Informació general

Requisits tècnics

L'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona, és la plataforma amb la qual s'enllaça per dur a terme els tràmits municipals, inclosos els de la hisenda municipal.  

El canal Internet permet iniciar els tràmits i, en alguns casos per finalitzar-los, cal autenticar-se per protegir les dades personals i poder signar electrònicament.

Per accedir a l'Espai personal, cal disposar de signatura electrònica.

Trobareu informació relacionada amb la identitat digital, els mètodes d'identificació, de signatura electrònica i la tramitació electrònica a  https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca

L'Ajuntament de Barcelona a través de les Oficines d'Atenció Ciutadana emet el certificat digital idCat.  Més informació al tràmit Sol·licitud del certificat digital idCat.

Trobareu els requisits tècnics necessaris per tal que el lloc web funcioni a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/technical-requirements.

Darrera actualització: 25/05/2021