Embargaments

Banner embargaments

L’embargament és la retenció de béns, de l’obligat al pagament, per ordre d’una autoritat, com a conseqüència d’un deute pendent.

Com saber quin deute es té

Per saber quin és el deute que es té amb l'Ajuntament podeu:

Béns que es poden embargar

L’ordre de l’embargament està regulat a l’article 169.2 LGT, segons el qual:

Si l'Administració i l'obligat tributari no haguessin acordat un altre ordre diferent en virtut del que disposa l'apartat 4 d'aquest article, s'han d'embargar els béns de l'obligat tenint en compte la facilitat més gran de la seva alienació i l'onerositat menor d'aquesta per a l'obligat.

Si els criteris establerts en el paràgraf anterior són d'aplicació impossible o molt difícil, els béns s'han d'embargar per l'ordre següent:

 1. Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
 2. Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l'acte o a curt termini (< 6 mesos).Vehicles.
 3. Sous, salaris i pensions.
 4. Béns immobles.
 5. Interessos, rendes i fruits de tota espècie.
 6. Establiments mercantils o industrials.
 7. Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats.
 8. Béns mobles i semovents.
 9. Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini (> 6 mesos).

Seguint l'ordre anterior, s'han d'embargar successivament els béns i drets coneguts en aquell moment per l'administració tributària municipal, fins que s'entengui que el deute ha quedat cobert.

Aquest ordre de prelació dels embargaments pot variar a petició del deutor.

Diligència d'embargament

La diligència d’embargament és el document en què es documenta l’embargament.

Cada actuació d’embargament s’ha de documentar en una diligència, que s’ha de notificar a la persona amb qui s’entengui l’embargament.


Notificació de la diligència a l’obligat tributari i a tercers interessats

La diligència s’ha de ser notificar a les següents persones:

a) Deutor.

b) Al tercer titular, posseïdor o dipositari dels béns.

c) Al cònjuge de l'obligat al pagament, encara que només en dos supòsits:
  c.1) Quan el bé immoble sigui en règim de guanys.
  c.2) Quan el bé sigui l'habitatge habitual del matrimoni, encara que es tracti d'un element privatiu del cònjuge deutor.

d) Als copropietaris i cotitulars.

e) Als titulars de càrregues posteriors a l'anotació d'embargament i anteriors a la nota marginal d'expedició de càrregues.

Manament d’anotació preventiva d’embargament

L'Administració sol·licitarà que es practiqui anotació preventiva de l'embargament de béns immobles i drets sobre aquests en el Registre de la Propietat que correspongui (84.1 RGR).

A aquest efecte, l'òrgan de recaptació competent expedirà manament dirigit al registrador, amb subjecció al que disposa la legislació hipotecària i el articles del RGR, en el qual se sol·licitarà, a més, que es lliuri certificació de les càrregues que figurin en el registre sobre cada finca.

A la vista de la certificació s’ha de comprovar que s'han efectuat totes les notificacions exigides per la normativa. En defecte d'això, es procedirà a practicar-les.

Motius d’oposició contra la diligència d'embargament:

 • Si el deute està pagat o està prescrit el dret a exigir el pagament.
 • Si manca la notificació de la provisió de constrenyiment.
 • Si s’han incomplert les normes reguladores de l'embargament segons la Llei general tributària.
 • Si s’ha Suspensió del procediment de recaptació.

Embargaments amb retenció als comptes bancaris per ordre de l'Ajuntament de Barcelona

L’objecte de l’embargament és el diner de curs legal.

Si teniu deutes pendents amb la hisenda municipal, l’Ajuntament de Barcelona ordena a la vostra entitat bancària que es faci una retenció en el vostre compte. L'entitat bancària ha de tenir els diners retinguts durant 20 dies naturals.

Rebreu, per part de l’Institut Municipal d’Hisenda, la notificació de la diligència d’embargament amb la informació detallada del resultat de la quantitat embargada i la informació detallada del número de compte bancari, de l’import i del detall del deute que s’ha cobert.

Embargaments amb retenció als comptes bancaris per l'Agència Tributària de Catalunya a petició de l'Ajuntament de Barcelona

Aquestes retencions es fan en virtut del conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona en matèria d'embargaments que s'han de dur a terme fora del municipi de Barcelona.

 

Embargaments de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (devolucions de renda, IVA o impost sobre societats) a petició de l'Ajuntament de Barcelona

En virtut de l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona al conveni subscrit entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació de municipis i províncies amb la finalitat, entre d'altres, de cobrar els deutes tributaris i les multes de trànsit impagades mitjançant l'embargament de les devolucions d'IRPF, IVA, Impost de societats, etc., es pot embargar totalment o parcialment les devolucions que pugui tramitar l'Agència Tributària.

Embargaments: sous, salaris i pensions

L’embargament de sous, salaris i pensions s’ha de fer tenint en compte els límits establerts en l’article 607 de la Llei d’enjudiciament civil, en relació amb el salari salari mínim interprofessional (SMI).

L'SMI per a l'any 2022 és de 1.000 euros.

 • 1r SMI: INEMBARGABLE.
 • 2n SMI: 30%
 • 3r SMI: 50%
 • 4t SMI: 60%
 • 5è SMI: 75%
 • 6è i posteriors SMI: 90%

L’embargament es documenta en una diligència i es notifica a la persona deutora i a la pagadora. Aquesta última està obligada a fer la retenció de la quantitat corresponent, i a ingressar-la en els comptes de titularitat municipal.

Si la persona deutora és beneficiària de més d’un sou, salari o pensió, s’acumularan per tal de deduir d’un sol cop la part inembargable.

Un cop cobert el deute, l’òrgan de recaptació ha de comunicar a la persona pagadora la suspensió de les retencions.

Es poden embargar sous, salaris o pensions ingressades en els comptes o llibretes bancaris?

Quan es fa un embargament en un compte corrent, s’embarga sobre l’estalvi existent en el moment de fer la retenció:

 • Si l’estalvi no procedeix  de sou, salari o pensió, es pot embargar la totalitat d’aquest estalvi.
 • Si l’estalvi només procedeix de sou salari o pensió, es pot embargar tot l’estalvi existent abans de la data d’ingrés del sou salari o pensió en el mes en què es fa la retenció o en el mes anterior. 

Només es pot retenir l’import establert en l’article 607 de la Llei d’enjudiciament Civil que fixa uns trams màxims en funció del salari mínim interprofessional (SMI).

L'SMI per a l'any 2022 és de 1.000 euros.

Trams màxims embargables en funció del salari mínim interprofessional

Quantia de la percepció %
El primer tram del SMI 0
2n tram SMI 30%
3r tram SMI 50%
4t tram SMI 60%
5è tram SMI 75%
6è tram SMI 90%

Per calcular la quantitat que es pot embargar:

 • se suma l’estalvi existent més la part de sou, salari o pensió que es pot embargar. 


Exemple amb sou de 1.100 € més un estalvi de 300 €.
SMI = 1.000 €

Es podrà embargar:

 • 300 € en concepte d’estalvi.
 • 30 € en concepte de sou, salari o pensió.
 • Total embargament: 330 €.

Exemple amb sou de 2.500 € més estalvi de 500 euros:
SMI = 1.000 €

Es podrà embargar:

 • 500 € en concepte d’estalvi.
 • Més 550 € en concepte de sou, salari o pensió.
 • Total embargament: 1.050 €.

Es poden embargar comptes o llibretes bancaris a nom de més d'un titular quan el deutor amb l'Ajuntament només sigui un d'ells?

Quan els imports ingressats consten a nom de més d'un titular; en el cas de comptes de titularitat indiferent o de titularitat conjunta mancomunada, es divideix el saldo en parts iguals i només s'embarga la part corresponent al deutor, llevat que es provi una titularitat material diferent.

Embargaments de béns immobles

En els embargaments de béns immobles, cal que l’immoble sigui propietat del deutor.

Embargaments de vehicles

Quan es tracta d'automòbils, camions, motocicletes o altres vehicles, es notifica l'embargament a l'obligat al pagament requerint-lo perquè en un termini de cinc dies el posi a disposició de l'Institut Municipal d'Hisenda, amb la seva documentació i les claus. Si no ho fa i no es localitza el bé, es dóna l'ordre a les autoritats que tenen al seu càrrec la vigilància de la circulació i a les que sigui procedent per a la captura, dipòsit i precinte dels béns.

Sempre que l’embargament afecti béns inscriptibles en el Registre de Béns Mobles, l’òrgan de recaptació competent ha d’expedir un manament d’anotació preventiva d’embargament.

Procediment a partir de l’embargament si considereu que el deute és correcte

En el cas de retenció en compte

Transcorreguts els 20 dies de la retenció, l'entitat bancària retira els diners del vostre compte i l’ingressa a l'Ajuntament.  Si l'import embargat no correspon a la totalitat del deute:

 • l'Ajuntament embargarà de nou comptes, vehicles, immobles, sous, etc.
 • es pot pagar a terminis la resta del deute
   

En el cas de vehicles i béns immobles

 • Podeu pagar l'import de l'embargament. Consulteu els canals d'atenció per fer-ho. Una vegada s’ha pagat, l'Institut Municipal d’Hisenda procedirà a l'aixecament de l'embargament.
 • Es pot pagar a terminis.

Procediment a partir de l’embargament si considereu que el deute no és correcte

Telèfon
Podeu trucar al 010 gratuït (931 537 010 des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona)


Podeu presentar un recurs d'alçada amb efectes de reposició, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent de rebre la notificació de la diligència d'embargament. Es pot presentar per:

 • registre electrònic
 • registres municipals: amb cita prèvia
 • registres de l’administració de l’Estat o de la Generalitat
 • correu certificat: a qualsevol oficina de correus

Avís: la presentació d'un recurs no paralitza el procediment, a no ser que es sol·liciti la suspensió i s'acompanyi d'un aval bancari o garantia suficient per l'import del deute impugnat.

Alienació dels béns embargats (subhasta)

La subhasta pública és el procediment ordinari d'alienació dels béns i drets embargats per tal de cobrir el dèbit perseguit, recàrrec, interessos i costes del procediment. El gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda és qui acorda l'alienació dels béns embargats.

 • Notificació de l’acord d’alienació: es notifica a l'obligat al pagament, al seu cònjuge ( si es tracta de béns de guanys o de l'habitatge habitual), als creditors hipotecaris o pignoratius, als copropietaris i dipositaris i, en general, a tota persona titular de dret inscrit en el registre públic corresponent, amb posterioritat al dret de l'Ajuntament.
 • Mesa de la subhasta: la presideix el Gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda (qui pot delegar les seves atribucions) i la composen a més, el secretari delegat de l'Institut Municipal d'Hisenda com a secretari de la Mesa i tres vocals: l'Interventor general de l'Ajuntament o persona en qui delegui i dos membres del personal de l’Institut designats pel Gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda.


En el cas d’un vehicle que no s'adjudiqui el titular podrà recuperar-lo pagant les despeses de dipòsit i grua si escau. El deute continuarà pendent de pagament. Si no el recupera serà destruït.

 • Suspensió de la subhasta: l'administració tributària municipal ha d'alliberar els béns embargats, en qualsevol moment abans de l’adjudicació, si l'obligat extingeix el deute tributari i les costes del procediment de constrenyiment.
 • El procediment de constrenyiment pot concloure amb l'adjudicació de béns a l'Ajuntament quan es tracti de béns immobles o béns mobles, l'adjudicació dels quals pugui interessar a l'Administració tributària municipal i no s'hagin adjudicat en el procediment d'alienació.
Darrera actualització: 07/06/2022