Multes de trànsit

Multes per infringir les normes de circulació establertes. Poden ser, a tall d'exemple, multes per excés de velocitat, per ingestió d’alcohol o drogues, per incompliment de la zona de baixes emissions o per no haver identificat el conductor d’una infracció.

Avisos

Arran de la sentència del Tribunal Suprem que anul·la  l'Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l'Ajuntament de Barcelona de 20-12-2019,

queden sense efecte les multes sobre la zona de baixes emissions, imposades entre el 15-09-2020 i el 21-02-2023, i que el dia 14-11-2023 encara no eren fermes o no estaven completament pagades. 

Més informació
 

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Direcció electrònica vial: Notificació de multes electrònicament

Les notificacions de trànsit i seguretat viària s’envien a través d'una plataforma electrònica DEV en comptes d'en paper a través del correu ordinari.

Com em puc donar d'alta?
Al web de la DGT (www.dgt.es) amb DNI electrònic o amb certificat digital

L'alta és obligatòria per a les persones jurídiques i voluntària per a les persones físiques.

Com s'accedeix a les notificacions?
Rebreu un avís per correu electrònic o  SMS. Heu d’entrar al vostre Espai personal i consultar-les a través de les pestanyes "Avisos/Notificacions" i després "Notificacions telemàtiques".

Quines notificacions es reben a la DEV?
Les notificacions dels organismes adscrits a la DEV: Direcció General de Trànsit, Direcció de Trànsit del Govern Basc, Servei Català de Trànsit i els ajuntaments adscrits al sistema, com ara  l'Ajuntament de Barcelona.

Si sou persona usuària de l'aplicació "e-multes"
Podeu gestionar les notificacions a través d'aquesta aplicació.
 

Zona de baixes emissions: a quines multes afecta l’anul·lació de l'Ordenança reguladora de la ZBE

Sentència

El dia 2-11-2023, el Tribunal Suprem ha desestimat un dels recursos de cassació interposats per l'Ajuntament de Barcelona, l'Autoritat Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, contra una de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 21-03-2022. Aquesta sentència va anul·lar íntegrament l'anterior Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions, aprovada per l'Ajuntament el 20-12-2019.

Multes anul·lades

Aquest Ajuntament ha iniciat la revisió d'ofici de les sancions imposades per infracció de l'Ordenança esmentada, comeses entre el 15-09-2020 i el 21-02-2023, i que en data 14-11-2023 encara no eren fermes o no estaven completament pagades.

En aquest sentit, es revocaran, anul.laran i s'efectuaran les devolucions que correspongui de:

 • les sancions que es trobin en termini d'interposició de recurs
 • les sancions recorregudes en termini, que estiguin pendents de resolució
 • les sancions que no estiguin completament abonades

Multes que no queden anul·lades

Les multes fermes, les que estan totalment pagades i que no tenen un recurs interposat pendent de resolució.
Les multes per infraccions comeses a partir del 22- 02-2023: aquestes multes s’han imposat d'acord amb l'actual Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions, que es va aprovar el 27-01-2023 i va entrar en vigor el 22-02-2023.

Qui és la persona responsable d’una infracció

La persona responsable és l'autora del fet, però tenint en compte que:

 • En el cas dels passatgers d'una motocicleta, la responsabilitat que el passatger no faci servir el casc és del conductor/a del vehicle
 • En el cas de vehicles de lloguer, la persona responsable és qui l’ha arrendat
 • El titular d’un vehicle s’ha d’assegurar que compleix l’establert per la DGT (ITV vigent, assegurança, etc. ), i també que no ho condueix ningú que no disposi de la llicència de conducció correcta. En el cas d’estrangers, han de disposar de l’autorització per conduir a Espanya. Més informació.
Quin és el termini de pagament d’una multa

Des de la data de notificació de la multa, es disposa de 20 dies naturals per pagar-la amb una bonificació del 50% sobre l’import total de la infracció.

Superats aquests 20 dies naturals, sense que s’hagi fet el pagament bonificat, es disposa de 25 dies naturals més per pagar  l’import total de la infracció.

Si no es paga en els terminis anteriors ni es presenten al•legacions, s’iniciarà el procediment executiu de cobrament de la multa amb els recàrrecs corresponents.

Com pagar les multes en període voluntari
Multes imposades per la Guàrdia Urbana

Amb sistema PDA:

. Podeu pagar al moment: a l'agent amb targeta bancària

. Si el document porta ràfega de pagament: podeu  pagar pels canals establerts, en el termini de 20 dies

. Si el document no porta ràfega de pagament:

- L’Ajuntament enviarà a la persona infractora un document  per pagar per qualsevol   dels canals establerts o

- Podeu demanar cita prèvia per anar a l’Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana, on us lliuraran un document per pagar la multa pels canals establerts

Manualment:

. L’Ajuntament enviarà a la persona infractora un document per pagar pels canals establerts o

. Podeu demanar cita prèvia per anar a l’Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana, on us lliuraran un document per pagar la multa pels canals establerts

 

Multes imposades per Agents d’ÀREA d’estacionament regulat: zona blava, verda, dum, motos, etc.

Amb avís de denúncia de l'àrea:

. Heu de fer el pagament en els dipòsits municipals de Sant Genís, Badajoz i Joan Miró en un màxim de cinc dies naturals

. Si no voleu pagar en el dipòsit, allà us donaran un document per pagar la multa pels canals establerts

Amb avís de denúncia anul•lable, per excedir el temps d'estacionament regulat:

. Heu de fer el pagament de l’import d’anul•lació en el parquímetre corresponent.

Multes de trànsit per velocitat, ingestió d'alcohol o drogues, zona de baixes emissions, no identificació de conductor i retirada de carnet

Multes per excés de velocitat

Les multes per excés de velocitat poden comportar la retirada de punts. 

Quadre de límits de velocitats, import de sanció i pèrdua de punts, a partir del 15 de febrer de 2020

LÍMIT / EXCES

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Import Punts Codi Vehicle
GREU

20

39

30

49

40

59

50

69

60

79

71

100

81

110

91

120

101

130

112

141

100 € - 1210 Genèric via vehicles en general
1228 Genèric via vehicles +3.500 o 9 places
1211 Per senyal específic vehicles en gral.
1212 Per senyal específic +3.500 o 9 places
GREU

40

49

50

59

60

69

70

79

80

89

101

120

111

130

121

140

131

150

142

161

300 € 2 1213 Genèric via vehicles en general
1229 Genèric via vehicles +3.500 o 9 places
1214 Per senyal específic vehicles en gral.
1215 Per senyal específic +3.500 o 9 places
GREU

50

59

60

69

70

79

80

89

90

99

121

130

131

140

141

150

151

160

162

172

400 € 4 1216 Genèric via vehicles en general
1230 Genèric via vehicles +3.500 o 9 places
1217 Per senyal específic vehicles en gral.
1218 Per senyal específic +3.500 o 9 places
GREU

60

69

70

79

80

89

90

99

100

109

131

140

141

150

151

160

161

170

173

182

500 € 6 1219 Genèric via vehicles en general
1231 Genèric via vehicles +3.500 o 9 places
1220 Per senyal específic vehicles en gral.
1221 Per senyal específic +3.500 o 9 places
MOLT GREU

A part.

70

A part.

80

A part.

90

A part.

100

A part.

110

A part.

141

A part.

151

A part.

161

A part.

171

A part.

183

600 € 6 1222 Genèric via vehicles en general
1232 Genèric via vehicles +3.500 o 9 places
1223 Per senyal específic vehicles en gral.
1224 Per senyal específic +3.500 o 9 places

 

Multes per la ingestió d’alcohol o drogues

Aquestes infraccions es consideren molt greus, incloent negar-se a fer les proves de detecció.

Es tracta de conductors/ores de vehicles que han pres psicotròpics, estimulants o altres substàncies similars. Entre elles s'inclouen, en tot cas, els medicaments o altres substàncies que poden alterar l'estat físic o mental adequat per circular sense perill:

 • Conductors/ores de vehicles. Es una infracció donar un resultat superior a 0,25 mg/l d'alcohol en aire expirat (0,5 g/l en sang).
 • Conductors/ores de camions de PMA superior a 3.500 kg. Conductors/ores d'autobús o vehicle de servei públic, de transport escolar i de menors o mercaderies perilloses, de vehicles d'urgències o transport especial. I conductors de tot tipus de vehicle amb antiguitat del permís de conduir inferior a dos anys. Es una ifracció donar un resultat superior a 0,15 mg/l d'alcohol en aire expirat (0,3 g/l en sang).

 

Multes per incompliment de la normativa de la Zona de baixes emissions

La ZBE Rondes de Barcelona és una àrea de més de 95 km,que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes, on es restringeix progressivament la circulació de vehicles més contaminants. Aquesta és una de les mesures municipals per vetllar per la qualitat de l'aire que respirem i garantir el dret a la salut dins la ciutat.

Més informació

 

Multes per no haver identificat el conductor/a responsable de la infracció

 • Quan la denúncia sigui de moviment, les persones jurídiques (empreses, entitats...) estan obligades a identificar el conductor responsable de la infracció. 
 • Si no s’identifica el conductor/a (quan s’està obligat a fer-ho) o bé s’identifica de manera no veraç, es sanciona al titular del vehicle per aquesta infracció. La multa es calcula en relació amb l’import de la multa inicial.
  • infracció lleu: el doble de l’import de la multa original.
  • infracció greu o molt greu: el triple de l’import de la multa inicial.

 

Retirada del carnet de conduir 

Només es retirarà quan perden tots els punts de què disposen els conductors.

Què fer quan la grua municipal retira un vehicle de la via pública per una infracció d'estacionament

S’ha de pagar:

 • L’import de la grua per poder recollir el vehicle del dipòsit municipal. També s'ha de pagar el cost de l'estada del vehicle al dipòsit
 • La multa es pot pagar al dipòsit o en una entitat bancària

Per saber en quin dipòsit està el vehicle, es pot trucar al tel. 937065250

Import de les sancions per infraccions de trànsit

L’import de les sancions depèn de la gravetat de la infracció comesa. Hi ha tres tipus de gravetat: lleu, greu i molt greu.

Les sancions econòmiques poden anar acompanyades de pèrdua de punts.

Descomptes en el pagament d’una multa

Hi ha un 50% de descompte si es paga la multa en el termini de 20 dies naturals que compten des del moment de la notificació. La persona infractora renuncia a formular al·legacions i a identificar el conductor/a, si escau.

No tenen aquest descompte les sancions per no identificar el conductor/a i les multes per dur inhibidor de radar.
 

Anul·lació de multes en Zona Blava o Verda

En el cas de cometre una infracció a la Zona Blava o a l’Àrea Verda per sobrepassar el límit horari d'estacionament, hi ha la possibilitat d'anul·lar la multa fent el pagament de la tarifa vigent a la màquina de validació dels tiquets, però sempre que el temps que s'ha excedit no superi el 50% del temps pagat. No es podran anul·lar, en canvi, les multes per manca del comprovant horari.
 

Persones amb discapacitat, ús de la targeta d’aparcament individual

Els titulars de la Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat poden estacionar els seus vehicles, sense  limitació de temps i sense comprovant, en els estacionaments d’àrea blava i verda i en les zones de càrrega i descàrrega.

La targeta s’ha d’exhibir a la part frontal del parabrisa.

Si no hi ha cap zona reservada per a l’ús de persones amb discapacitat, es permetrà l’estacionament on destorbi menys la circulació, però mai:

 • On estigui prohibida la parada
 • En doble fila sense conductor
 • Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem a escaire d’una cantonada, i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc
 • En pas per a vianants
 • Guals
 • Parada de transport públic
 • Llocs reservats a serveis d’urgència o seguretat
 • Davant de sortides d’emergència de locals destinats a espectacles públics
 • Damunt d’una vorera, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment
 • A la calçada
 • En lloc prohibit en via declarada d’atenció preferent
 • En àrea de vianants
 • Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit 
 • Quan impedeixi els gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo
 • Quan obstrueixi l’entrada a un immoble
 • Quan constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o  funcionament de servei públic
 • En llocs que s’hagin d’ocupar per a un acte públic autoritzat
 • Quan obstaculitzin la neteja, reparació o senyalització de la via pública
 • En cas d’emergència valorat per Guàrdia Urbana
   
Prescripció d’una sanció

Les infraccions lleus prescriuen en el termini de tres mesos, i les greus i molt greus en el de sis mesos. El còmput de la prescripció s’inicia el dia de la denúncia. I s’interromp per qualsevol actuació administrativa que conegui la persona denunciada.

La prescripció d’una sanció en període executiu és de quatre anys.
 

Procediment sancionador

Quan es comet una infracció el procés s'inicia amb la notificació de la denúncia.

Quan es detecta una infracció de trànsit, si no ha estat possible identificar en el moment a la persona infractora, es consulten les dades del vehicle a la DGT: si existeix un conductor/a habitual serà la persona denunciada; si no n’hi ha, es consulta si hi ha un arrendatari/ària a llarg termini perquè sigui la persona denunciada; i si no n’hi ha, la persona denunciada serà qui consti com a titular del vehicle. 

Informació de la DGT sobre conductor habitual

Informació de la DGT sobre arrendatari a llarg termini

 

La notificació de la denuncia ha de ser:

En mà per part de l'agent, en el moment de la infracció, però si no ha estat possible: 

 • es notifica a l’adreça DEV de qui consti com a responsable del vehicle (conductor/a habitual, arrendatari/ària a llarg termini o titular)
  Més informació
 • si no es troba donat d’alta a la DEV, es notifica a la eNotificació de l’Ajuntament de Barcelona
  Més informació

En cas de no estar donada d’alta a cap dels dos sistemes de notificació telemàtica, s’enviarà en paper per correu postal al domicili físic que consti a la DGT per a la persona denunciada.

 

Tipus de procediment sancionador

 • En aplicació de la Llei de Trànsit, un cop notificada una denúncia o acord d’incoació, la persona interessada disposa d’un termini de 20 dies naturals, a comptar des de la notificació, per a presentar un escrit d’al•legacions amb aportació i/o proposició de les proves que consideri pertinents per a la seva defensa.
  Recordeu que si s’efectua el pagament amb descompte les al•legacions es tindran per no presentades.
 • En els expedients tramitats pel procediment ordinari (aquells en què es van formular al•legacions i no es va efectuar el pagament amb descompte) es pot presentar un recurs potestatiu de reposició contra la resolució sancionadora. Aquest recurs és potestatiu, per la qual cosa es pot escollir entre presentar-lo o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat corresponent. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució sancionadora. El termini per resoldre’l és d’un mes. Si en aquest termini no recau cap resolució expressa, el recurs, s’entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, i quedarà oberta la via contenciós administrativa.
  La interposició del recurs no suspèn l’execució de la sanció i els efectes que se’n deriven (pèrdua de punts, si escau).
Procediment executiu. Període de constrenyiment

Quan finalitza el termini de pagament de la notificació de la sanció, s'inicia el període executiu de cobrament de les sancions:

 • Provisió de constrenyiment: el o la gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda dicta la provisió que identifica el deute pendent i els recàrrecs aplicables i es requereix que s’efectuï el pagament.
 • Recàrrecs:
  • Recàrrec executiu: serà del 5% i s'aplica quan es paga el deute no ingressat en període voluntari, abans que es notifiqui la provisió de constrenyiment. 
  • Recàrrec reduït: si es notifica la provisió de constrenyiment, el recàrrec reduït és del 10% i es pot pagar en el termini que indica la mateixa provisió de constrenyiment.
  • Recàrrec ordinari: si no es paga el document que conté la provisió de constrenyiment, el recàrrec ordinari és del 20% de l'import del deute no ingressat. Al recàrrec de constrenyiment ordinari se li sumen les costes de notificació i els interessos de demora que es compten des del final del període voluntari.

Passat el termini fixat en la provisió de constrenyiment sense que s'hagi fet l'ingrés, es dictarà una provisió que ordena l'embargament de béns i drets.

Darrera actualització: