Informació general

Preguntes freqüents per temes

Plusvàlua

Arran de la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 del 26 d’octubre, continua vigent l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana?

Sí, ja que la declaració d’inconstitucionalitat de la sentència només afecta als articles que regulen el sistema de càlcul de la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 

Si els articles que regulaven la forma de calcular la base imposable de l’impost s’han declarat inconstitucionals, quina normativa s’aplica ara?

El 10 de novembre de  2021 ha entrat en vigor el Reial decret llei 26/2021 de 8 de novembre, mitjançant el qual es modifiquen els preceptes declarats inconstitucionals per adaptar-los a la jurisprudència constitucional (STC 59/2017  i STC 126/2021) i es restableix el sistema de càlcul de la base imposable.

He venut un immoble i encara estic en termini per pagar la plusvàlua municipal, però no ho he fet. ¿Què he de fer?

 • Si s’ha venut abans del 26 d’octubre de 2021: s’ha de presentar una declaració tributària, a l’efecte de deixar constància de la realització del fet imposable i poder inscriure l’escriptura en el registre de la Propietat.
 • Si s’ha venut entre el 26 d’octubre i el 9 de novembre de 2021: s’ha de presentar declaració tributària a l’efecte de deixar constància de la realització del fet imposable i poder inscriure l’escriptura en el registre de la Propietat
 • Si s’ha venut després del 9 de novembre de 2021: s’ha de practicar l’autoliquidació de l’impost.

Quines novetats incorpora el RD Llei 26/2021 de 8 de novembre, respecte al mètode de càlcul de la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana?

El RD Llei 26/2021 preveu dos mètodes de càlcul per a determinar la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana:
-    El mètode objectiu 
-    El mètode real (estimació directa)

Com es calcula la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana segons el mètode objectiu?

La base imposable serà el resultat de multiplicar el valor cadastral de l’any de transmissió del terreny pel coeficient corresponent segons el període  de generació d’increment de valor.
 

Exemple:
Immoble adquirit el 2014 per valor de 250.000 € que és transmès el 2021 per 260.000 €.
Període de generació de l’increment de valor: 4 anys
El valor cadastral de l’immoble el 2021 és de 100.000 €, i 20.000 € el valor cadastral del terreny. El percentatge que correspon al valor cadastral del terreny és el 20%.

Base imposable= Valor cadastral terreny * coeficient assignat al període de generació de l’increment de valor.

Base imposable= 20.000 € * 0,17 
Base imposable= 3.400 €
Quota tributària= Base imposable * tipus impositiu
Quota tributària = 3.400 €*30% = 1.020 € a ingressar

Com es calcula la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana segons el mètode real (estimació directa).

En aquest cas, la base imposable serà l’increment de valor obtingut en la transmissió realitzada.
Aquest import s’obtindrà de la diferència de valor entre el preu d’adquisició i de transmissió de l’immoble objecte de transmissió, i sobre aquests valors s’aplicarà el percentatge que representi el valor cadastral del terreny respecte al valor cadastral total de l’immoble en l’any de transmissió.
Exemple:

Immoble adquirit el 2014 per valor de 250.000 € que és transmès el 2021 per 260.000 €.
El valor cadastral de l’immoble el 2021 és de 100.000 €, i 20.000 € el valor cadastral del terreny. El percentatge que correspon al valor cadastral del terreny és el 20%.

Increment de valor = 260.000 *20% - 250.000*20%
Increment de valor = 52.000 – 50.000
Base Imposable segons mètode real = Increment de valor = 2.000
Quota tributària = 2.000 € * 30% tipus impositiu = 600 € a ingressar

Si vaig pagar l’autoliquidació, abans de la publicació de la sentència del tribunal constitucional del 26.10.2021, puc sol•licitar la rectificació de l’autoliquidació, i que s’apliquin els nous mètodes de càlcul previstos al Reial decret llei 26/2021?

No, perquè la sentència del Tribunal Constitucional estableix que es tracta d’una situació consolidada que no es pot revisar per aquest motiu.

Qué he de fer si vaig presentar una declaració i la data de transmissió és anterior al 10-11-2021?

En aquest cas no heu de fer res.

Heu complert amb la vostra obligació legal de presentar la declaració a l'Ajuntament, ja que en aquests moments no és possible fer l'autoliquidació de transmissions anteriors al 10-11-2021.

He de pagar l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) si no s’ha produït un increment del valor del sòl de l’immoble?

No heu d’efectuar el pagament. S’ha de presentar un escrit de sol·licitud adjuntant les escriptures de l’adquisició, de la transmissió.

Abans de fer cap pagament, podreu presentar un escrit de sol.licitud de no increment adjuntant les escriptures d'adquisició i de la darrera transmissió, podent acompanyar qualsevol mitjà de prova. L'Administració resoldrà sobre si ha existit o no increment i, per tant, si heu de pagar o no l'impost.

He pagat l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) i no es va produir un increment del valor del sòl de l’immoble. Què puc fer?

Podeu sol·licitar la revisió de l’autoliquidació pagada mitjançant la presentació d’una instància, a la qual s’ha d’acompanyar les escriptures de l’adquisició, de la transmissió i qualsevol altre mitjà de prova

L’Ajuntament de Barcelona examinarà les proves aportades i en el seu cas, estimarà o denegarà la sol·licitud de no subjecció.

 

Hem fet la divisió en propietat horitzontal d'un edifici. Hem de pagar plusvàlua?

En les agrupacions, segregacions i divisió en propietat horitzontal de béns immobles no es produeix el fet imposable perquè no hi ha transmissió. No heu de pagar l'impost. Recordeu que s'ha de fer la comunicació a la Direcció General del Cadastre.

Important: en la següent transmissió de l'immoble, no és correcte consignar com a data d'adquisició la de divisió en propietat horitzontal. Haureu de retrocedir fins al moment de l'adquisició de l'immoble abans d'aquella divisió.

Hem de fer una autoliquidació de plusvàlua d'una herència on es transmet el pis que era l'habitatge habitual del difunt. S’ha acabat el termini de pagament. Tenim dret a gaudir de la bonificació per habitatge habitual del difunt?

Es pot aplicar la bonificació en l'autoliquidació, sempre que no s'hagi iniciat un procediment d'inspecció.

 

Vaig heretar un pis que era l'habitatge habitual del difunt. L'he venut abans dels 3 anys i ara he de pagar l'import de la bonificació que vaig gaudir en la plusvàlua (95%). Com ho he de tramitar?

Si la data de defunció és anterior al 10.11.2021 ha de presentar una declaració.

Si la data de defunció és el 10.11.2021 o posterior ha de sol•licitar cita prèvia a l’Institut Municipal d’hisenda per efectuar l'autoliquidació.

Vaig heretar un pis i no vaig tramitar la plusvàlua. Està prescrita i voldria saber si he de fer cap tràmit

 • Podeu fer el tràmit per Internet:

Si, s'ha de fer igualment una autoliquidació El sistema verificarà la prescripció, i el resultat de l'autoliquidació serà import a pagar zero per prescripció.
Haurà de presentar còpia d'aquesta autoliquidació juntament amb el document que acredita la transmissió en el corresponent Registre adreçat a l’Institut Municipal d’Hisenda.

 

Què he de fer si mor un dels usufructuaris d'un immoble?

Si l'hereu del difunt és el nu propietari, la transmissió no està subjecta a plusvàlua.

Si l'hereu del difunt és una persona designada en testament diferent del nu propietari, la transmissió està subjecte a plusvàlua.

Vehicles

Vull comprar un vehicle de segona mà

Se n’ha de fer el canvi de titular a la Prefectura Provincial de Trànsit. Per formalitzar el tràmit, ha d'estar pagat el rebut de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'any anterior.

He de vendre el meu vehicle i vull saber si em tornaran l'impost de circulació que he pagat aquest any

No. Qui n’és propietari el dia 1 de gener, ha de pagar l’impost de l’any sencer.

Tinc un cotxe, he canviat de domicili i vull saber si he de fer cap tràmit per comunicar-ho

Qualsevol canvi de domicili l'heu de formalitzar obligatòriament a la Prefectura Provincial de Trànsit.

On es paga l'impost de circulació/vehicles?

A l'Ajuntament del municipi on està domiciliat el vehicle que consta a les bases de dades de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Les bicicletes han de pagar l'impost de circulació/vehicles?

No.

Quan es desballesta el meu vehicle tinc dret que em retornin l'import de l'impost pagat?

Teniu dret que us retornin la part proporcional de l’impost prorratejada per trimestres, en funció dels trimestres d'alta del vehicle i fins la data en què aquest ha causat baixa definitiva per desballestament a la Prefectura Provincial de trànsit, sempre que sigueu el titular del rebut de l'impost pagat amb la quota anual.

 Per exemple,

 • Si heu pagat l'impost i el vehicle ha causat baixa definitiva el mes de juny, podeu demanar que us retornin la meitat de l'import anual.
 • Si heu pagat l'impost i el vehicle ha causat baixa definitiva durant els mesos d'octubre, novembre o desembre, no us han de retornar cap import.

Quan es paga cada any l'impost de circulació/vehicles?

Puc fer un canvi de nom d'un vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit si l'impost dels darrers anys no està pagat?

No. La Prefectura Provincial de Trànsit comprova que el rebut de l'any anterior s'ha pagat.

Què he de fer si no m'arriba el document per pagar l'impost si no el tinc domiciliat?

Si sou titular del vehicle i a mitjans del periode de pagament de rebuts no domiciliats no heu rebut el document per pagar, heu de demanar un duplicat per internet, als quioscos de tràmits i serveis, o trucant al telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona).

Si no utilitzo mai el meu vehicle, he de pagar-ne l'impost?

Sí, l'impost grava la titularitat dels vehicles aptes per circular, no el fet de circular-hi.

Estacionament regulat de vehicles a la via pública: Àrea Verda i Àrea Blava

No estan subjectes al pagament de la taxa els vehicles següents:

 • Els vehicles propietat de persones amb discapacitat física, sempre que tinguin l'autorització prevista al Decret 97/2002 que regula el model de targeta d'estacionament de persones amb discapacitat. Aquesta targeta haurà d'estar col·locada a l'interior del vehicle ser l’original i ser visible des de l'exterior. 
 • Els titulars de reserves d'estacionament atorgades a persones amb discapacitat física no estan obligats al pagament de la taxa, amb independència de l'obligació de sol·licitar la llicència corresponent.

Multes

M'han posat una multa de trànsit i vull saber si la puc pagar a terminis. Tinc 20 dies per pagar-la amb el 50% de descompte. Com ho he de fer?

Les multes en el període de pagament amb descompte no es poden pagar a terminis.

Quan es considera prescrita una multa de trànsit?

Les infraccions lleus prescriuen en el termini de 3 mesos, les greus i molt greus en el termini de 6 mesos. El còmput de la prescripció comença el dia de la denúncia i s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la que en tingui coneixement el denunciat o per la presentació d'al·legacions o recursos.

La prescripció en el període executiu és de quatre anys.

 

Com puc comunicar a l'Ajuntament el conductor d'un vehicle que ha estat sancionat per una infracció de trànsit?

Si faig al·legacions, perdo el descompte?

Si presenteu al·legacions i es desestimen ja no podreu pagar amb descompte.

Puc pagar una multa amb el descompte i fer al·legacions?

No

Quan un cotxe o una moto de la meva propietat el condueix habitualment una altra persona, què puc fer perquè les multes li arribin a ella?

La persona titular del vehicle pot comunicar al Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit el nom de la persona que, d'una manera habitual, en fa ús, i les obligacions que li corresponen com a titular es traslladen al nou conductor habitual.

Els titulars de vehicles en règim d'arrendament a llarg termini estan obligats a comunicar l'arrendatari al Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit.

Puc rebre notificacions electròniques? Què he de fer?

Per donar-se d'alta en aquest servei, es pot entrar al web de la DGT (www.dgt.es) sempre que es disposi de DNI electrònic o de certificat digital.

Aquest servei és obligatori per a les persones jurídiques i voluntari per a les persones físiques, que es poden donar d'alta o de baixa en el moment que ho vulguin.

No m'arriben les multes a casa i sempre les acabo pagant amb recàrrec. Què he de fer perquè m'arribin?

És obligatori que notifiqueu a la Prefectura Provincial de Trànsit els canvis de domicili i que actualitzeu el permís de circulació.

Consulteu-ne els requisits i la documentació necessària a www.dgt.es

També heu de comunicar el canvi d'adreça fiscal a l'Institut Municipal d'Hisenda

Tinc acumulades diverses multes de trànsit sense pagar. Les puc pagar a terminis?

Per tramitar el pagament a terminis és obligatori acumular tot el deute pendent, tributari o no, que un mateix contribuent té en període executiu. També es poden acumular els càrrecs que estiguin en període voluntari a petició del contribuent, excepte les multes en període de pagament voluntari amb descompte.

Soc titular de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat. On puc aparcar?

Es pot aparcar, sense cap limitació de temps i sense  obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat (Àrea blava i Àrea Verda) i en les zones de càrrega i descàrrega.

Si no hi ha cap tipus de zona reservada per a l’ús de persones amb discapacitat, es permetrà l’estacionament en aquells llocs on destorbi menys la circulació, però mai en indrets on l’estacionament sigui causa de retirada del vehicle per part de la grua municipal.

La targeta s’ha d’exhibir a la part frontal del parabrisa.

Llocs on no es pot aparcar:

 • On estigui prohibida la parada
 • En doble fila sense conductor
 • Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem a escaire d’una cantonada, i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc
 • Pas per a vianants
 • Guals
 • Parada de transport públic
 • Llocs reservats a serveis d’urgència o seguretat
 • Davant de sortides d’emergència de locals destinats a espectacles públics
 • Damunt d’una vorera, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment
 • Estacionar a la calçada
 • Estacionar en lloc prohibit en via declarada d’atenció preferent
 • Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris o destorbi la visibilitat d’una via als conductors que accedeixin des d’una altra
 • Quan impedeixi els gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo
 • Quan obstrueixi l’entrada a un immoble
 • Quan constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o al funcionament d’algun servei públic
 • Llocs que s’hagin d’ocupar per a un acte públic autoritzat
 • Quan obstaculitzin la neteja, reparació o senyalització de la via pública
 • En cas d’emergència valorat per Guàrdia Urbana

Impost sobre béns immobles

Soc propietària d'un pis amb la meva germana; jo en tinc la nua propietat i ella en té l'usdefruit. Què hem de fer per pagar l'IBI?

El pagament de l'impost sobre béns immobles correspon a la persona usufructuària. 

He cobrat una subvenció d'IBI. S'ha d'incloure a la declaració de la renda de les persones físiques?

De conformitat amb l’art. 7 de la Llei 35/2006 de l’IRPF, la subvenció de l’impost sobre béns immobles és una renda no exempta i subjecta a l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Aquest any he comprat un pis. He de pagar l'impost d'aquest any?

No. La persona propietària el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost.

Si canvia la persona propietària perquè s'ha venut, heretat, etc. aquesta persona haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent.

Aquest any he heretat un pis. A partir de quan he de pagar l'impost? La data que cal tenir en compte és la data de la defunció o la data de l'escriptura d'acceptació d'herència?

Heu de pagar l'impost a partir de l'any vinent.

La persona que n'és propietària el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost.

La data que cal tenir en compte és la data de la defunció del propietari que ha deixat el bé en herència.

Si hi ha algun rebut pendent de pagar de l'any de la defunció o anteriors, l'ha de pagar l'hereu.

 

Cada any pagava l'impost el mes de març. Aquest any estic a l'atur. El puc pagar a terminis?

Sí. Podeu consultar el tràmit de fraccionament de pagaments

Tinc l'IBI domiciliat. Ha vingut el rebut trimestral al compte i no hi tinc diners. Què passarà? Què puc fer?

L'entitat bancària torna el rebut a l'Ajuntament indicant que la domiciliació no ha estat atesa.

Podeu trucar al telèfon 010 d'atenció ciutadana (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana).

La devolució reiterada pel banc o caixa dels rebuts domiciliats pot deixar sense efecte la domiciliació.

Aquest any he venut un pis. Qui n’ha de pagar l'impost?

El venedor.

La persona que n'és propietària el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost.

Visc en un pis de lloguer. He de pagar l'IBI al meu nom?

No, però els propietaris dels immobles poden incloure l'import de l'IBI al rebut del lloguer.

Què és l'import del tribut metropolità que inclou el rebut d'IBI?

El tribut metropolità és un recàrrec obligatori que s'aplica sobre el valor cadastral i serveix per contribuir amb el finançament del serveis metropolitans.

Té avantatges domiciliar el pagament d'IBI?

Domiciliant el pagament, el rebut es passa al cobrament en quatre fraccions

Podeu domiciliar per internet, en els quioscos de tràmits i serveis, en les oficines d'atenció ciutadana o trucant al tel. gratuït 010 (931 537 010 des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona).

Impost sobre activitats econòmiques

On he de tramitar l'alta d'un impost sobre activitats econòmiques IAE?

Les declaracions d'alta, baixa i variació es presenten directament a l'Agència Estatal Tributària.

Per tenir la bonificació de la quota d'IAE per l'augment de la plantilla, a quin any s'ha d'haver augmentat?

L'increment de la plantilla s'ha hagut de produir durant l'any anterior al qual es sol·licita.

Exemple: si a l'any 2019 s'ha augmentat la plantilla, la bonificació s'ha de sol·licitar l'any 2020 per al rebut del mateix any 2020.

La sol·licitud s'ha de presentar abans del dia 31 de maig de l'any pel qual es demana el benefici.

He traslladat la meva empresa a una població fora de Barcelona. Quins tràmits he de fer per donar de baixa els impostos de Barcelona?

Heu de tenir en compte principalment els següents impostos:

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

La baixa o modificació per canvi de població de l'empresa es tramita, en el termini d'un mes des de la data del canvi, a l’Agència Tributària Estatal

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

S'ha de tramitar el canvi de municipi a través de la Prefectura Provincial de Trànsit

 

Preu públic per la recollida de residus

La baixa es tramita a través de l’Ajuntament de Barcelona en el termini d'un mes des de la data del canvi. Trobareu més informació al tràmit Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants

 

Taxa de guals

Podeu tramitar la baixa o consultar més informació a través del tràmit: Llicència de gual: sol.licitud, modificació de característiques, canvi de titular i baixa

 

Residus

Qui ha de pagar el preu públic per la recollida de residus?

Les persones titulars d’una activitat econòmica al municipi de Barcelona (empresa o professional) generadora de residus comercials i industrials de característiques assimilables als municipals que resultin beneficiades per la prestació del servei municipal, o per no haver obtingut la corresponent validació de l’Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa.

A mi l’Ajuntament no em recull cap residu. També he de pagar?

Si la persona interessada no demostra que ha contractat un servei privat, l’Ajuntament entén que ha de fer el servei i emetre la factura segons la classificació que li pertoqui per l’activitat desenvolupada i la superfície emprada.

La classificació de totes les activitats, trams de superfície i preu a pagar consta a la Regulació del preu públic dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals.

Què he de fer si he contractat una empresa privada que em fa la recollida?

S’ha d’aportar la documentació acreditativa de la contractació del servei privat. Si no es fa, es liquidarà segons el preu públic que correspongui.

Els establiments que vulguin acollir-se per primera vegada a un servei de recollida privada o sistema de logística inversa hauran de presentar, prèviament a la implantació del sistema, còpia d'un pre-contracte o oferta de servei amb vigència durant l'any en curs.

Es pot iniciar el procés de sol·licitud de contractació en qualsevol moment de l'any presentant aquesta documentació a qualsevol registre municipal a l'atenció de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR) de Medi Ambient i Serveis Urbans-Ecologia Urbana.

En el supòsit que els establiments ja disposin de recollida privada però que no hagin sol·licitat prèviament la corresponent validació a la DSNGR, hauran de presentar la documentació especificada anteriorment, per tal de poder disposar de la reducció o exempció en el preu públic.

En el supòsit que els establiments ja disposin de recollida privada validada per la DSNGR per a l'exercici anterior, i d'un contracte vigent per a l'any en curs, hauran de presentar anualment un certificat original emès i signat per l'empresa destinatària dels residus.

Què he de fer si porto els residus al Punt Verd de Mercabarna?

Totes aquelles activitats que acreditin l'ús del Punt Verd de Mercabarna pel lliurament de les fraccions resta, orgànica, paper-cartrò i envasos, i que així ho sol·licitin, podran gaudir de la reducció associada al coeficient de la fracció residual corresponent. La documentació haurà de ser presentada, dintre dels sis primers mesos de l'any en curs, a qualsevol registre municipal a l'atenció de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR) de Medi Ambient i Serveis Urbans-Ecologia Urbana. No s'acceptaran les acreditacions `presentades fora d'aquest termini. La documentació s'haurà de presentar i validar anualment.

D’on es treuen les dades per dir que haig de pagar el preu públic de recollida de residus comercials si treballo a casa?

Les dades es corresponen amb la informació facilitada per l’Agència Estatal Tributària respecte les altes d'activitat amb ús de local a barcelona formalitzades a efectes de l'IAE o bé amb les dades declarades per la persona interessada en efectuar la corresponent autoliquidació del preu públic.

Per quin motiu posen que sóc un productor mitjà/important si no faig servir aquests m2 per l’exercici de l’activitat i únicament utilitzo una habitació?

La classificació de totes les activitats, trams de superfície i preu que cal pagar es publica cada any a la Regulació del preu públic dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals.

Què he de fer si les dades que hi ha a la liquidació no són correctes (superfície, epígraf, tipus de productor, adreça de l’activitat, la data d’inici o període de generació)?

Podeu presentar una reclamació o recurs en el termini indicat a la notificació que heu rebut i adjuntar la documentació acreditativa pel Registre telemàtic, pel  registre de l'Ajuntament amb cita prèvia, correu postal certificat a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona o bé, amb certificat digital, mitjançant el Portal de tràmits de l’Ajuntament. 

 Documentació acreditativa:

 • Declaracions d’alta, baixa o variació presentats a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), models 036, 037, 840, o bé certificat emès per aquesta administració.

Si la documentació acredita que hi ha un error en la liquidació emesa, s’anul·larà i se’n generarà una altra amb les dades correctes.

Què hem de fer si som diverses les persones titulars d’activitats en un mateix local i paga una altra?

Es pot sol·licitar l’agrupació a efectes de fer el pagament en un únic rebut a nom del titular de l’activitat a la qual correspongui un coeficient més elevat per raó de les fraccions de residus generades.

Les sol·licituds d’agrupació s’han de presentar degudament signades per totes les parts pel Registre telemàtic o pel  registre de l'Ajuntament amb cita prèvia, i tenen efectes per a l’any següent a la seva presentació.

Què he de fer si ja pago aquest preu públic per aquest local i penso que es tracta d’una duplicitat?

Presentar una reclamació adjuntant una còpia del rebut que ja heu pagat, mitjançant el Registre telemàtic, pel  registre de l'Ajuntament amb cita prèvia, correu postal certificat a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona o bé, amb certificat digital, mitjançant el Portal de tràmits de l’Ajuntament.

Què s’ha de fer si ha pagat l’anterior titular del negoci pel mateix local?

En el cas que la nova persona titular hagi estat pagant a nom de l’anterior persona titular que té l’activitat donada de baixa, s’ha de demanar la devolució de les quantitats pagades incorrectament i s’han de pagar les liquidacions corresponents a la persona titular de l’activitat donada d’alta al local.

He de pagar però ara no tinc els diners. Puc pagar-ho a terminis?

Si sou entitat jurídica (empresa, associació, etc.) o una persona professional de la gestió, heu de fer el tràmit mitjançant Internet

Si sou persona física podeu fer el tràmit:

 • Mitjançant Internet
 • En el tel. 010 gratuït (931 537 010, si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana)

He tancat un comerç i no sé com tramitar la baixa del preu públic de la recollida de residus

Abans de fer el tràmit de baixa de residus a l'Ajuntament de Barcelona, heu d'anar a l'Agència Estatal Tributària i donar-vos de baixa del cens d'empresaris, professionals i retenidors, o de l'impost sobre activitats econòmiques.

En el termini d'un mes des del cessament de l'activitat heu de presentar la baixa del preu públic:

 • per Internet.
 • Si sou persona física també podeu presentar la baixa enviant un escrit pel Registre telemàtic o pel registre municipal amb cita prèvia, amb certificat digital adjuntant la documentació acreditativa.

 

En el supòsit de baixa, la quota es liquida segons els dies que hagin transcorregut fins al dia de la baixa. En aquest cas, si heu pagat el rebut anual, podeu demanar la devolució de la part de la quota corresponent als dies en els quals no hàgiu exercit l'activitat.

Embargaments

L'Institut Municipal d'Hisenda m'ha fet un bloqueig del compte i vull saber per què.

 • A l'Espai personal podeu consultar el deute pendent i els pagaments que heu dut a terme.
 • Per telèfon (010 gratuït, 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona)

L'Institut Municipal d'Hisenda m'ha fet un embargament de la devolució de l'IRPF i vull saber per què.

 • A l'Espai personal podeu consultar el deute pendent i els pagaments que heu dut a terme.
 • Per telèfon (010 gratuït, 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona)

Tinc el saldo del compte del banc embargat. Quan transferirà el banc els diners a l'Ajuntament?

L'entitat bancària tindrà els diners retinguts durant 20 dies naturals. Si no feu cap gestió, quan acabi el termini dels 20 dies, el banc transferirà els diners a l’Ajuntament.

M'han embargat el compte del banc; l'Ajuntament m'ha d'avisar abans?

L'entitat bancària és qui avisa quan hi ha una retenció.

Si el compte del banc està a nom de dues persones, poden embargar tot el saldo?

Si només hi ha un deutor no, com a màxim, la meitat del saldo.

Tinc un compte bancari obert amb la meva mare. Per deutes meus amb l'Ajuntament ens han retingut una quantitat de diners. Es poden embargar comptes o llibretes bancaris a nom de més d'un titular quan el deutor amb l'Ajuntament només sigui un d'ells?

Quan els imports ingressats consten a nom de més d'un titular, es divideix el saldo en parts iguals i només s'embarga la part que correspon al deutor.

Tinc la totalitat o una part del saldo del compte del banc retingut. Què puc fer per pagar i que s'aturi l'embargament?

A cap de 20 dies naturals des de l’inici de la retenció, l'entitat bancària retira els diners i fa l'ingrés a l'Ajuntament. Si no s'ha embargat la totalitat del deute, podeu demanar cita prèvia a l’Institut Municipal d’Hisenda.

Amb l'embargament i la subhasta d'un vehicle o d'un immoble queden cancel·lats tots els deutes?

 • Si cobreix l'import del deute i de les costes, el deute queda cancel·lat.
 • Si no cobreix l'import del deute i de les costes, la diferència queda pendent de pagament a nom de la persona deutora.

Una part del saldo del compte bancari és inembargable?

Hi ha límits respecte a la quantitat a embargar en determinats casos: Si en el compte es reben sous, salaris o pensions, hauran de respectar-se les limitacions establertes en la Llei d'Enjudiciament Civil, i només podrà recaure sobre la part que excedeixi del salari mínim interprofessional.

Em poden embargar el meu pis (on visc) per deutes amb l'Ajuntament?

Sí.

Tinc el saldo del compte retingut per ordre de l'Ajuntament. Puc demanar que s'aturi l'embargament si em comprometo a pagar el deute a terminis?

Si amb la retenció s'ha cobert la totalitat del deute, no podeu tramitar el pagament a terminis, llevat que presenteu documentació que garanteixi l'import (aval bancari).

Si amb la retenció no s’ha cobert la totalitat del deute, podeu demanar el pagament a terminis de la part que resta pendent, l'import retingut serà el primer termini quan es formalitzi.

Per deutes amb l'Ajuntament m'han agafat el cotxe i es troba al dipòsit. Com el puc recuperar?

 • Pagant la totalitat del deute més les costes del procediment de l'embargament.
 • Pagant el 50% del deute i la resta a terminis.

També podeu incloure en el pagament a terminis l'import de la grua i les despeses generades pels dies d'estada al dipòsit.
Les costes del procediment de l'embargament no les podeu fraccionar, les heu d'abonar en el moment de la formalització, en efectiu, en metàl·lic o amb xec conformat.

Fraccionaments

He de pagar una autoliquidació de plusvàlua i vull pagar a terminis, com ho de fer?

L’autoliquidació de plusvàlua en el cas de transmissions oneroses (compravendes, aportacions d’immobles a canvi d’accions/participacions),  no es poden fraccionar tret  que s'hagi efectuat una dació de l'immoble a l'entitat bancària en pagament de la hipoteca que grava aquest immoble i no hi hagi un sobrant de diners per pagar l'autoliquidació corresponent, en aquest cas, s'ha d'acreditar aquestes circumstàncies de manera presencial a l'Institut Municipal d'Hisenda amb cita prèvia.

Per a transmissions lucratives (herències, donacions, etc.) es pot sol·licitar el fraccionament sempre que s'acrediti que no s'hagi heretat diners en metàl·lic o accions per import suficient per efectuar el pagament de l'autoliquidació corresponent, en aquest cas heu de fer el tràmit:

Estic pagant un deute fraccionat i vull liquidar el que resta pendent per cancel·lar el fraccionament

Es pot amortitzar un fraccionament a l'Institut Municipal d'Hisenda, amb cita prèvia.

Guals

He obert un local de negoci i vull saber com puc tramitar el permís per l’entrada i sortida de vehicles.

Us heu d'adreçar als serveis tècnics del districte municipal corresponent al lloc on està situat el local.

Professionals

Soc advocat/ada , he de fer alguns tràmits de clients/es amb la Hisenda Municipal i em diuen que ho he de fer per la pàgina web. Què he de fer?

És necessari acreditar l'autorització de representació dels clients pels següents tràmits: certificat negatiu de deute, fraccionament de tributs i multes municipals, certificat de pagament i còpia del document per fer el pagament. 

L’Ajuntament de Barcelona ha creat la Espai personal amb la finalitat d'agilitar la gestió dels tributs i multes locals i donar millor servei als representants dels contribuents.

Darrera actualització: 05/04/2022