Canals d'atenció

Notificació electrònica

Embargaments

Informació general

Si l'Administració tributària municipal i l'obligat al pagament no han acordat un altre ordre diferent, s'han d'embargar els béns de l'obligat tenint en compte la facilitat de la seva alienació i el menor cost de l'operació per a l'obligat.

Si els criteris anteriors són d'aplicació impossible o molt difícil, els béns s'han d'embargar en l'ordre següent:

 1. Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
 2. Vehicles.
 3. Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l'acte o a curt termini.
 4. Sous, salaris i pensions.
 5. Béns immobles.
 6. Interessos, rendes i fruits de tota espècie.
 7. Establiments mercantils o industrials.
 8. Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats.
 9. Béns mobles i semovents.
 10. Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini.

Seguint l'ordre anterior, s'han d'embargar successivament els béns i drets coneguts en aquell moment per l'administració tributària municipal, fins que s'entengui que el deute ha quedat cobert.

Diligència d'embargament i anotació preventiva

Cada actuació d'embargament s'ha de documentar en diligència, que s'ha de notificar a la persona amb qui s'entengui l' actuació. Efectuat l'embargament dels béns o drets, la diligència s'ha de notificar també, si escau, a altres titulars, posseïdors o dipositaris dels béns si no s'haguessin dut a terme les actuacions amb ells, com també al cònjuge de l'obligat tributari quan els béns embargats siguin de guanys, i als seus copropietaris.

Si els béns embargats fossin inscriptibles en un registre públic, l'administració tributària municipal té dret a que es practiqui l'anotació preventiva d'embargament en el registre corresponent.

Contra la diligència d'embargament només són admissibles els motius d'oposició següents:

 1. Si el deute està pagat o prescrit el dret a exigir el pagament.
 2. Manca de notificació de la provisió de constrenyiment.
 3. Incompliment de les normes reguladores de l'embargament contingudes a la Llei general tributària.
 4. Suspensió del procediment de recaptació.

Alienació dels béns embargats

El gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda ha d'acordar l'alienació dels béns embargats mitjançant subhasta per tal de cobrir el dèbit perseguit, recàrrec, interessos i costes del procediment.

L'acord d'alienació s'ha de notificar a l'obligat al pagament, al seu cònjuge si es tracta de béns de guanys o de l'habitatge habitual, als creditors hipotecaris o pignoratius, als copropietaris i dipositaris i, en general, a tota persona titular de dret inscrit en el registre públic corresponent, amb posterioritat al dret de l'Ajuntament.

La subhasta pública és el procediment ordinari d'alienació dels béns i drets embargats. La Mesa de la subhasta estarà composta per un president, un secretari i fins un màxim de tres vocals. El President és el gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda, el qual pot delegar les seves atribucions. El Secretari és el secretari delegat de l'Institut Municipal d'Hisenda. En tot cas, forma part de la Mesa com a vocal, l'Interventor general de l'Ajuntament o persona en qui delegui. La resta dels vocals han de ser designats pel gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda d'entre el personal de l'Institut.

Quan després d'haver fet la subhasta restin béns o drets sense adjudicar es procedirà a la adjudicació directa dels béns o drets embargats.

En qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, l'administració tributària municipal ha d'alliberar els béns embargats si l'obligat extingeix el deute tributari i les costes del procediment de constrenyiment.

Si el vehicle no s'adjudica el titular podrà recuperar-lo pagant les despeses de dipòsit i grua si escau. El deute continuarà pendent de pagament. Si no el recupera serà destruït.

A l'anunci de la subhasta de béns embargats hi ha de constar les condicions de la subhasta.

El procediment de constrenyiment pot concloure amb l'adjudicació de béns a l'Ajuntament quan es tracti de béns immobles o béns mobles, l'adjudicació dels quals pugui interessar a l'Administració tributària municipal i no s'hagin adjudicat en el procediment d'alienació.

Més informació

*Telèfon gratuït 010.

*Telèfon 931 537 010.

(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic.