Plusvàlua, Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Totes les transmissions, amb increment de valor o sense, s'han de declarar mitjançant el tràmit de declaració / autoliquidació.
En el cas d'una transmissió de béns o drets que no disposen de referència cadastral, cal declarar aquesta transmissió mitjançant el tràmit de declaració de plusvàlua a efectes de valoració.

Ordenança fiscal Plusvàlua

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Tràmits principals
Declaració de la Plusvàlua, per a adquirents o donants

Declaració de la Plusvàlua, per a adquirents o donants

Aquest formulari s'utilitza per comunicar a l'Ajuntament que hi ha hagut una transmissió tot i que no estigui subjecte al pagament de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana o quan l'interessat no és el subjecte passiu obligat al pagament de l'impost. Aquesta comunicació serà necessària per fer la inscripció en el Registre de la propietat, entre d'altres.

Es pot presentar per:

Tràmits relacionats
Qui ha de pagar la plusvàlua

Aquest impost el paga:

 • La persona, empresa o entitat que ven la propietat d'un immoble o un terreny, per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n'ha estat propietària.
 • En el cas d'herència o donació, paga l'impost la nova persona propietària. 

Si la persona transmissora o venedora és una persona física no resident a Espanya, aleshores qui està obligat a pagar la plusvàlua és la persona que adquireix l'immoble i/o terreny.

Com es calcula l’import de la plusvàlua

El Reial Decret 26 2021 de 8 de novembre estableix dos mètodes de càlcul de l’import a pagar.
La persona contribuent pot decidir quin li és més favorable per fer l’estimació de la quota a pagar:

 • Mètode objectiu: es multiplica el valor cadastral del sòl pel coeficient legal en funció del termini de temps transcorregut entre l’adquisició i la transmissió.
 • Mètode de càlcul de l’increment real (estimació directa): aquest mètode s’aplica a petició de la persona interessada. En aquest sentit, als valors d’adquisició i transmissió se'ls aplicarà el percentatge corresponent al valor cadastral del sòl en el moment de la transmissió. I posteriorment s’efectua la diferència dels valors obtinguts.
   
Com es fa el pagament de la plusvàlua

Heu de fer la corresponent autoliquidació per algun d'aquests canals:

 • Internet.
 • Telèfon 010, gratuït, o el tlf. 931 537 010 si es truca des de fora de l’àrea metropolitana.
 • Amb cita prèvia a les OACS i a l’IMH
S’ha de pagar la plusvàlua si no s’ha produït un increment de valor?

No s’ha de pagar l’impost quan no es produeix un augment del valor del terreny, però cal comunicar la transmissió efectuada, i també adjuntar els títols o l'escriptura de transmissió i adquisició que acreditin que no s’ha produït un increment de valor. L’Institut Municipal d’Hisenda pot revisar les dades declarades.

Quin és el termini per pagar la plusvàlua
 • 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.
 • En el cas d'herències, sis mesos a partir de la data de defunció, prorrogables* a un any si es demana per escrit dins dels sis primers mesos.
 • Quan es tracti d’actes mortis causa i es promogui la divisió judicial de l’herència, s’interromprà el termini indicat en el paràgraf anterior per autoliquidar el tribut. Les persones que es considerin amb dret a l’herència han de presentar una declaració que comuniqui el procediment judicial. El termini començarà a comptar de nou l'endemà del dia en què sigui ferma la resolució que posi fi al procediment judicial.

*La pròrroga s'entén concedida si transcorregut un mes des de la petició no hi ha una resolució que la denegui. Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent ha de practicar l’autoliquidació.

Bonificació de la plusvàlua

Es bonifica el 95% de la quota.

En quins casos es pot demanar la bonificació?

Transmissió per herència de l’habitatge habitual*: la bonificació està condicionada a no transmetre l’habitatge durant els tres anys següents a la data de defunció del transmitent (llevat que es mori l’adquirent en aquest termini).

Ho poden demanar:

 • el cònjuge, descendents o adoptats o ascendents o adoptants.
 • qui rebi de l'ordenament jurídic un tracte anàleg a la relació de parentiu per a la continuació en l'ús de l'habitatge per raó de conviure amb el causant durant els dos anys anteriors a la seva mort: germans, la persona tingui una relació d’afectivitat anàloga a la de cònjuge, les persones amb discapacitat acreditada del 65% o més i amb un parentesc de fins al tercer grau col•lateral amb el propietari.

Transmissió per herència d’un local on el difunt feia una activitat professional, habitual, personal i directa: la bonificació està condicionada a no  transmetre el local i a continuar fent una activitat econòmica durant els cinc anys següents a la defunció, (llevat que es mori l’adquirent en aquest termini).

En els dos casos:

 • S’haurà d'acreditar la següent relació de parentiu: cònjuge, descendents o adoptats o els ascendents o adoptants i el convivent en les unions estables de parella.
 • Si no es compleixen els requisits de la durada del manteniment del bé, l’obligat tributari haurà de pagar l’import bonificat més els interessos de demora.

*Es considera habitatge habitual:

 • el que figuri així al Padró d’habitants 
 • dos habitatges contigus units entre si interiorment, encara que no constitueixin una única finca registral: si la persona difunta constés empadronada en un dels dos i hi hagués residit de manera habitual.
 • tot i que en el moment de la defunció la persona difunta residís en un altre domicili del qual no era titular, es considerarà habitatge habitual aquell que tenia aquesta consideració respecte a la persona difunta durant qualsevol dia dels cinc anys anteriors a la mort d’aquesta persona, sempre que l'habitatge no hagi estat cedit a tercers mitjançant contraprestació econòmica en el període esmentat (excepte en els casos en què l’habitatge està cedit a tercers mitjançant el pagament d’un lloguer social a través de la Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona).
   

Com s'ha de demanar la bonificació?

 • En el moment de fer l’autoliquidació de la plusvàlua*.
 • Si ja s’ha efectuat el pagament de l’autoliquidació, s’hi ha de sol•licitar la rectificació de l’autoliquidació pel tràmit Al•legacions de recursos i tributs.

No cal cap documentació específica.

*Termini per pagar la Plusvàlua:

 • Sis mesos, prorrogables per altres sis comptats des de la data de defunció del causant (si durant els primers sis mesos la persona interessada presenta una sol•licitud de pròrroga), l'obligat tributari ha de practicar l'autoliquidació i aplicar la bonificació provisional, o si escau, presentar la declaració.
 • Les sol.licituds presentades fora del termini anterior quan s'hagin notificat l'inici d'actuacions inspectores, s'han de considerar extemporànies, i per tant no admissibles.

 

Quins actes no estan subjectes al pagament de la plusvàlua?

-L'increment de valor que experimentin els terrenys considerats rústics.

-Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal (també en el cas de parelles de fet legalment constituïdes). Les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament. I les transmissions que es facin als cònjuges com a pagament dels seus havers comuns.

-Les transmissions de béns immobles entre cònjuges (també en el cas de parelles de fet legalment constituïdes). O a favor dels fills a conseqüència del compliment de sentències per nul·litat, separació o divorci.

-Les transmissions de béns per dissolució de la societat conjugal de guanys (ganancials) per capitulacions matrimonials (canvi de règim matrimonial).

-La dissolució d'una comunitat de béns sense excessos d'adjudicació.

-Les transmissions de terrenys per operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l'actuació de transformació urbanística, o en virtut d'expropiació forçosa. I les adjudicacions a favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats per aquests propietaris. Quan el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix el que proporcionalment correspon als terrenys que aporta aquest excés d'adjudicació estarà subjecte a l'impost.

-Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de fusió o escissió d'empreses, així com de les aportacions d'immobles integrats en branques d'activitat, a les quals se les pot aplicar el règim especial regulat en el capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre societats. A excepció de les transmissions de terrenys previstes en l'article 87è del mateix text legal quan no s'integrin en una branca d'activitat. 

-L'extinció d'un usdefruit vitalici o temporal per causa de mort de l'usufructuari.

-Les agrupacions, segregacions i divisions en propietat horitzontal de béns immobles.

-Les aportacions o transmissions recollides en la disposició final setzena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de Crèdit.

-Les transmissions d'immobles i la constitució i transmissió de qualsevol dret real de gaudi, en aquells supòsits en què no s'hagi produït un increment de valor del terreny, així com en els supòsits en què la quota tributària que cal satisfer es superior a l'increment real de valor.

- L'extinció del condomini entre membres de la mateixa comunitat sempre que el bé sigui indivisible. I en els casos en que el bé sigui divisible, sempre que l'extinció es faci sense cap excés.
 

Quina és la data de transmissió o constitució de drets de la plusvàlua

És la data en la qual l'immoble canvia de titularitat. 

 • Quan la transmissió és per defunció (herències o llegats), la data de transmissió és la mateixa data de la defunció. 
 • En la resta de casos, és la data del document públic que reflecteix la transmissió (escriptura, data de la subhasta, data de l'acte d'ocupació en els casos d'expropiació...).

Respecte a les transmissions efectuades mitjançant document privat, no es té en compte la data del document privat sinó  la data en què aquest document s'incorpora o s'inscriu en un registre públic.

Inscripcions al Registre de la Propietat i impost de plusvàlua - Adquirents o donants

Abans de fer la inscripció en el Registre de la Propietat, és obligatori haver comunicat a l’Ajuntament la corresponent transmissió (Llei 16/2012).

Adquirents o persones que han efectuat una donació

En aquest cas, s'ha d'efectuar una declaració a l'Ajuntament.

Vendes, herències i llegats:

La persona venedora, hereva o legatària ha de pagar l'autoliquidació. El document de pagament de l'autoliquidació és l'acreditació d'haver comunicat la transmissió a l'Ajuntament.

Darrera actualització: