Canals d'atenció

Notificació electrònica

Normativa

Normativa tributària

Els textos estan actualitzats. Els podeu consultar en l'idioma triat sempre que hi hagi la traducció oficial.

 • Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el Règim especial del municipi de Barcelona (entrada en vigor el 14 de juny de 2006) (PDF)
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (document en castellà)
 • Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari (document en castellà)
 • Llei general tributària 58/2003, entrada en vigor l'1 de juliol de 2004
 • Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (document en castellà)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
 • Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge (document en castellà)
 • Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre, en matèria de revisió en la via administrativa. (document en castellà)
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de gestió i inspecció (vigent des de l'1 de gener de 2008, document en castellà)
 • Reial decret 2063/2004, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general del règim sancionador tributari (vigent des del 29 d'octubre de 2004, document en castellà)
 • Reial decret 939/2005 - Reglament general de recaptació (vigent des de l'1 de gener de 2006, document en castellà)
 • Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques - IAE (document en castellà)
 • Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten les normes per la gestió de l'impost sobre activitats econòmiques en matèria censal.(document en castellà)
 • Reial decret 1020/1993, de 25 de juny, pel qual s'aproven les normes tècniques de valoració i el quadre marc de valors del sòl i de les construccions per determinar el valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana (document en castellà)
 • Reial decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març (document en castellà)

Normes sobre infraccions de trànsit

Normativa sobre el preu públic per la recollida de residus comercials

Ordenança de convivència ciutadana

Ordenança del procediment sancionador

Ordenació de les mesures alternatives a les sancions econòmiques

Administració electrònica