Informes i bases de dades d’execució del pressupost

En aquest apartat es facilita documentació d'execució d'ingressos i despeses del pressupost de l'Ajuntament per períodes mensuals, de manera que permet fer una anàlisi de l'estat de realització respecte a allò previst inicialment i la comparativa amb les quantitats de l'exercici anterior en el mateix període.

Execució pressupostària 2017

Dades mensuals Febrer

Dades mensuals Gener

Informe pendent cobrament Generalitat

Execució pressupostària

Exercicis anteriors

2016

2015

2012-2014