l'ajuntament on estan empadronades.