Simulador de preus públics amb tarifació social per al curs escolar 2018-2019

Col left

IMPORTANT Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual, en funció de les variables que consten al simulador, abans de formalitzar la matrícula oficial del curs escolar 2018-2019.

Cal emplenar tots els camps marcats amb un asterisc (*). A peu de pàgina trobareu algunes preguntes freqüents que us poden ajudar a facilitar les dades sol·licitades.

Inclou progenitors, germans i infant.
Renda bruta anual de la unitat familiar *
Dades de la Renda 2017
Introdueix la quantitat sense utilitzar punts. Únicament marca la coma dels dos decimals finals. Exemple: 22450,50

Algunes preguntes freqüents

La tarifació social és un sistema de preu públic en què cada família ha de pagar en funció dels seus ingressos, amb l’objectiu d'incrementar la progressivitat del sistema per tal que l’aportació de les famílies al finançament del servei s’incrementi en funció de la seva renda.

Les dades bàsiques per calcular la tarifa són tant el nombre de persones que componen la unitat familiar com la seva renda.

Hi ha deu trams establerts, des d’un mínim de 50 euros mensuals fins a un màxim de 395 euros mensuals (aquests preus inclouen l’escolaritat i el dinar i berenar). Si no es contracta l’alimentació, la tarifa mínima és de 30,23 euros mensuals, i la màxima, 238,8 euros.

Hi ha 10 quotes per curs, de setembre a juny.

Nota: Es tarifarà socialment totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat d’aquelles que manifestin explícitament al full de matrícula que renuncien a la tarifa social esmentada. En aquest cas se’ls aplicarà la tarifa corresponent al tram 10 de preus durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al curs escolar següent puguin sol·licitar acollir-se de nou a la tarifació social.

Primerament cal posar quants membres componen la unitat familiar i després les rendes del pare i la mare (tutor o tutora). També heu d’indicar si l’infant es quedarà a dinar o no. Totes aquestes dades són obligatòries.

A més, si teniu carnet de família nombrosa o monoparental o hi ha persones amb discapacitat a la família, també heu de marcar les caselles corresponents.

Heu d’introduir a les caselles destinades a aquests efectes els ingressos anuals bruts del pare i la mare corresponents a l’exercici 2017.

Si no heu fet la declaració encara, podeu demanar per internet les dades de la renda del 2017 al web de l’Agència Estatal Tributària. Està previst que la campanya de renda del 2016 s’obri a principis d’abril. Al web de l’AEAT indicat podeu demanar les dades fiscals o l’esborrany de renda del 2017. Per obtenir les dades o l’esborrany de la declaració heu de tenir a mà el vostre DNI o NIE i la renda presentada l’any anterior. L’AEAT us demanarà l’import d’alguna casella concreta de la renda i un telèfon mòbil, al qual enviaran número PIN per accedir al document.

Si ja heu fet la declaració de renda del 2017, aquí heu de fer constar la suma de les Caselles 415 + 435, corresponents a la base imposable general i la base imposable de l’estalvi del model D-100 “Impost sobre la renda de les persones físiques” del pare i la mare o tutors legals. Si la renda presentada és conjunta per als dos tutors n’hi ha prou que introduïu les dades a la primera casella, i deixeu a zero la segona.

Si el que voleu és fer un càlcul aproximat, i les vostres rendes no han variat substancialment en el darrer any, podeu posar la informació de la declaració del 2016 (caselles 392+405 de la declaració)

Nota important: les dades que indiqueu al simulador serveixen únicament per a orientar-vos del cost que tindrà per vosaltres el servei de bressol. Una vegada feta la matrícula, si la família no ha fet constar al full de matrícula que renuncia a la tarifació, l’IMEB consultarà directament a la AEAT les dades relatives a la renda efectiva del 2017 dels pares o tutors, i serà aquesta consulta la que servirà per calcular la tarifa a aplicar. Aquesta consulta es podrà fer quan la AEAT habiliti el servei corresponent, previsiblement a mitjans de juliol. Rebuda aquesta informació, l’IMEB enviarà un SMS als pares indicant quin tram de tarifa els correspondrà al curs 18/19.

Si la consulta a l’AEAT retorna el missatge que el pare o la mare estava obligat a declarar i no ho va fer, s’enviarà un SMS als tutors de l’infant, en què se’ls indicarà que tenen 30 dies naturals per presentar correctament la documentació acreditativa de la renda del 2017. En cas que no presentin aquesta documentació, s’aplicarà la tarifa corresponent al tram 10.

En el cas que algun dels tutors no disposi de DNI o NIE (només tingui passaport), el full de matrícula de l’infant que presenteu a l’escola s’ha d’acompanyar de la declaració de renda al país d’origen, acompanyada de la traducció jurada corresponent.

A la casella de número de membres de la unitat familiar cal que poseu quantes persones sou a casa, tenint en compte que la normativa indica que els membres computables són els següents:

  • L’alumne.
  • El pare i la mare (o els tutors legals).
  • Els germans de l’alumne (compten com a germans els que tenen fins a 25 anys, que comparteixen el pare i/o la mare amb l’alumne i que conviuen al domicili familiar). També compten els germans més grans si aquests tenen alguna discapacitat.

Si a la família hi ha un infant en acolliment, afegiu-lo a la unitat familiar.

No es consideren membres de la unitat familiar els avis, tiets, infants que no tinguin un tutor en comú amb el que es matricula ni resta de familiars, encara que convisquin al domicili.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprovarà el nombre de membres de la unitat familiar mitjançant el llibre de família, aportat per la família, i el volant de convivència de l’alumne (si la família està empadronada fora de Barcelona ha d’aportar el volant de convivència en paper). El nombre de membres comprovat serà l’efectiu per tal de calcular la tarifa.

En cas de separació o divorci, si la guarda i custòdia de l’alumne és compartida, es tindrà en compte la renda dels dos tutors (pare i mare). En aquest cas heu de comptar els dos tutors com a membres de la família i fer constar les rendes de tots dos a les caselles corresponents.

Si la guarda i custòdia s’atribueix a un sol tutor no és membre computable l’excònjuge que no convisqui amb l’infant, però s’ha de sumar a la renda del tutor la pensió d’alimentació o compensatòria que estableixi la sentència, multiplicada per 12 mesos.

Si la guarda i custòdia és compartida, no cal que porteu cap documentació a l’escola. Si només la té un tutor, sí que heu de lliurar a la Direcció del centre una còpia de la sentència de separació o divorci (o mesures provisionals si encara no existeix sentència).

Heu de marcar la casella corresponent, i indicant si el carnet és de categoria general o especial. En cas de família monoparental, només heu de posar la renda del tutor que consta al carnet de família.

D’altra banda, només heu de comptar com a membres de la família, aquest tutor, més l’alumne i els germans que convisquin.

El simulador dedueix dels ingressos anuals de la unitat familiar 525 euros si el carnet és de categoria general, i 800 euros si és de categoria especial per cada fill que tingueu.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprovarà que el títol sigui vigent i hi consti l’alumne (si el carnet està emès a Catalunya no cal que porteu documentació a l’escola per acreditar-ho, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula).

Heu de marcar la casella corresponent, indicant si el carnet és de categoria general o especial. El simulador dedueix dels ingressos anuals de la unitat familiar 525 euros si el carnet és de categoria general, i 800 euros si és de categoria especial per cada fill que tingueu.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprova que el títol sigui vigent i hi consti l’alumne (si el carnet està emès a Catalunya no cal que porteu documentació a l’escola per acreditar-ho, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula).

Heu de marcar la casella corresponent, i indicar el nombre de persones que tenen carnet de discapacitat vigent, i si la discapacitat és del 33% o més, o del 66% o més. El simulador descompta de la renda familiar 1.811 euros per cada persona si la discapacitat és del 33% o superior, i 2.881 euros si la discapacitat és del 65% o superior.

Si els títols que acreditin discapacitats estan emesos per la Generalitat de Catalunya, no cal que els porteu a l’escola en el moment de matricular-vos, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula.

​Si teniu dos fills matriculats a les escoles bressol municipals per al curs 2018-2019, la tarifa saltarà a un tram inferior al que us correspondria per renda de la unitat familiar (dos trams si hi teniu tres fills matriculats). Aquest salt no el fa el simulador automàticament. Per consultar la tarifa que us correspondrà podeu consultar la taula de tarifes per trams que trobareu a la clàusula 3.1.1 de la normativa de preus públics i al web de l’IMEB.

Només heu de marcar la casella que pertoqui al simulador i es calcularà la tarifa automàticament.

L’IMEB ofereix un servei d’alimentació opcional per a les famílies, que inclou el dinar i el berenar. Aquest servei es pot contractar per a tot l’any o només per a dies puntuals. Això ho heu de manifestar al full de matrícula. Podeu deixar l’infant a dinar puntualment els dies que us sembli convenient (lògicament el preu per dia si teniu contracte anual és més econòmic que els usos puntuals o esporàdics).

L’IMEB aplica la tarifació automàticament, tant a les famílies que contractin el servei d’alimentació com a les que només en facin usos esporàdics.

Podeu trobar informació més completa dels preus dels usos esporàdics i dels criteris establerts per a les altes, baixes i modificacions dels serveis a la normativa de preus públics (clàusules 3.1.1 i 3.1.4, respectivament).

L’escola bressol Trinitat Nova té un horari reduït i només ofereix esmorzar reforçat a mig matí. Per això les tarifes que s’apliquen són diferents. Podeu consultar el tram de tarifació específic per a aquesta escola a l’apartat 3.1.3 de la normativa de preus públics aprovada.

El cost d’una plaça a les escoles bressol municipals de Barcelona és de 7.225 euros per curs. Aquest cost només comprèn les despeses de personal, monitoratge, alimentació, materials, consums energètics i manteniment habitual (no s’hi inclou la construcció de l’escola ni els costos generals i d’administració).

Així, les famílies que per la seva renda paguen un preu públic de 395 euros mensuals, que correspon a la tarifa màxima, només cobreixen el 55% del cost directe de funcionament (sense incloure inversions i costos generals). En el cas de la tarifa mínima aprovada, només cobreix el 7% dels costos de la plaça.

La resta, fins al 100%, l’assumeix directament l’Ajuntament de Barcelona.

Ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Les persones beneficiàries, entre d’altres característiques, han de ser usuàries dels Serveis Socials de Barcelona.

Accedir a més informació

Gaseta Municipal: Publicació anunci fons extraordinari per ajuts urgència social menors de 16 anys