Esteu aquí

Normativa

La normativa del Pla d'usos el divideix en quatre capítols, tres disposicions addicionals, tres disposicions transitòries i cinc disposicions finals.

El capítol primer explica quin és l'àmbit d'actuació del pla. A quin territori es defineix i quina és la normativa de referència.

El capítol segon exposa i defineix el conjunt d'activitats objecte de regulació.

El capítol tercer defineix les zones i altres paràmetres reguladors. És a dir quines incompatibilitats tenen determinades activitats amb els usos.

El capítol quart defineix el conjunt de condicions per a cada activitat. En concret el capítol 14 defineix el conjunt de condicions que regularan les activitats i l'article 15 defineix per a cada zona i cada activitat quines condicions hi ha.

El pla d'usos de la Rambla és una modificació del pla d'Usos que regula específicament l'àmbit 5B del pla, és a dir, l'àmbit que correspon a la Rambla i que es va aprovar definitivament el mes de desembre de 2014.