Informació general

Preguntes freqüents per temes

Quins són els mètodes de càlcul per determinar l’import a pagar de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana?

El RD Llei 26/2021 preveu dos mètodes de càlcul per determinar la base imposable de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana:

 • El mètode objectiu que aplica l’Administració per defecte.  
 • El mètode real (estimació directa) que s’aplica quan ho sol·licita la persona interessada perquè li és més favorable.

Mètode objectiu. Com es calcula la base imposable de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana segons aquest mètode?

La base imposable serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl de l’any de transmissió del terreny pel coeficient corresponent, segons el període  de generació d’increment de valor.

Exemple:
Immoble adquirit el 2019 per valor de 250.000 euros i que es transmet el 2023 per 260.000 euros.

 • Període de generació de l’increment de valor: quatre anys
 • Valor cadastral de l’immoble el 2023: 100.000 euros.
 • Valor cadastral del sòl: 20.000 euros.

Base imposable= Valor cadastral terreny x coeficient assignat al període de generació de l’increment de valor (es pot consultar  a l’ordenança de l’impost).

 • Base imposable = 20.000 € x 0,17  
 • Base imposable = 3.400 €

Quota tributària = Base imposable x tipus impositiu 

 • Quota tributària  = 3.400 € x 30% = 1.020 € 

Mètode real o estimació directa. Cóm es calcula la base imposable de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana segons aquest mètode?

En aquest cas, la base imposable serà l’increment de valor obtingut en la transmissió realitzada.

Aquest import s’obtindrà de la diferència de valor entre el preu d’adquisició i de transmissió de l’immoble objecte de transmissió, i sobre aquests valors s’aplicarà el percentatge que representi el valor cadastral del terreny respecte al valor cadastral total de l’immoble en l’any de transmissió.

Exemple:

Immoble adquirit el 2019 per valor de 250.000 euros i que es transmet el 2023 per 260.000 euros.

 • Valor cadastral de l’immoble el 2023: 100.000 euros.
 • Valor cadastral del terreny: 20.000 euros.
 • El percentatge que correspon al valor cadastral del terreny és el 20%.

Increment de valor = (260.000 x 20%) - (250.000 x 20%)

  Increment de valor = 52.000 – 50.000 = 2.000

Base Imposable = Increment de valor = 2.000
Quota tributària = 2.000 € x 30% tipus impositiu = 600 € a ingressar
 

Vaig pagar l’impost de plusvàlua abans de la sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26.10.2021. Puc sol•licitar la devolució de l’import ingressat en aplicació d’aquesta sentència?

No, perquè la sentència del Tribunal Constitucional estableix que es tracta d’una situació consolidada que no es pot revisar per aquest motiu.

He de pagar l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana si no s'ha produït un increment del valor del sòl de l'immoble?

No heu de pagar l’impost si no s’ha produït l’increment del valor del sòl de l'immoble. Però caldrà que feu la declaració de la transmissió efectuada mitjançant el tràmit d’autoliquidació / declaració, i adjuntar els títols o escriptura de transmissió i adquisició que acreditin que no s’ha produït increment de valor. L’Institut Municipal d’Hisenda pot revisar les dades declarades.

He pagat l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i no s'ha produït cap increment del valor del sòl de l'immoble. Què puc fer?

Podeu sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació pagada en el termini de quatre anys, mitjançant la presentació d'una instància, adjuntant les escriptures d'adquisició i transmissió. Aquest termini es compta des que es realitza el pagament o bé des de la finalització del període voluntari de pagament de l’impost.
L’Ajuntament de Barcelona examinarà la documentació aportada i estimarà o denegarà la sol·licitud. En cas que sigui estimada, efectuarà la devolució corresponent.

Hem fet la divisió en propietat horitzontal d'un edifici. Hem de pagar plusvàlua?

En les agrupacions, segregacions i divisió en propietat horitzontal de béns immobles no es produeix el fet imposable perquè no hi ha transmissió.

No heu de pagar l'impost, però recordeu que sí que ho heu de comunicar a la Direcció General del Cadastre.


Important: Quan es faci la transmissió d’uns dels immobles, no és correcte consignar com a data d'adquisició la data de l’escriptura de divisió en propietat horitzontal. Haureu de retrocedir fins al moment de l'adquisició de l'immoble anterior a la divisió .

Ens hem separat / divorciat i m’he quedat la part del pis de la meva exparella. Hem de pagar plusvàlua algun dels dos?

No. En les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills/es a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial o mitjançant escriptura pública de separació matrimonial o divorci de mutu acord no s’ha de pagar la plusvàlua. 

Soc un dels cohereus i un cop que hem acceptat l’herència i hem pagat la plusvàlua corresponent, he decidit adquirir les participacions indivises dels altres hereus i quedar-me l’immoble sencer. He de pagar la plusvàlua?

No, les dissolucions de condomini d’un únic immoble amb compensació econòmica a la resta de comuners no ha de pagar plusvàlua.

Soc la única persona hereva i vull fer l’autoliquidació de plusvàlua sense escriptura d’acceptació d’herència. Puc fer-ho?

Sí. En aquests casos cal aportar aquests documents:

 • Certificat de defunció.
 • Certificat d’últimes voluntats i testament al qual es fa referència. 
 • Declaració de l’Impost de successions i donacions presentada davant l’Agència Tributària de Catalunya.
 • Relació privada de béns presentada amb la Declaració de l’impost de successions o nota simple de les propietats.
 • Acreditació de la data d’adquisició dels béns de la persona difunta (escriptura d’adquisició o certificat del registre de la propietat).

Hem de fer una autoliquidació de plusvàlua d'una herència on es transmet el pis que era l'habitatge habitual de la persona difunta. S’ha acabat el termini de pagament. Tenim dret a gaudir de la bonificació per habitatge habitual de la persona difunta?

Es pot aplicar la bonificació en l'autoliquidació, sempre que no s'hagi iniciat un procediment de comprovació o d'inspecció. 

Vaig heretar un pis que era l'habitatge habitual de la persona difunta. L'he venut abans dels tres anys i ara he de pagar l'import de la bonificació que vaig gaudir en la plusvàlua (95%). Com ho he de tramitar?

 • Si la data de defunció és anterior al 10.11.2021, heu de presentar una declaració.
 • Si la data de defunció és posterior al 9.11.2021, heu de fer l'autoliquidació demanant cita prèvia a l’Institut Municipal d’Hisenda o trucant al telèfon 010 gratuït o bé al 931 537 010 si truqueu des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, tarifa ordinària. 
   

Vaig heretar un pis i no vaig tramitar la plusvàlua. Està prescrita i voldria saber si he de fer cap tràmit.

En aquest cas haureu de presentar una declaració juntament amb el document que acredita la transmissió per registre adreçat a l’Institut Municipal d’Hisenda.
 

Què he de fer si mor la persona usufructuària d'un immoble?

Si soc la persona nua propietària, l’extinció de l’usdefruit  per defunció de la persona usufructuària no està subjecte a plusvàlua per consolidació del domini. Hauré de comunicar aquest fet mitjançant una declaració.

Què he de fer si mor la persona titular de la nua propietat?

Si soc la persona que hereta la nua propietat (tant si soc usufructuària o no), la transmissió està subjecta a plusvàlua i hauré de presentar la corresponent autoliquidació.
 

Vull comprar un vehicle de segona mà

S’ha de fer el canvi de titularitat a la Direcció General de Trànsit. Per formalitzar el tràmit, ha d'estar pagat el rebut de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'any anterior.

He de vendre el meu vehicle. Vull saber si em tornaran l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica que he pagat aquest any

No. La persona que és propietària a dia 1 de gener és responsable de pagar la quota íntegra d'aquest l’impost.

Tinc un cotxe, he canviat de domicili i vull saber si he de fer cap tràmit per comunicar-ho

Qualsevol canvi de domicili l'heu de formalitzar obligatòriament a la Direcció General de Trànsit

On es paga l'Impost de vehicles de tracció mecànica?

A l'Ajuntament del municipi on està domiciliat el vehicle segons les bases de dades de la Direcció General de Trànsit a dia 1 de gener, data de meritació de l’impost.

Les bicicletes, patinets, etc. han de pagar l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica?

No.

Quan es desballesta el meu vehicle, tinc dret que em retornin l'import de l'impost pagat?

Teniu dret que us retornin la part proporcional de l’impost prorratejada per trimestres, en funció dels trimestres d'alta del vehicle i fins la data en què aquest ha causat baixa definitiva -per desballestament- a la Direcció General de Trànsit. Aquest dret el tenen els titulars del rebut de l'impost pagat amb la quota anual.

 Per exemple:

 • Si heu pagat l'impost i el vehicle ha causat baixa definitiva el mes de juny, podeu demanar que us retornin la meitat de l'import anual.
 • Si heu pagat l'impost i el vehicle ha causat baixa definitiva durant els mesos d'octubre, novembre o desembre, no us han de retornar cap import.

Quan es paga cada any l'Impost de vehicles de tracció mecànica?

Puc fer un canvi de nom d'un vehicle a la Direcció General de Trànsit si no s'ha pagat l'impost dels darrers anys?

No. La Direcció General de Trànsit comprova que el rebut de l'any anterior estigui pagat.

Què he de fer si no m'arriba el document per pagar l'impost i no el tinc domiciliat?

Si sou titular del vehicle i a mitjans del període de pagament de rebuts no domiciliats no heu rebut el document per pagar, heu de demanar un duplicat per internet, als quioscos de tràmits i serveis, o trucant al telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona).

Si no utilitzo mai el meu vehicle, he de pagar-ne l'impost?

Sí, l'impost grava la titularitat dels vehicles aptes per circular, no el fet de circular-hi.

Estacionament regulat de vehicles a la via pública: Àrea Verda i Àrea Blava

Podeu consultar tota la informació sobre l'estacionament a la via pública a la web areaverda.cat/ca/informacio.

M'han posat una multa de trànsit i vull saber si la puc pagar a terminis. Tinc 20 dies per pagar-la amb el 50% de descompte. Com ho he de fer?

Les multes en el període de pagament amb descompte no es poden pagar a terminis.

Quan es considera prescrita una multa de trànsit?

Les infraccions lleus prescriuen en el termini de tres mesos, les greus i molt greus en el termini de sis mesos. El còmput de la prescripció comença el mateix dia de la denúncia i s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la qual en tingui coneixement el denunciat o per la presentació d'al·legacions o recursos.

La prescripció en el període executiu és de quatre anys.

 

Com puc comunicar a l'Ajuntament la identitat del conductor d'un vehicle sancionat per una infracció de trànsit?

Si faig al·legacions, perdo el descompte?

Sí. En cas de presentar al·legacions ja no podreu pagar amb descompte.

Puc pagar una multa amb el descompte i després fer al·legacions?

No

Quan un cotxe o una moto de la meva propietat el condueix habitualment una altra persona, què puc fer perquè les multes li arribin a ella?

La persona titular del vehicle pot comunicar al Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit el nom de la persona que, d'una manera habitual, en fa ús. D'aquesta manera, les obligacions que corresponen al titular es traslladen al nou conductor habitual.

Els titulars de vehicles en règim d'arrendament a llarg termini estan obligats a comunicar l'arrendatari al Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit

Puc rebre notificacions electròniques? Què he de fer?

Per rebre les notificacions de l'Ajuntament de Barcelona electrònicament us heu de donar d'alta en el registre de la notificació electrònica. Consulteu tota la informació. Aquest servei és obligatori per a les persones jurídiques i voluntari per a les persones físiques, que es poden donar d'alta o de baixa en el moment que ho vulguin.

Per rebre les notificacions de les denúncies de trànsit, que no siguin de l'Ajuntament de Barcelona, heu d'entrar a la  web de la DGT (www.dgt.es), amb DNI electrònic o certificat digital. 

 

 

No m'arriben les multes a casa i sempre les acabo pagant amb recàrrec. Què he de fer perquè m'arribin?

És obligatori que notifiqueu a la Direcció General de Trànsit els canvis de domicili i que actualitzeu el permís de circulació.

També heu de comunicar el canvi d'adreça fiscal a l'Institut Municipal d'Hisenda

Us podeu donar d'alta a la notificació electrònica i així rebreu totes les notificacions electrònicament i evitareu pagar amb recàrrec.

Tinc acumulades diverses multes de trànsit sense pagar. Les puc pagar a terminis?

Sí. Podeu sol·licitar pagar a terminis tot el deute que tingueu pendent amb l'Ajuntament de Barcelona a través del tràmit Fraccionament del deute de multes, impostos, taxes i preus públics.

 

Soc titular de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat. On puc aparcar?

Es pot aparcar, sense cap limitació de temps i sense  obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat (Àrea blava i Àrea Verda) i en les zones de càrrega i descàrrega.

Si no hi ha cap tipus de zona reservada per a l’ús de persones amb discapacitat, es permet l’estacionament en els llocs on destorbi menys la circulació, però mai on l’estacionament sigui causa de retirada del vehicle per la grua municipal.

La targeta s’ha d’exhibir a la part frontal del parabrisa.

Llocs on no es pot aparcar:

 • On està prohibida la parada.
 • En doble fila sense conductor.
 • Quan el vehicle sobresurt del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem a escaire d’una cantonada, i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc.
 • En un pas per a vianants.
 • En els guals.
 • En les parades de transport públic.
 • En llocs reservats a serveis d’urgència o seguretat.
 • Davant de sortides d’emergència de locals destinats a espectacles públics.
 • Damunt d’una vorera, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment.
 • A la calçada.
 • En lloc prohibit en via declarada d’atenció preferent.
 • Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris o destorbi la visibilitat d’una via als conductors que accedeixin des d’una altra.
 • Quan impedeixi els gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
 • Quan obstrueixi l’entrada a un immoble.
 • Quan constitueixi un perill o causi un greu destorb a la circulació o al funcionament d’algun servei públic.
 • En llocs que s’hagin d’ocupar per a un acte públic autoritzat.
 • Quan obstaculitzin la neteja, reparació o senyalització de la via pública.
 • En cas d’emergència valorat per Guàrdia Urbana.

Soc propietària d'un pis amb la meva germana. Jo en tinc la nua propietat i ella té l'usdefruit. Qui ha de pagar l'IBI?

La persona usufructuària és qui ha de pagar l'Impost sobre béns immobles. 

Aquest any he comprat un pis. Quan he de començar a pagar l'impost?

La persona propietària a dia 1 de gener ha de pagar tot l'impost.

Si la persona propietària canvia perquè el pis s'ha venut, heretat, etc. el nou propietari ha de pagar l'impost a partir de l'any següent.

Aquest any he heretat un pis. La data que cal tenir en compte és la de defunció o la de l'escriptura d'acceptació d'herència?

La data que cal tenir en compte és la de la defunció del propietari que ha deixat el bé en herència.

Si hi ha algun rebut pendent de pagar de l'any de la defunció o dels anteriors, l'ha de pagar l'hereu.

 

Cada any pagava l'impost el mes de març. Aquest any estic a l'atur. El puc pagar a terminis?

Sí. Podeu consultar el tràmit de fraccionament de pagaments del deute de multes, impostos, taxes i preus públics de l'Ajuntament de Barcelona.

Tinc l'IBI domiciliat. Ha vingut el rebut trimestral i no tinc diners al compte. Què passarà?

L'entitat bancària torna el rebut a l'Ajuntament indicant que la domiciliació no ha estat atesa.

Si el banc o caixa torna els rebuts domiciliats de manera reiterada, la domiciliació pot quedar sense efecte. 

Aquest any he venut un pis. Qui n’ha de pagar l'impost?

El venedor.

La persona que n'és propietària el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost.

Visc en un pis de lloguer. He de pagar l'IBI al meu nom?

No, però els propietaris dels immobles poden incloure l'import de l'IBI al rebut del lloguer.

Què és el Tribut metropolità inclòs en el rebut d'IBI?

El Tribut metropolità és un recàrrec obligatori que s'aplica sobre el valor cadastral i serveix per contribuir al finançament del serveis metropolitans.

Té avantatges domiciliar el pagament d'IBI?

Sí. Domiciliant el pagament, el rebut es paga en quatre terminis.

Podeu domiciliar el pagament per internet, en els quioscos de tràmits i serveis, en les oficines d'atenció ciutadana o trucant al telèfon 010 gratuït (931 537 010 des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona).

On he de tramitar l'alta de l'Impost sobre activitats econòmiques?

Les declaracions d'alta, baixa i variació es presenten directament a l'Agència Estatal Tributària

Per tenir la bonificació de la quota de l'IAE per l'augment de la plantilla, a quin any s'ha d'haver incrementat?

L'increment de la plantilla s'ha hagut de fer l'any anterior al qual se sol·licita.

Exemple: si durant l'any 2023 s'ha augmentat la plantilla, la bonificació s'ha de sol·licitar el 2024 per incloure'l al rebut del mateix any 2024.

La sol·licitud s'ha de presentar abans del dia 31 de maig de l'any pel qual es demana el benefici.

He traslladat la meva empresa a una població fora de Barcelona. Quins tràmits he de fer per donar de baixa els impostos de Barcelona?

Heu de tenir en compte, principalment, els següents impostos:

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

La baixa o modificació de l'impost per un trasllat de població de l'empresa es tramita, en el termini d'un mes des de la data del canvi, a l’Agència Tributària Estatal

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

El canvi de domicili s'ha de tramitar a través de la Prefectura Provincial de Trànsit

 

Preu públic per la recollida de residus

La baixa d'aquest impost es tramita a través de l’Ajuntament de Barcelona en el termini d'un mes des de la data del canvi. Trobareu més informació al tràmit Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants

 

Taxa de guals

Podeu tramitar la baixa de la taxa o consultar-ne més informació a través del tràmit: Llicència de gual: sol·licitud, modificació de característiques, canvi de titular i baixa

 

Qui ha de pagar el preu públic per la recollida de residus?

L'han de pagar les persones titulars d’una activitat econòmica al municipi de Barcelona que no tinguin contractat un servei de recollida pròpia.

Si a mi l’Ajuntament no em recull cap residu, també he de pagar?

Si la persona interessada no demostra que ha contractat un servei de recollida privat, l’Ajuntament entén que ha de fer aquest servei. En conseqüència, ha d'emetre la corresponent factura segons la classificació que pertoca per l’activitat que desenvolupa i la superfície emprada.

La classificació de totes les activitats, trams de superfície i preu a pagar consta a la Regulació del preu públic dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals

Què he de fer si he contractat una empresa privada que em fa la recollida de residus?

S’ha d’aportar la documentació acreditativa de la contractació d'un servei privat de recollida de residus. Si no es fa, es liquidarà una factura segons el preu públic que correspongui.

Els establiments que vulguin acollir-se per primera vegada a un servei de recollida privada o sistema de logística inversa hauran de presentar, prèviament a la implantar del sistema, còpia d'un precontracte o oferta de servei vigent durant l'any en curs.

El procés de sol·licitud de contractació es pot iniciar en qualsevol moment de l'any presentant aquesta documentació a qualsevol registre municipal a l'atenció de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR) de Medi Ambient i Serveis Urbans-Ecologia Urbana.

Si els establiments ja disposen de recollida privada però que no han sol·licitat prèviament la corresponent validació a la DSNGR, hauran de presentar la documentació especificada anteriorment, per poder beneficiar-se de la reducció o exempció en el preu públic.

Els establiments que ja disposen de recollida privada validada per la DSNGR per a l'exercici anterior i d'un contracte vigent per a l'any en curs, hauran de presentar cada any un certificat original emès i signat per l'empresa que gestiona dels residus.

Què he de fer si porto els residus al Punt Verd de Mercabarna?

Totes les activitats que acreditin l'ús del Punt Verd de Mercabarna pel lliurament de les fraccions de residus (resta, orgànica, paper-cartró i envasos) i que així ho sol·licitin, poden gaudir d'una reducció associada al coeficient de la fracció residual corresponent. La documentació s'ha de presentar, en els sis primers mesos de l'any en curs, a qualsevol registre municipal a l'atenció de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR) de Medi Ambient i Serveis Urbans-Ecologia Urbana. No s'acceptaran les acreditacions presentades fora d'aquest termini. La documentació s'ha de presentar i validar cada any.

D’on es treuen les dades per poder afirmar que he de pagar el Preu públic de recollida de residus comercials si treballo a casa?

Les dades es corresponen amb la informació de l’Agència Estatal Tributària sobre les altes d'activitat amb ús de local a Barcelona. Són altes formalitzades a efectes de l'IAE o bé amb les dades declarades per la persona interessada quan fa la corresponent autoliquidació del preu públic.

Per quin motiu posen que sóc un productor mitjà / important de residus si no faig servir tots els metres quadrats per l’exercici de la meva activitat i únicament utilitzo una habitació?

La classificació de totes les activitats, trams de superfície i preu que cal pagar es publica cada any a la Regulació del preu públic dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals

Què he de fer si les dades que hi ha a la liquidació no són correctes (superfície, epígraf, tipus de productor, adreça de l’activitat, la data d’inici o període de generació)?

Podeu presentar una al·legació o recurs (en el termini indicat a la notificació que heu rebut) i adjuntar la documentació acreditativa al tràmit d'Al·legacions o recursos contra impostos, taxes i preus públics de l'Ajuntament de Barcelona

 Documentació acreditativa:

 • Declaracions d’alta, baixa o variació presentats a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), models 036, 037, 840, o bé certificat emès per aquesta administració.

Què hem de fer si som diverses les persones titulars d’activitats en un mateix local i paga una altra?

Es pot sol·licitar l’agrupació per fer el pagament en un únic rebut a través del tràmit Agrupació d'activitats per liquidar el preu públic de recollida de residus comercials i industrials

El rebut es generarà a nom del titular de l’activitat a la qual correspongui un coeficient més elevat, en funció de les fraccions de residus generades.

Què he de fer si ja pago el Preu públic de recollida de residus per aquest local i penso que es tracta d’una duplicitat?

Cal presentar una al·legació o recurs adjuntant una còpia del rebut que ja heu pagat, mitjançant el tràmit Al·legació o recursos contra impostos, taxes i preu públics de l'Ajuntament de Barcelona

 

He de pagar però ara no tinc els diners. Puc pagar-ho a terminis?

He tancat un comerç i no sé com tramitar la baixa del Preu públic de la recollida de residus

Abans de fer el tràmit de baixa de residus a l'Ajuntament de Barcelona, heu d'anar a l'Agència Estatal Tributària i donar-vos de baixa del cens d'empresaris, professionals i retenidors, o de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

En el termini d'un mes des del cessament de l'activitat heu de presentar la baixa del preu públic:

 • Per Internet.
 • Si sou persona física també podeu presentar la baixa enviant un escrit pel Registre telemàtic o pel registre municipal (carrer Llacuna 63, 08005 Barcelona).

 

En el cas de baixa, la quota es liquida en funció dels dies que hagin transcorregut fins al dia de la baixa. En aquest cas, si heu pagat el rebut anual, podeu demanar la devolució de la part de la quota corresponent als dies en que no heu exercit l'activitat.

L'Institut Municipal d'Hisenda m'ha bloquejat el compte i vull saber per què.

 • A l'Espai personal podeu consultar el deute pendent i els pagaments que heu dut a terme.
 • Per telèfon (010 gratuït, 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona).

L'Institut Municipal d'Hisenda m'ha embargat la devolució de l'IRPF i vull saber per què.

 • A l'Espai personal podeu consultar el deute pendent i els pagaments que heu dut a terme.
 • Per telèfon (010 gratuït, 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona).

Tinc el saldo del compte bancari embargat. Quan transferirà el banc els diners a l'Ajuntament?

L'entitat bancària tindrà els diners retinguts durant 20 dies naturals. Si no feu cap gestió, quan acabi el termini dels 20 dies, el banc transferirà els diners a l’Ajuntament.

M'han embargat el compte del banc. L'Ajuntament m'hauria d'haver d'avisat abans?

L'entitat bancària és qui avisa quan hi ha una retenció.

Si un compte bancari està a nom de dues persones, poden embargar tot el saldo?

Si només hi ha un deutor no. Es pot embargar, com a màxim, la meitat del saldo.

Amb l'embargament i la subhasta d'un vehicle o d'un immoble queden cancel·lats tots els deutes?

 • Si cobreix l'import del deute i de les costes, el deute queda cancel·lat.
 • Si no cobreix l'import del deute i de les costes, la diferència queda pendent de pagament a nom de la persona deutora.

Una part del saldo del compte bancari és inembargable?

En alguns casos, hi ha límits respecte la quantitat que es pot embargar: si en el compte es reben sous, salaris o pensions, cal respectar les limitacions establertes en la Llei d'enjudiciament civil. En aquest cas, només es pot embargar la part que excedeixi del salari mínim interprofessional.

Em poden embargar el meu pis (on visc) per deutes amb l'Ajuntament?

Sí.

Tinc el saldo del compte retingut per ordre de l'Ajuntament. Puc demanar que s'aturi l'embargament si em comprometo a pagar el deute a terminis?

Si amb la retenció s'ha cobert la totalitat del deute, no podeu tramitar el pagament a terminis llevat que presenteu la documentació que garanteixi l'import (aval bancari).

Si amb la retenció no s’ha cobert tot el deute, podeu demanar el pagament a terminis de la part que resta pendent. L'import retingut serà el primer termini quan es formalitzi aquesta petició.

M'han agafat el cotxe per deutes amb l'Ajuntament i es troba al dipòsit. Com el puc recuperar?

 • Pagant la totalitat del deute més les costes del procediment de l'embargament.
 • Pagant el 50% del deute i la resta a terminis.

També podeu incloure en el pagament a terminis l'import de la grua i l'estada al dipòsit.
Les costes del procediment de l'embargament no les podeu fraccionar, les heu d'abonar en el moment de la formalització, en efectiu (metàl·lic o xec conformat).

He de pagar una autoliquidació de plusvàlua i ho vull fer a terminis. Com ho de fer?

L’autoliquidació de plusvàlua en el cas de transmissions oneroses (compravendes, aportacions d’immobles a canvi d’accions/participacions),  no es pot fraccionar.

En el cas de transmissions lucratives (herències, donacions, etc.) podeu sol·licitar el fraccionament per internet o, si sou una persona física, de forma presencial amb cita prèvia.

Estic pagant un deute fraccionat i vull liquidar el que resta pendent per cancel·lar el fraccionament

Es pot amortitzar un fraccionament a l'Institut Municipal d'Hisenda, amb cita prèvia

He obert un local de negoci i vull saber com puc tramitar el permís per l’entrada i sortida de vehicles.

Us heu d'adreçar als serveis tècnics del districte municipal on es troba el local.

Soc advocat/ada i he de fer alguns tràmits de clients/es amb l'Institut Municipal Hisenda. Sé que ho he de fer amb la seva web. Com ho he de fer?

Heu de demanar al vostre col·legi que sol·liciti l'alta a l'espai del professional.

Un cop tingueu accés a l'espai, heu de sol·licitar la representació fixa dels vostres clients.

Darrera actualització: