Simulador de preus públics amb tarifació social

Col left

IMPORTANT Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual, en funció de les variables que consten al simulador, abans de formalitzar la matrícula oficial del curs escolar.

Dades de la Renda de l’any fiscal immediatament anterior al de l’inici de curs (per exemple: Renda 2021 pel curs 2022/2023)

Inclou progenitors, germans i infant.
Renda bruta anual de la unitat familiar *
Dades de la Renda de l’any fiscal immediatament anterior al de l’inici de curs (per exemple: Renda 2021 pel curs 2022/2023)
Introdueix la quantitat sense utilitzar punts. Únicament marca la coma dels dos decimals finals. Exemple: 22450,50

Algunes preguntes freqüents

La tarifació social és un sistema de preu públic en què cada família ha de pagar en funció dels seus ingressos, amb l’objectiu d'incrementar la progressivitat del sistema per tal que l’aportació de les famílies al finançament del servei s’incrementi en funció de la seva renda.

Les dades bàsiques per calcular la tarifa són tant el nombre de persones que componen la unitat familiar com la seva renda.

Hi ha deu trams establerts, des d’un mínim de 50 euros mensuals fins a un màxim de 395 euros mensuals (aquests preus inclouen l’escolaritat i el dinar i berenar). Si no es contracta l’alimentació, la tarifa mínima és de 30,23 euros mensuals, i la màxima, 238,8 euros.

Hi ha 10 quotes per curs, de setembre a juny.

Nota: Es tarifarà socialment totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat d’aquelles que manifestin explícitament al full de matrícula que renuncien a la tarifa social esmentada. En aquest cas se’ls aplicarà la tarifa corresponent al tram 10 de preus durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al curs escolar següent puguin sol·licitar acollir-se de nou a la tarifació social.

Primerament cal posar quants membres componen la unitat familiar i després les rendes del pare i la mare (tutor o tutora). També heu d’indicar si l’infant es quedarà a dinar o no. Totes aquestes dades són obligatòries.

A més, si teniu carnet de família nombrosa o monoparental o hi ha persones amb discapacitat a la família, també heu de marcar les caselles corresponents.

Heu d’introduir a les caselles destinades a aquests efectes els ingressos anuals bruts del pare i la mare corresponents a l’exercici 2021.

Si no heu fet la declaració encara, podeu demanar per internet les dades de la renda del 2021 al web de l’Agència Estatal Tributària. Al web de l’AEAT indicat podeu demanar les dades fiscals o l’esborrany de renda del 2021. Per obtenir les dades o l’esborrany de la declaració heu de tenir a mà el vostre DNI o NIE i la renda presentada l’any anterior. L’AEAT us demanarà l’import d’alguna casella concreta de la renda i un telèfon mòbil, al qual enviaran número PIN per accedir al document.

Si ja heu fet la declaració de renda del 2021, aquí heu de fer constar la suma de les Caselles 435 + 460, corresponents a la base imposable general i la base imposable de l’estalvi del model D-100 “Impost sobre la renda de les persones físiques” del pare i la mare o tutors legals. Si la renda presentada és conjunta per als dos tutors n’hi ha prou que introduïu les dades a la primera casella, i deixeu a zero la segona.

Nota important: les dades que indiqueu al simulador serveixen únicament per a orientar-vos del cost que tindrà per vosaltres el servei de bressol. Una vegada feta la matrícula, si la família no ha fet constar al full de matrícula que renuncia a la tarifació, l’IMEB consultarà directament a la AEAT les dades relatives a la renda efectiva del 2021 dels pares o tutors, i serà aquesta consulta la que servirà per calcular la tarifa a aplicar. Aquesta consulta es podrà fer quan la AEAT habiliti el servei corresponent, previsiblement a mitjans de juliol. Rebuda aquesta informació, l’IMEB enviarà un SMS als pares indicant quin tram de tarifa els correspondrà.

Si la consulta a l’AEAT retorna el missatge que el pare o la mare estava obligat a declarar i no ho va fer, s’enviarà un SMS als tutors de l’infant, en què se’ls indicarà que tenen 30 dies naturals per presentar correctament la documentació acreditativa de la renda del 2021. En cas que no presentin aquesta documentació, s’aplicarà la tarifa corresponent al tram 10.

En el cas que algun dels tutors no disposi de DNI o NIE (només tingui passaport), el full de matrícula de l’infant que presenteu a l’escola s’ha d’acompanyar de la declaració de renda al país d’origen, acompanyada de la traducció jurada corresponent.

A la casella de número de membres de la unitat familiar cal que poseu quantes persones sou a casa, tenint en compte que la normativa indica que els membres computables són els següents:

 • L'infant que es matricula
 • El pare i la mare o tutors/es legals de l'infant
  En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del nen/a és compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la guàrdia i custòdia del nen s’atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però s’afegirà a la renda del tutor la pensió d’alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.
  En el cas de família monoparental, s’haurà de manifestar estar en possessió del títol i es comprovarà que el tutor i l’infant estiguin dins el carnet de família monoparental, i que aquest estigui vigent. Si no s’està en possessió de carnet vigent es podrà acreditar amb el llibre de família, on únicament hi haurà de constar un sol tutor (altrament la família no es considerarà monoparental)
  En el cas de viudetat, aquesta només s’haurà de justificar amb el llibre de família (o certificat de defunció) si no s’està en possessió de carnet de família monoparental vigent.
 • Els germans i germanes de fins a 25 anys que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.
 • Els germans i germanes majors de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.
  Es consideren membres de la unitat familiar i per tant, germans/es de l’infant, aquells que convisquin amb l’infant a la data de la matrícula segons el padró i comparteixin amb ell un o els dos tutors.
  Addicionalment, només per als casos en que els dos tutors de l’infant estan separats o divorciats i tenen la custodia compartida dels fills en comú, es consideraran germans/es de l’alumne als efectes de la tarifació els germans/es que comparteixen els dos tutors amb l’alumne i que no conviuen amb l’alumne però sí amb un dels tutors.

No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin al domicili familiar, amb o sense relació de parentiu amb l’infant, ni els avis que hi convisquin.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprovarà el nombre de membres de la unitat familiar mitjançant el llibre de família, aportat per la família, i el volant de convivència de l’infant (si la família està empadronada fora de Barcelona ha d’aportar el volant de convivència en paper). El nombre de membres comprovat serà l’efectiu per tal de calcular la tarifa.

En cas de separació o divorci, si la guarda i custòdia de l’alumne és compartida, es tindrà en compte la renda dels dos tutors (pare i mare). En aquest cas heu de comptar els dos tutors com a membres de la família i fer constar les rendes de tots dos a les caselles corresponents.

Si la guarda i custòdia s’atribueix a un sol tutor no és membre computable l’excònjuge que no convisqui amb l’infant, però s’ha de sumar a la renda del tutor la pensió d’alimentació o compensatòria que estableixi la sentència, multiplicada per 12 mesos.

Si la guarda i custòdia és compartida, no cal que porteu cap documentació a l’escola. Si només la té un tutor, sí que heu de lliurar a la Direcció del centre una còpia de la sentència de separació o divorci (o mesures provisionals si encara no existeix sentència).

Heu de marcar la casella corresponent, indicant si el carnet és de categoria general o especial. El simulador dedueix dels ingressos anuals de la unitat familiar 525 euros si el carnet és de categoria general, i 800 euros si és de categoria especial per cada fill que tingueu.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprova que el títol sigui vigent i hi consti l’alumne (si el carnet està emès a Catalunya no cal que porteu documentació a l’escola per acreditar-ho, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula).

Heu de marcar la casella corresponent, i indicant si el carnet és de categoria general o especial. En cas de família monoparental, només heu de posar la renda del tutor que consta al carnet de família.

D’altra banda, només heu de comptar com a membres de la família, aquest tutor, més l’alumne i els germans que convisquin.

El simulador dedueix dels ingressos anuals de la unitat familiar 525 euros si el carnet és de categoria general, i 800 euros si és de categoria especial per cada fill que tingueu.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprovarà que el títol sigui vigent i hi consti l’alumne (si el carnet està emès a Catalunya no cal que porteu documentació a l’escola per acreditar-ho, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula).

Heu de marcar la casella corresponent, i indicar el nombre de persones que tenen carnet de discapacitat vigent, i si la discapacitat és del 33% o més, o del 66% o més. El simulador descompta de la renda familiar 1.811 euros per cada persona si la discapacitat és del 33% o superior, i 2.881 euros si la discapacitat és del 65% o superior.

Si els títols que acreditin discapacitats estan emesos per la Generalitat de Catalunya, no cal que els porteu a l’escola en el moment de matricular-vos, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula.

​Si teniu dos fills matriculats a les escoles bressol municipals, la tarifa saltarà a un tram inferior al que us correspondria per renda de la unitat familiar (dos trams si hi teniu tres fills matriculats). Aquest salt no el fa el simulador automàticament. Per consultar la tarifa que us correspondrà podeu consultar la taula de tarifes per trams que trobareu a la clàusula 3.1.1 de la normativa de preus públics i al web de l’IMEB.

Només heu de marcar la casella que pertoqui al simulador i es calcularà la tarifa automàticament.

L’IMEB ofereix un servei d’alimentació opcional per a les famílies, que inclou el dinar i el berenar. Aquest servei es pot contractar per a tot l’any o només per a dies puntuals. Això ho heu de manifestar al full de matrícula. Podeu deixar l’infant a dinar puntualment els dies que us sembli convenient (lògicament el preu per dia si teniu contracte anual és més econòmic que els usos puntuals o esporàdics).

L’IMEB aplica la tarifació automàticament, tant a les famílies que contractin el servei d’alimentació com a les que només en facin usos esporàdics.

Podeu trobar informació més completa dels preus dels usos esporàdics i dels criteris establerts per a les altes, baixes i modificacions dels serveis a la normativa de preus públics (clàusules 3.1.1 i 3.1.7, respectivament).

