Informació general
Convenios de colaboración

Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya

Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Tributària de Catalunya en matèria d’intercanvi d’informació tributària i prestació de serveis tributaris

Aquesta col·laboració neix a partir del Conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Tributària de Catalunya, pel qual s’integra en Tributs de Catalunya, creant un marc de col·laboració estable que, permeti desenvolupar la gestió tributària catalana, amb més proximitat a la ciutadania.
Per aprofundir en la col·laboració iniciada, l’any 2017, s’han signat dos convenis:

  • Per a la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Per a l’intercanvi d’informació tributària i prestació de serveis tributaris.

 

Serveis de finestreta única. Actuacions de l'Agència Tributària de Catalunya relacionades amb l’Ajuntament de Barcelona

L'Agència Tributària de Catalunya desenvolupa, a més de les seves competències pròpies, les següents tasques de l’Ajuntament de Barcelona, adreçades als particulars que així ho sol·licitin:

  • Informació bàsica d'impostos, taxes i preus públics municipals.
  • Presentació i registre de tot tipus de documentació relacionada amb els tributs, preus públics i multes que gestiona l’Ajuntament de Barcelona.

 

Actuacions de l'Ajuntament de Barcelona relacionades amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)

L’Ajuntament de Barcelona desenvolupa, a més de les competències  pròpies, les següents tasques de l'Agència Tributària de Catalunya, adreçades als particulars que ho sol·licitin:

  • Recepció i registre de les autoliquidacions, informació i assistència general bàsica a la ciutadania.
  • Emissió de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
  • Emissió de duplicats de documents de pagament.


Oficines d’atenció de Tributs de Catalunya

Conveni de col·laboració cadastral amb la Direcció General del Cadastre

Els eixos principals del conveni vigent, de data 27 de març de 2019, són:

  • En règim d'encàrrec de gestió, s'atribueix a l'Ajuntament la tramitació dels expedients d'alteracions d'ordre jurídic relatives a béns rústics i urbans.
  • En règim d'encàrrec de gestió, s'atribueix a l'Ajuntament la tramitació dels expedients d'alteracions d'ordre físic i econòmic relatives a béns rústics i urbans.
  • En règim d'encàrrec de gestió, l'Ajuntament podrà realitzar actuacions de col·laboració en l'actualització de les descripcions cadastrals dels immobles originades pels fets, actes i negocis, susceptibles d'originar una incorporació o modificació en el cadastre immobiliari.

Conveni entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos (Direcció General del Cadastre) i l'Ajuntament de Barcelona

Convenis de col·laboració amb els col·legis i associacions professionals amb la finalitat d'impulsar la gestió per internet dels tràmits de l'Institut Municipal d'Hisenda

Mitjançant aquests convenis, l'Ajuntament pretén agilitar i simplificar la gestió dels tributs i multes locals, oferint un millor servei als representants dels contribuents. La signatura del conveni és un requisit imprescindible per accedir a l'Espai personal.

Els professionals interessats s'han d'adreçar al seu Col·legi o Associació per fer el tràmit d'adhesió corresponent.

Relació de Col·legis i Associacions que han signat el conveni

Darrera actualització: 02/10/2023