Informació general

Requisits tècnics

L'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona és la plataforma amb la qual s'enllaça per fer els tràmits municipals. Inclosos els de la hisenda municipal.  

El canal Internet permet iniciar els tràmits i, en alguns casos, per finalitzar-los cal autenticar-se per protegir les dades personals i poder signar electrònicament.

Per accedir a l'Espai personal, cal disposar de signatura electrònica.

Trobareu informació relacionada amb la identitat digital, els mètodes d'identificació, de signatura electrònica i la tramitació electrònica a  https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca

L'Ajuntament de Barcelona a través de les oficines d'atenció ciutadana emet el certificat digital idCat.  Més informació al tràmit Sol·licitud del certificat digital idCat

Trobareu els requisits tècnics necessaris perquè la web funcioni a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/technical-requirements

Darrera actualització: