El meu espai

Aplicació gratuïta que permet, prèvia autorització del contribuent:

 • Accedir a les principals dades dels clients, que té l’Institut Municipal d’Hisenda
 • Fer electrònicament la majoria dels tràmits i finalitzar-los
 • Fer els tràmits per lots
 • Adjuntar telemàticament documentació associada al tràmit
 • Fer el seguiment dels tràmits
 • Disposar d’un portal de gestió de clients

Per accedir a la Carpeta del Professional només cal:

És una aplicació que l'Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d'Hisenda) posa al servei de les empreses, entitats i autònoms que han de gestionar un gran volum de  denúncies de trànsit per tenir una flota de vehicles o per tractar-se d’empreses de lloguer de vehicle sense conductor. 

El conveni eMultes és l’únic canal telemàtic que permet la identificació com a responsable d‘una infracció de trànsit a una persona que no disposa de llicència de conducció vàlida a Espanya

Amb aquesta aplicació es vol simplificar tot el procés per a les empreses perquè eMultes es gestiona per remeses setmanals i no requereix que es faci la tramitació unitària de cada denúncia: s’envia un avís de càrrega de remesa setmanal, es tracten totes les denúncies a la mateixa remesa, no s’envien comunicacions sobre la tramitació de cada denúncia i l’execució de les identificacions presentades es realitza de manera global a la setmana de tancar-se la remesa. 

Abans de demanar l’adhesió al conveni eMultes és recomanable que envieu un correu a e-multes@bcn.cat perquè us informin del mitjà telemàtic més senzill per realitzar identificacions de conductor, el pagament de denúncies o la presentació d’al.legacions.

Com accedir a e-multes?

Primer s’ha de signar un conveni amb l’Institut Municipal d’Hisenda.

Des de la secció d’eMultes del Departament de Sancions es rebrà un correu demanant més dades o informant de l’acceptació al conveni.

 • Si es rep una denegació de la petició d’adhesió al conveni es trobaria motivada i es recomanaria una altra via telemàtica per a tramitar les denúncies.

Un cop signat el conveni, l'accés a l'aplicació es produeix mitjançant l’espai personal, i requereix de certificat digital.

Mitjançant el mòdul "e-convenis" us podreu donar d’alta i gestionar les vostres representacions i/o delegacions telemàticament, sense necessitat d'aportar cap documentació. El sistema permet la seva gestió directa, per part de l'empresa o, si escau, la gestió per representació o delegació (delegats/empleats).

Informació sobre les normes bàsiques de funcionament, de gestió i les condicions d’us de les aplicacions:
Sistema de gestió (marc regulador): e-convenis i e-multes.

Cal destacar que la normativa vigent no permet comunicar les dades d'un conductor mitjançant correu electrònic. L'única manera d'informar aquestes dades és per escrit i correu certificat, dirigit al Departament de Reclamacions d'aquest Institut Municipal d'Hisenda (C. Llacuna, 63 - 08005 Barcelona), excepte en el cas que els interessats (empreses, entitats, treballadors autònoms...) s'adhereixin al sistema de tramitació telemàtica, formalitzant el pertinent acord d'adhesió (e-convenis).

Consultes

Per a consultes de gestió podeu contactar:

 • per correu electrònic: e-multes@bcn.cat, indicant el nom, el NIF de l'empresa, persona i telèfon de contacte, expedient sancionador o denúncia i breu explicació de la consulta.
 • per telèfon: 934 023 855, entre les 9:30 i les 14:00 hores en dies laborables.

Per problemes tècnics o de certificat digital podeu contactar:

 • per correu electrònic: suport_e-convenisimh@bcn.cat, indicant el nom, el NIF de l'empresa, persona i telèfon de contacte.
 • per telèfon: 932 203 753.

Per qualsevol consulta relacionada amb multes de trànsit, quan no s’ha signat el conveni, heu de trucar al telèfon 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

Què és e-convenis?

L'aplicació e-convenis permet a les empreses gestionar els convenis d'e-padrons i e-multes, que tinguin amb l'Ajuntament de Barcelona.

E-convenis és l'instrument que recull el consentiment de l'empresa, mitjançant la signatura telemàtica d'un acord, i l'adhesió al sistema de gestió corresponent.

L'accés a l'aplicació "e-convenis" requereix de certificat digital.

Com accedir a e-convenis?

Primer s'ha de signar un conveni amb l'Institut Municipal d'Hisenda. Es requereix certificat digital.

Un cop signat el conveni, l'accés a l'aplicació es produeix mitjançant l'aplicació web e-convenis, i requereix de certificat digital.

Informació sobre les normes bàsiques de funcionament, de gestió i les condicions d’us de les aplicacions:

Què es pot fer amb e-convenis?

 1. Donar-se d'alta a e-padrons o e-multes.
 2. Un cop s'ha donat d'alta:
  • Modificar dades del conveni (adreça de correu electrònic per avisos de notificacions, telèfons de contacte, etc.).
  • Afegir i donar d'alta empreses noves creant un grup d'empreses o pel contrari donar de baixa empreses d'un grup ja existent.
  • Gestionar els diferents tipus d'usuaris (representants, delegats/empleats) que tenen un rol en la gestió d'aquest conveni.
  • Donar de baixa un conveni.

Més informació

És molt important que, una vegada hàgiu fet l'alta, comproveu les dades de contacte i el correu electrònic o número de telèfon mòbil ja que aquestes dades són les que utilitza l'aplicació per lliurar les notificacions o avisos de gestió que envia el sistema. Després de la preceptiva validació es pot actualitzar les dades mitjançant les funcionalitats de modificació del conveni o gestió de representacions i delegacions.

Per a més informació, problemes tècnics o de certificat podeu contactar:

 • per telèfon: 932 203 753 
 • per correu electrònic: suport_e-convenisIMH@bcn.cat.

Què és e-padrons?

És una aplicació que permet a les empreses titulars de patrimoni immobiliari, de vehicles o, en el seu cas, d'activitats econòmiques realitzades a Barcelona, la conciliació telemàtica del seu padró anual.

Com accedir a e-padrons?

Primer s'ha de signar un conveni amb l'Institut Municipal d'Hisenda. Es requereix certificat digital.

Després es pot subscriure el conveni que es necessiti.


Un cop signat el conveni, l'accés a l'aplicació es fa mitjançant l'espai personal i requereix de certificat digital.

El sistema permet la gestió directa, per part de l'empresa o, si escau, la gestió per representació o delegació (delegats/empleats).

Informació sobre les normes bàsiques de funcionament, de gestió i les condicions d’us de les aplicacions:

Qué es pot fer amb e-padrons?

 • Disposar de la informació tributària corresponent al patrimoni o activitats de l'empresa.
 • Comunicar a l'Ajuntament, d'una forma àgil, les discrepàncies existents respecte els objectes informats que conformen el padró de l'empresa.
 • Articular el pagament dels objectes que conformen el padró.

"e-padrons" no constitueix un sistema de gestió de desacords, és a dir, de recursos i reclamacions, per la qual cosa, sigui quin sigui el resultat de la conciliació, l'empresa pot interposar, en temps i forma, els recursos o reclamacions que en defensa dels seus drets cregui convenients.

Més informació

Si ja ha signat l'acord:

Les consultes de gestió s’adrecen als correus assenyalats a sota indicant: nom, NIF de l’empresa, persona i telèfon de contacte:

Impost sobre béns immobles
e-padroIBI@bcn.cat
93 401 21 01

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
e-padroIVTM@bcn.cat
93 402 37 08

Impost sobre activitats econòmiques i residus
e-padroIAE_Residus@bcn.cat
93 402 38 29


Si encara no s'ha signat l'acord:
Per problemes tècnics o de certificat digital podeu contactar: 

 • per correu electrònic: suport_e-convenisIMH@bcn.cat,indicant nom, NIF de l’empresa, persona i telèfon de contacte
 • per telèfon: 932 203 753 
Darrera actualització: