Transparència

Volem ser un organisme transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació per facilitar el control de l’acció municipal.

Què és la transparència?

Consisteix a oferir informació veraç, vertadera i útil sobre l’activitat de l’Administració pública. L’objectiu és garantir la legitimitat de les institucions i augmentar la confiança de la ciutadania en aquestes.

Quina normativa regula la transparència i l'accés a la informació pública?

La transparència és un principi vinculat al dret a una bona administració, i està regulada en diverses normes:

 • Article 15 del Tractat de funcionament de la UE: “1. A fi de fomentar un bon govern i de garantir la participació de la societat civil, les institucions, òrgans i organismes de la Unió que actuaran amb el major respecte al principi d’obertura.”
 • Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques: fa diverses mencions al principi de transparència en la tramitació de procediments.
 • Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: estableix el principi de transparència en l’actuació i les relacions del sector públic (art. 3.1.c).
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes: en diversos articles es refereix també al principi de transparència (art. 2.d i 31.2.7).
 • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic, així com el Reial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, que aprova el reglament que la desenvolupa.
 • Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic català.
 • Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTE).
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern (LTC).
 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública (RLTC).
 • Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).
 • Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona, relativa al dret d’accés a la informació pública, aprovada el 19 de novembre 2015 i modificada el 17 d’octubre de 2019.

Aquí trobareu informació sobre l’estructura de l’Institut Municipal d’Hisenda, organització i funcions. També podreu accedir a la informació relativa al personal i els alts càrrecs municipals.

Qui som

L’Institut és un organisme autònom local amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i d’obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.

Està adscrit a la Gerència de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona i té com a finalitat la gestió, recaptació i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i d’altres entitats públiques, quan se li encomani.

L’Institut Municipal d’Hisenda va ser creat per acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, amb data 27 d’abril de 1990, amb la denominació d’Institut Municipal de Recaptació de Barcelona. El 29 de novembre de 1995, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la nova denominació d’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona i la modificació dels estatuts. Finalment, d’acord amb la Llei de mesures per a la modernització del Govern local, el Consell Plenari Municipal, en sessió de 14 d’octubre de 2005, va aprovar-ne els estatuts com a organisme autònom local. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 29 de març de 2019, va aprovar definitivament la modificació dels articles 1 i 2 dels estatuts de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.

Els serveis de l’Institut Municipal d’Hisenda estan certificats en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Òrgans de govern, alts càrrecs i personal directiu

La composició dels òrgans de govern i direcció de l’Institut estan definits a l’article 4 dels seus estatuts:

 • El president de l’Institut Municipal d’Hisenda, l'Im. Sr. Jordi Valls Riera, ho és també del Consell Rector.
 • La vicepresidenta és designada per l’alcalde, entre els regidors i regidores que integren el Consell Municipal. Actualment és la Ima. Sra. Maria Eugènia Gay Rosell
 • Els membres del Consell Rector:
  • Integrat per un màxim de set representants de l’Ajuntament de Barcelona designats per l’alcalde, dels quals tres, com a mínim són regidors/ores. Els consellers i conselleres que no siguin regidors o regidores es nomenen entre persones de reconeguda competència, i en són membres nats els /les gerents/es de Serveis Generals i el/la director/a de Finançament.
  • Una persona representant o tècnica de reconegut prestigi per cada grup municipal, designats per l’alcalde a proposta de cadascun dels grups.
  • Una persona representant de la Plataforma Sindical Prioritària i una representant dels treballadors i de les treballadores de l’Institut.
 • La gerenta de l’Institut Municipal d'Hisenda:

Elena Molina Belles

Elena Molina Belles

 
 • La secretària delegada:

Àngela Mena Also

 • La interventora delegada:

Susana Navarro Flores

Organigrama Institut

Codi ètic i de conducta

En l'àmbit de l’Institut Municipal d’Hisenda és aplicable el codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona

Recull d’informació, de decisions i de documents d’àmbit jurídic generats per l’Ajuntament de Barcelona, o generats per tercers i que afectin l’Ajuntament, organitzat segons el tipus de document.

Convenis

El compliment de les obligacions de transparència s’ha de fer efectiu a través del Registre de convenis de Catalunya

Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona

En aquest àmbit es recullen els aspectes relacionats amb la participació, així com la informació sobre els serveis i canals d'atenció a disposició de la ciutadania.

Al servei de dades obertes trobareu informació generada per l'Institut Municipal d'Hisenda. Se'n permet l'accés i la reutilització per al bé comú i per al benefici de persones i entitats que hi estiguin interessades.