Avisos

Nota amb relació al nou càlcul de l'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (Plusvàlua)

La sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26-10-2021 (publicada al web del Tribunal Constitucional el 2-11-2021) declara inconstitucional i nul en part el precepte de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de limpost.

El dia 9 de novembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret llei 26/2021 pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora  de les hisendes locals respecte de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que estableix que el sistema objectiu de determinació de la base imposable de l’impost es converteix en un sistema optatiu, permetent les estimacions directes de l’increment del valor en aquells casos en què així el sol·liciti l’obligat tributari.

No obstant això, fins que no s’adaptin els nostres sistemes informàtics al nou sistema de càlcul, les persones obligades tributàries a conseqüència de la transmissió d'un immoble, hauran de presentar un escrit declarant la transmissió realitzada: omplint aquest formulariperò no han de practicar autoliquidació de l'impost.

En el moment en què s’hagin modificat els sistemes informàtics, es notificarà la liquidació tributària que correspongui o bé s'informarà sobre com cal procedir per fer efectiu el pagament de l'impost.

El formulari es pot presentar a través del registre electrònic o per correu postal adreçat a l’Institut Municipal d’Hisenda, carrer Llacuna 63, 08005-Barcelona.     

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Tràmits, informació i serveis d’ajuda en línia per als ciutadans

El més buscat

    Esborra l'historial

    Destaquem

    X

    Popup tràmits
    Notificació electrònica