L'institut

L’Institut, és un organisme autònom local, que té com a finalitat la gestió, la recaptació, i la inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i, en ocasions, d’altres entitats públiques.

L’Institut, és un organisme autònom local amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i d’obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.

Està adscrit a la Gerència de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona i té com a finalitat la gestió, recaptació, i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms, i d’altres entitats públiques, quan se li encomani.

L’Institut Municipal d’Hisenda fou creat per acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, amb data 27 d’abril de 1990, amb la denominació d’Institut Municipal de Recaptació de Barcelona. En data 29 de novembre de 1995, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la nova denominació d’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona i la modificació dels estatuts. Finalment, d’acord amb la Llei de mesures per a la modernització del Govern local, el Consell Plenari Municipal, en sessió de 14 d’octubre de 2005, va aprovar-ne els estatuts com a organisme autònom local.

Els serveis de l’Institut Municipal d’Hisenda estan certificats en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015

Adreça: c/ Llacuna, 63, 08005 Barcelona

Horari: 

  • De dilluns a divendres de 9.30 h a 14.00 h
  • De l'1 d'octubre al 30 d'abril obert també les tardes de dilluns i dimarts de 15.30 a 17.00 h

 

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d’obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Consulteu les licitacions en curs de l’Institut Municipal d’Hisenda publicades a:

Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Política de protecció de dades de caràcter personal:

Les dades de caràcter personal que els usuaris comuniquen a l’Institut Municipal d’Hisenda, s’integren en els fitxers informatitzats de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el desplegament de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

Darrera actualització: