Normativa

Ordenances fiscals, taxes i preus públics de l'Ajuntament de Barcelona

Aprovades definitivament pel Plenari del Consell Municipal el dia 23 de desembre de 2020. Publicades al Butlletí oficial de la província de Barcelona, núm. de registre 2020039112 del dia 24 de desembre de 2020.


Consulta les ordenances fiscals d'anys anteriors

Taxes

Preus públics

Regulació general dels preus públics, Butlletí oficial de la província de Barcelona, número de registre 2020038100, de 28 de desembre de 2020

Última actualització: 07/06/2022

Normativa tributaria general

Última actualització: 09/11/2021

Consell tributari

El Consell Tributari, creat al 1988, és un òrgan extern d'assessorament i control dels recursos en matèria tributària amb l’objectiu de millorar l'actuació de l'Ajuntament en matèria tributària i augmentar les garanties i drets dels ciutadans.

És un òrgan independent i objectiu ja que els seus membres no depenen de l'administració municipal i actuen exclusivament d'acord amb criteris jurídics.

Adreça:
Ronda de Sant Pau, 43-45, 1r - 08015 Barcelona
Tel. 93 402 78 15, Fax.93 402 78 48

Última actualització: 14/01/2021

Taulers edictals

Tauler Edictal Únic (TEU)

El Tauler edictal únic (TEU), és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que les administracions públiques, han de publicar les notificacions que per motius no imputables a l’Administració, no s'han pogut practicar a la persona interessada.

  • Es poden consultar amb accés lliure durant 3 mesos des de la data de publicació.  
  • Després dels tres mesos cal accedir amb el codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE) que consta al lateral dret de l’anunci.  Si no es té el codi s’ha de contactar amb el Servei d’informació al ciutadà del BOE.
Última actualització: 16/02/2021