El meu espai

Al vostre espai trobareu informació de les vostres dades fiscals per tal de fer més àgils les gestions amb l'Ajuntament de Barcelona.

Es necessita un certificat digital reconegut pel Portal de Tràmits.
 

És una aplicació que l'Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d'Hisenda) posa al servei de les empreses, entitats i autònoms que han de gestionar un gran volum de  denúncies de trànsit per tenir una flota de vehicles o per tractar-se d’empreses de lloguer de vehicle sense conductor. 

El conveni eMultes és l’únic canal telemàtic que permet la identificació com a responsable d‘una infracció de trànsit a una persona que no disposa de llicència de conducció vàlida a Espanya

Amb aquesta aplicació es vol simplificar tot el procés per a les empreses perquè eMultes es gestiona per remeses setmanals i no requereix que es faci la tramitació unitària de cada denúncia: s’envia un avís de càrrega de remesa setmanal, es tracten totes les denúncies a la mateixa remesa, no s’envien comunicacions sobre la tramitació de cada denúncia i l’execució de les identificacions presentades es realitza de manera global a la setmana de tancar-se la remesa. 

Abans de demanar l’adhesió al conveni eMultes és recomanable que envieu un correu a e-multes@bcn.cat perquè us informin del mitjà telemàtic més senzill per realitzar identificacions de conductor, el pagament de denúncies o la presentació d’al.legacions.

Com accedir a e-multes?

Primer s’ha de signar un conveni amb l’Institut Municipal d’Hisenda.

Des de la secció d’eMultes del Departament de Sancions es rebrà un correu demanant més dades o informant de l’acceptació al conveni.

 • Si es rep una denegació de la petició d’adhesió al conveni es trobaria motivada i es recomanaria una altra via telemàtica per a tramitar les denúncies.

Un cop signat el conveni, l'accés a l'aplicació es produeix mitjançant l’espai personal, i requereix de certificat digital.

Mitjançant el mòdul "e-convenis" us podreu donar d’alta i gestionar les vostres representacions i/o delegacions telemàticament, sense necessitat d'aportar cap documentació. El sistema permet la seva gestió directa, per part de l'empresa o, si escau, la gestió per representació o delegació (delegats/empleats).

Informació sobre les normes bàsiques de funcionament, de gestió i les condicions d’us de les aplicacions:
Sistema de gestió (marc regulador): e-convenis i e-multes.

Cal destacar que la normativa vigent no permet comunicar les dades d'un conductor mitjançant correu electrònic. L'única manera d'informar aquestes dades és per escrit i correu certificat, dirigit al Departament de Reclamacions d'aquest Institut Municipal d'Hisenda (C. Llacuna, 63 - 08005 Barcelona), excepte en el cas que els interessats (empreses, entitats, treballadors autònoms...) s'adhereixin al sistema de tramitació telemàtica, formalitzant el pertinent acord d'adhesió (e-convenis).

Consultes

Per a consultes de gestió podeu contactar:

 • per correu electrònic: e-multes@bcn.cat, indicant el nom, el NIF de l'empresa, persona i telèfon de contacte, expedient sancionador o denúncia i breu explicació de la consulta.
 • per telèfon: 934 023 855, entre les 9:30 i les 14:00 hores en dies laborables.

Per problemes tècnics o de certificat digital podeu contactar:

 • per correu electrònic: suport_e-convenisimh@bcn.cat, indicant el nom, el NIF de l'empresa, persona i telèfon de contacte.
 • per telèfon: 932 203 753.

Per qualsevol consulta relacionada amb multes de trànsit, quan no s’ha signat el conveni, heu de trucar al telèfon 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

Què és e-convenis?

L'aplicació e-convenis permet a les empreses gestionar els convenis d'e-padrons i e-multes, que tinguin amb l'Ajuntament de Barcelona.

E-convenis és l'instrument que recull el consentiment de l'empresa, mitjançant la signatura telemàtica d'un acord, i l'adhesió al sistema de gestió corresponent.

L'accés a l'aplicació "e-convenis" requereix de certificat digital.

Com accedir a e-convenis?

Primer s'ha de signar un conveni amb l'Institut Municipal d'Hisenda. Es requereix certificat digital.

Un cop signat el conveni, l'accés a l'aplicació es produeix mitjançant l'aplicació web e-convenis, i requereix de certificat digital.

Informació sobre les normes bàsiques de funcionament, de gestió i les condicions d’us de les aplicacions:

Què es pot fer amb e-convenis?

 1. Donar-se d'alta a e-padrons o e-multes.
 2. Un cop s'ha donat d'alta:
  • Modificar dades del conveni (adreça de correu electrònic per avisos de notificacions, telèfons de contacte, etc.).
  • Afegir i donar d'alta empreses noves creant un grup d'empreses o pel contrari donar de baixa empreses d'un grup ja existent.
  • Gestionar els diferents tipus d'usuaris (representants, delegats/empleats) que tenen un rol en la gestió d'aquest conveni.
  • Donar de baixa un conveni.

Més informació

És molt important que, una vegada hàgiu fet l'alta, comproveu les dades de contacte i el correu electrònic o número de telèfon mòbil ja que aquestes dades són les que utilitza l'aplicació per lliurar les notificacions o avisos de gestió que envia el sistema. Després de la preceptiva validació es pot actualitzar les dades mitjançant les funcionalitats de modificació del conveni o gestió de representacions i delegacions.

Per a més informació, problemes tècnics o de certificat podeu contactar:

 • per telèfon: 932 203 753 
 • per correu electrònic: suport_e-convenisIMH@bcn.cat.

Què és e-padrons?

És una aplicació que permet a les empreses titulars de patrimoni immobiliari, de vehicles o, en el seu cas, d'activitats econòmiques realitzades a Barcelona, la conciliació telemàtica del seu padró anual.

Com accedir a e-padrons?

Primer s'ha de signar un conveni amb l'Institut Municipal d'Hisenda. Es requereix certificat digital.

Després es pot subscriure el conveni que es necessiti.


Un cop signat el conveni, l'accés a l'aplicació es fa mitjançant l'espai personal i requereix de certificat digital.

El sistema permet la gestió directa, per part de l'empresa o, si escau, la gestió per representació o delegació (delegats/empleats).

Informació sobre les normes bàsiques de funcionament, de gestió i les condicions d’us de les aplicacions:

Qué es pot fer amb e-padrons?

 • Disposar de la informació tributària corresponent al patrimoni o activitats de l'empresa.
 • Comunicar a l'Ajuntament, d'una forma àgil, les discrepàncies existents respecte els objectes informats que conformen el padró de l'empresa.
 • Articular el pagament dels objectes que conformen el padró.

"e-padrons" no constitueix un sistema de gestió de desacords, és a dir, de recursos i reclamacions, per la qual cosa, sigui quin sigui el resultat de la conciliació, l'empresa pot interposar, en temps i forma, els recursos o reclamacions que en defensa dels seus drets cregui convenients.

Més informació

Si ja ha signat l'acord:

Les consultes de gestió s’adrecen als correus assenyalats a sota indicant: nom, NIF de l’empresa, persona i telèfon de contacte:

Impost sobre béns immobles
e-padroIBI@bcn.cat
93 401 21 01

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
e-padroIVTM@bcn.cat
93 402 37 08

Impost sobre activitats econòmiques i residus
e-padroIAE_Residus@bcn.cat
93 402 38 29


Si encara no s'ha signat l'acord:
Per problemes tècnics o de certificat digital podeu contactar: 

 • per correu electrònic: suport_e-convenisIMH@bcn.cat,indicant nom, NIF de l’empresa, persona i telèfon de contacte
 • per telèfon: 932 203 753 
Darrera actualització: