Comptes generals i informes financers

En el present apartat es poden consultar els principals documents de balanç i síntesi anual de l'estat de les finances municipals; aquests són principalment el Compte general i els informes anuals.

Compte general

Informes anuals

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001