Guia del contribuent i calendari 2018

Com puc pagar


Domiciliació dels pagaments

És la manera més fàcil i còmoda d'estar al corrent de les obligacions fiscals sense haver d'estar pendent dels terminis de pagament o de rebre l'avís. Us estalviareu desplaçaments i evitareu la possibilitat de recàrrecs per pagaments fora de termini.

La domiciliació podeu efectuar-la mitjançant Internet, del telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona) i des del Quiosc de tràmits i serveis.

En relació amb l'impost sobre béns immobles (per a persones físiques), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i el preu públic de recollida de residus, la domiciliació té l'avantatge de fer el pagament amb un 2% de bonificació sobre la quota municipal (en 4 fraccions en el cas de l'impost sobre béns immobles). Aquests beneficis seran efectius a partir de l'exercici següent al de la domiciliació bancària.

L'impagament de qualsevol dels rebuts podrà comportar la baixa d'ofici de la domiciliació bancària.


Pagament amb targeta bancària

Podeu efectuar el pagament través d'Internet, del telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona)i des del Quiosc de tràmits i serveis i mitjançant el mòbil en l'aplicació mobileID.


Pagaments a les entitats bancàries

Podeu fer-los efectius, dins els períodes indicats, a qualsevol oficina dels bancs relacionats al dors dels documents de pagament.


Pagament fora de termini

Les quotes que no es paguin dins del període voluntari tindran els recàrrecs i interessos assenyalats a la Llei general tributària.


Pèrdua o manca de l'avís de pagament

Si per qualsevol motiu no disposeu de l'avís de pagament d'un impost, una taxa o un preu públic no domiciliat, un cop finalitzat el primer mes del període de pagament, heu de sol·licitar-ne un duplicat mitjançant Internet o trucant al telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona) i des del Quiosc de tràmits i serveis.


Com pagar si no es té el document de pagament

Si es necessita una còpia del document de pagament, independentment de la situació en que aquest es trobi, període voluntari o executiu (amb recàrrec i, si escau, interessos), mitjançant Internet es facilita una còpia per fer el pagament en una entitat bancària o en el mateix tràmit d'Internet, per aquest tràmit es necessita tenir un certificat digital o trucant al telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona) en horari de 8 a 23 h.de dilluns a diumenge.

Igualment es poden obtenir còpies dels documents de pagament de multes de trànsit imposades per l’Ajuntament de Barcelona, ja sigui en període voluntari o executiu, mitjançant Internet en un tràmit amb certificat digital.


(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic.