Informació general

Preguntes freqüents

Com puc saber si tinc alguna multa o impost pendent de pagar?

Trucant al telèfon 010 gratuït des de l'àrea metropolitana de Barcelona, o bé al 931 537 010 des de fora d’aquesta àrea.

Per Internet:

  • Amb el certificat digital a l'Espai personal podeu veure les vostres dades fiscals així com els impostos i les multes pagades i pendents.

Quan es considera prescrit un impost?

Segons la normativa vigent (Llei General Tributària i Ordenança Fiscal General), al cap de 4 anys prescriuen aquests drets:

  • Dret de l’Administració Tributària municipal a determinar el deute tributari del contribuent fent la liquidació corresponent.
  • Dret de l’Administració Tributària municipal a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
  • Dret a sol·licitar, i a obtenir, les devolucions que se deriven de la normativa de cada tribut, les d’ingressos indeguts, i el reemborsament del cost de les garanties.
  • La prescripció es pot interrompre per diverses causes previstes a l’ordenança. Després de la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput dels quatre anys.

Podeu consultar quan s'inicia el còmput de la prescripció i les causes d'interrupció dels terminis de prescripció a l'Ordenança fiscal General.

Vaig pagar i necessito un justificant

  • Heu d'accedir a aquest tràmit, amb el certificat digital, per obtenir una certificació que acrediti el pagament d’un tribut, un preu públic o una multa.

Vull pagar i no tinc cap document per fer-ho

Si necessiteu un document per pagar de tributs i preus públics municipals, o bé multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona podeu accedir a: document per fer el pagament.

Tinc l'impost domiciliat, abans en el rebut bancari hi havia la informació detallada del càlcul de la quota. Com puc tenir tota la informació?

Podeu obtenir aquí la informació detallada  dels impostos més habituals. O bé trucant al telèfon 010, gratuït, i al 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana. 

Darrera actualització: