Preu públic per la recollida de residus

Icona recollida de residus

Aquest preu públic l’han de pagar les persones titulars d’una activitat econòmica al municipi de Barcelona, que no tinguin contractat un servei de recollida pròpia.

3.1 Preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Agrupació d’activitats

Quan un mateix titular fa diverses activitats en un mateix local (està donat d’alta de diferents epígrafs al mateix lloc) ha de pagar només un rebut del preu públic de recollida de residus, corresponent a l’activitat de classificació més alta i a la suma dels metres quadrats emprats per cadascuna de les activitats.

Quan diversos titulars desenvolupen activitats en un mateix local es pot presentar una sol·licitud d’agrupació del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials.
L’agrupació té efectes per al rebut següent.
 

Grans generadors

Aquells titulars d’activitats que generen un volum superior a 600 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 600 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers, amb independència de la superfície. 

Els grans generadors, no han de practicar l’autoliquidació, sinó fer el tràmit "Enquesta de Generació de Residus". 
 

Qui ha de pagar

Les persones titulars d’una activitat econòmica al municipi de Barcelona (empresa o professional) generadora de residus comercials i industrials de característiques assimilables als municipals que resultin beneficiades per la prestació del servei municipal, o per no haver obtingut la corresponent validació de l’Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa.

Quin és el termini per pagar

L’autoliquidació s’ha de presentar en el termini d’un mes a comptar des de l’inici de l’activitat. 

Si no es presenta l’autoliquidació, l’import es calcula per estimació de l’Ajuntament a partir de la informació facilitada per l’Agència Estatal Tributària en relació amb l’activitat econòmica desenvolupada a Barcelona.
 

Quina és la quota que cal pagar

L’import que s’ha de pagar es calcula en funció de l’activitat desenvolupada i de la superfície emprada per exercir-la, des de la data d’inici de l'activitat fins al 31 de desembre del mateix any.

La persona interessada comunica les dades d’activitat i superfície a l’Agencia Estatal Tributària a efectes del cens d’empresaris, professionals i retenidors o de l’Impost sobre activitats econòmiques.

La classificació de totes les activitats, trams de superfície i preu mínim que cal pagar ho determina la regulació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals
 

Reduccions en l’import del preu públic
 • Els titulars d’activitats professionals, amb superfície d’activitat igual o inferior a 25 m2, que desenvolupen l’activitat en el domicili on estan empadronats, a títol individual i sense personal contractat, gaudeixen d’una reducció del preu públic del 100% de la tarifa corresponent.
 • Activitats de temporada
 • Quan s’acrediti que les fraccions residuals les recullen les empreses privades homologades per l’Ajuntament, o per sistemes de logística inversa.
 • Per programes de col·laboració amb l'adhesió al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
 • Els titulars d’establiments que disposen d’un sistema de compactació.
 • Per l’ús del Punt Verd de Mercabarna.
No subjecció al pagament del preu públic de recollida de residus

No estan subjectes al pagament del preu públic per la prestació dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals:

 • Les persones titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals que acreditin que disposen de la validació de l'Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa d'acord amb l'establert a l'art. 14. Aquest supòsit es validarà sempre que s'acrediti que es gestiona de forma privada la totalitat dels residus generats per l'any en curs.
 • Les persones titulars d'activitats sense superfície declarada.
 • Les persones d'activitats generadores de residus industrials no assimilables als residus municipals.
Baixa del preu públic
 • S’ha de donar de baixa del cens d’empresaris, professionals i retenidors, o de l'impost sobre activitats econòmiques a l'Agència Estatal Tributària
 • Després, s’ha de presentar la baixa del preu públic a l’Ajuntament de Barcelona, en el termini d’un mes des del cessament de l’activitat.
  • Es pot fer per Internet
  • I en el cas de les persones físiques també poden presentar un escrit en el Registre telemàtic o a qualsevol registre municipal amb cita prèvia adjuntant la documentació acreditativa.


Liquidació de la quota: es liquida segons els dies que hagin transcorregut fins al dia de la baixa. Si s’ha pagat el rebut anual, s’ha de demanar la devolució de la part de la quota corresponent als dies en els quals no s'ha exercit l'activitat.
 

Canvi de domicili/ Variacions
 • S’ha de presentar el canvi/variació a l’Agència Estatal Tributària
 • Després, s'ha de comunicar a l’Ajuntament de Barcelona presentant una instància de sol·licitud de variació juntament amb la documentació presentada a l’Agencia Estatal Tributària
Taxa de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars

La taxa està en vigor des de l’1 de juliol de 2020 i es computa a la factura de l’aigua.

La taxa de recollida de residus és un tribut ambiental destinat a la gestió correcta dels residus domèstics que es generen a la ciutat. Preveu millorar el tractament dels residus, incrementar la recollida selectiva i reduir emissions, en compliment de la Directiva Europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu i el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals.