Plusvàlua: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Icona Plusvalía

S'ha de pagar l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com a plusvàlua, quan es ven, dóna o hereta un habitatge o un altre immoble.

Ordenança fiscal Plusvàlua

Aquest impost s’ha de pagar a través d’una AUTOLIQUIDACIÓ.

Un cop teniu el full d’autoliquidació es pot pagar

Entitats financeres col·laboradores

Entitats financeres col·laboradores
mitjançant la banca electrònica o a les seves oficines o caixers automàtics

També podeu fer una estimació de l’import a pagar a través dels mateixos canals.

Consulteu tota la informació sobre els canals de tramitació a l’oficina virtual de tràmits.

Avisos

Nota amb relació al nou càlcul de l'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (Plusvàlua)

La sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26-10-2021 (publicada al web del Tribunal Constitucional el 2-11-2021) declara inconstitucional i nul en part el precepte de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de limpost.

El dia 9 de novembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret llei 26/2021 pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora  de les hisendes locals respecte de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que estableix que el sistema objectiu de determinació de la base imposable de l’impost es converteix en un sistema optatiu, permetent les estimacions directes de l’increment del valor en aquells casos en què així el sol·liciti l’obligat tributari.

No obstant això, fins que no s’adaptin els nostres sistemes informàtics al nou sistema de càlcul, les persones obligades tributàries a conseqüència de la transmissió d'un immoble, hauran de presentar un escrit declarant la transmissió realitzada: omplint aquest formulariperò no han de practicar autoliquidació de l'impost.

En el moment en què s’hagin modificat els sistemes informàtics, es notificarà la liquidació tributària que correspongui o bé s'informarà sobre com cal procedir per fer efectiu el pagament de l'impost.

El formulari es pot presentar a través del registre electrònic o per correu postal adreçat a l’Institut Municipal d’Hisenda, carrer Llacuna 63, 08005-Barcelona.     

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Qui ha de pagar la Plusvàlua

L'impost el paga:

  • la persona, empresa o entitat que ven la propietat d'un immoble, per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n'ha estat propietària
  • en el cas d'herència o donació, paga l'impost la nova persona propietària 

Si  la persona transmissora o venedora és una persona física no resident a Espanya, llavors està obligada a pagar la plusvàlua la persona adquirent.

Quin és el termini per pagar la Plusvàlua
  • 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.
  • En el cas d'herències, sis mesos a partir de la data de defunció, prorrogables* a un any si es demana per escrit dins dels sis primers mesos.
  • Quan es tracti d’actes mortis causa i es promogui la divisió judicial de l’herència s’interromprà el termini indicat en el paràgraf  anterior per autoliquidar el tribut. Les persones que es considerin amb dret a l’herència han de presentar una declaració comunicant el procediment judicial. El termini començarà a comptar de nou des del dia següent a la fermesa de la resolució que posi fi al procediment judicial.

*La pròrroga s'entén concedida si transcorregut un mes des de la petició no hi ha una resolució que la denegui. Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent ha de practicar l’autoliquidació.

Quina és la data de transmissió o constitució de drets de la Plusvàlua

És la data en la qual l'immoble canvia de titularitat. 

  • Quan la transmissió és per defunció (herències o llegats) la data de transmissió és la data de la defunció. 
  • En la resta de casos la data és la del document públic que reflecteix la transmissió (escriptura, data de la subhasta, data de l'acte d'ocupació en els casos d'expropiació...).

Respecte a les transmissions efectuades mitjançant document privat, no es té en compte la data del document privat sinó la data d'incorporació o inscripció d'aquest document privat en un registre públic.

Inscripcions al Registre de la Propietat i impost de plusvàlua - Adquirents o donants

Abans de fer la inscripció en el Registre de la Propietat, és obligatori haver comunicat a l’Ajuntament la corresponent transmissió (Llei 16/2012).

Adquirents o persones que han efectuat una donació

En aquest cas, s'ha d'efectuar una declaració a l'Ajuntament.

Vendes, herències i llegats:

La persona venedora, hereva o legatària ha de pagar l'autoliquidació. El document de pagament de l'autoliquidació és l'acreditació d'haver comunicat la transmissió a l'Ajuntament.

Darrera actualització: 26/11/2021
Nota en relació al nou càlcul de l'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (Plusvàlua)

La sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26-10-2021 (publicada al web del Tribunal Constitucional el 2-11-2021) declara inconstitucional i nul en part el precepte de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de l’impost.

El dia 9 de novembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret llei 26/2021 pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora  de les hisendes locals respecte de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que estableix que el sistema objectiu de determinació de la base imposable de l’impost es converteix en un sistema optatiu, permetent les estimacions directes de l’increment del valor en aquells casos en què així el sol·liciti l’obligat tributari.

No obstant això, fins que no s’adaptin els nostres sistemes informàtics al nou sistema de càlcul, les persones obligades tributàries a conseqüència de la transmissió d'un immoble, hauran de presentar un escrit declarant la transmissió realitzada: omplint aquest formulari, però no han de practicar autoliquidació de l'impost.

En el moment en què s’hagin modificat els sistemes informàtics, es notificarà la liquidació tributària que correspongui o bé s'informarà sobre com cal procedir per fer efectiu el pagament de l'impost.

El formulari es pot presentar a través del registre electrònic o per correu postal adreçat a l’Institut Municipal d’Hisenda, carrer Llacuna 63, 08005-Barcelona.