L’escola bressol Trinitat Nova té un horari reduït i només ofereix esmorzar reforçat a mig matí. Per això les tarifes que s’apliquen són diferents. Podeu consultar el tram de tarifació específic per a aquesta escola a l’apartat 3.1.6 de la normativa vigent de preus públics publicada al BOPB de l'1 de juny de 2022.

Les escoles bressol Germanetes, Caspolino, Xiroi i El Petit Príncep tenen cadascuna dos grups amb horari reduït: grup matí (de 9h a 13h) i grup tarda (de 15h a 19h). Les quotes tarifades d’escolaritat i alimentació (esmorzar i  berenar reforçats) es poden consultar a l’apartat 3.1.5 de la normativa vigent de preus públics publicada al BOPB de l'1 de juny de 2022. El proper curs 2022-2023, per als infants que es matriculin al tercer curs del primer cicle d'educació infantil, I2 (grup d’infants de 2-3 anys), també en aquest cas de grups reduïts, el servei d’escolaritat no tindrà cap cost, mentre que el servei d'alimentació serà de pagament amb tarifació social.

ACLARIMENTS PER A LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LA TARIFACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA PER AL CURS 2022-2023:

La tarifació social de les Escoles Bressol de Barcelona es calcula en base a les dades fiscals de l’exercici 2021 acreditades per l’Agència Tributària.

Aquelles famílies que necessitin sol·licitar-ne una revisió per haver patit un canvi sòcio-econòmic substancial en el present exercici per causes sobrevingudes posteriors a la matrícula podran fer-ho, segons dictamina l’Article 5 de la Regulació dels Preus Públics pels Serveis d’Educació, sempre mitjançant una instància dirigida a l’Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) acompanyada de la documentació que acrediti aquest canvi i que permeti calcular el nou llindar de renda familiar.

La documentació es requereix de tots els tutors de l’alumne i ha d'incloure de manera necessària la informació indicada en els tres punts aquí llistats:

1 – Declaracions de renda (model 100) de l’exercici del 2021 o, en el seu defecte, certificat d’imputacions de IRPF emès per l’Agència Tributària dels dos tutors de l’alumne.

2 - Tots els fulls de salari/nòmines dels dos tutors de l’alumne des del mes de gener 2022 fins a la data de presentació de la instància

 • En casos d’acomiadament o finalització de contracte:
     - Última nòmina amb liquidació econòmica (“finiquito”)
     - Inscripció al SEPE
     - Carta del SEPE comunicant la prestació d’atur o acreditant que no correspon
   
 • En casos de treballadors autònoms:
     - Declaracions trimestrals d’IVA (model 303) i IRPF (model 130) dels trimestres tancats de 2022
     - Certificats d’ingressos de la Mútua en cas que correspongui
   
 • En casos de pensionistes: certificat d’ingressos emès per la Seguretat Social.
   
 • En casos d’ERTO
     - Comunicació de l’empresa
     - Nòmines / fulls de salari quan correspongui
     - Acreditació de la part salarial corresponent a l’Estat

3 - Informe de seguiment per part d’entitats d’ajuda social.

 • Informe segellat per l’ens col·laborador de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) que correspongui (CSS, SIS, SARA, SAIER, SISFA-ROM…) o entitat d’atenció social anàloga
 • Certificat de ser beneficiari del Fons per la Infància, Fons d’Emergència o Renda Garantida de la ciutadania
 • Excepcionalment aquest curs s’ha convingut entre l’IMSS i l’IMEB que en els casos de famílies que no estiguin en seguiment de cap entitat d’ajuda social, des de l’IMEB es traslladarà la informació acreditativa de la situació socioeconòmica de la família a l’IMSS per a que es valori si es tracta d’un cas necessitat de revisió per la seva vulnerabilitat econòmica.

Les instàncies que no incorporin la documentació esmentada s'entendran com incomplertes i, per tant, no es podran valorar i es donarà per desestimada la petició. L’Administració podrà requerir documentació addicional si la considera pertinent per a establir el nou llindar de renda.

Donat que l'atribució del tram corresponent dels preus públics d'escolaritat i/o alimentació de les EBM depèn fonamentalment del nivell de renda comprovat, la revisió es realitzarà, si s'escau canvi de tram, a partir del mes següent a la sol·licitud.

La presentació de la instància a l'Institut Municipal d'Educació es pot realitzar:

El cost d’una plaça a les escoles bressol municipals de Barcelona és de 8.341 euros per curs. Aquest cost comprèn les despeses de personal, monitoratge, alimentació, materials, consums energètics, manteniment habitual i costos indirectes de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (no s’hi inclou la construcció de l’escola ni els costos generals i d’administració de l’Ajuntament).

Així, les famílies que per la seva renda paguen un preu públic de 395 euros mensuals, que correspon a la tarifa màxima aprovada, de fet només cobreixen el 47% del cost directe de funcionament (sense incloure inversions i costos generals). En el cas de la tarifa mínima aprovada, aquesta només cobreix el 6% dels costos de la plaça.

La resta, fins al 100% del cost de funcionament per plaça a les escoles bressol municipals, l’assumeix directament l’Ajuntament de Barcelona.

Compartiu aquest contingut