Plusvàlua: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Icona Plusvalía

S'ha de pagar l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com a plusvàlua, quan es ven, dóna o hereta un habitatge o un altre immoble.

Ordenança fiscal Plusvàlua

Aquest impost s’ha de pagar a través d’una AUTOLIQUIDACIÓ.

Un cop teniu el full d’autoliquidació es pot pagar

Entitats financeres col·laboradores

Entitats financeres col·laboradores
mitjançant la banca electrònica o a les seves oficines o caixers automàtics

Si voleu fer una estimació de l’import a pagar, ho podeu fer per aquests mateixos canals. Consulteu tots els canals de tramitació a l’oficina virtual de tràmits.

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Qui ha de pagar la Plusvàlua

S'ha de pagar l'impost a partir de la transmissió de la propietat d'un immoble o de la constitució o transmissió de drets reals sobre immobles (per exemple un usdefruit).

En el cas de la venda d'una propietat ha de pagar l'impost la persona, empresa o entitat que ven, per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n'ha estat propietària. 

 • Si  el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà l'adquirent.
 • En el cas d'herència o donació, el nou propietari ha de pagar l'impost.
Quin és l’import de la Plusvàlua que s’ha de pagar

La quota que cal pagar està en funció del valor del terreny en el moment de la transmissió i dels anys que el transmissor n'ha estat propietari (es calcula vint anys com a màxim). 

Per determinar-ne l'import, cal multiplicar el valor del terreny pel nombre d'anys de propietat i pel percentatge anual que tot seguit s'indica, i al resultat cal aplicar-hi el tipus impositiu, que és del 30%. 

 • Si el període és inferior a un any, s’aplica el percentatge del 4% anual en funció dels mesos complets, amb excepció de les herències en les quals només es considera els anys complets.
 • Si el període impositiu és superior a l’any, es segueix aquesta taula:
Quotes a pagar
Període Percentatge anual a aplicar
Període de fins a 5 anys 3,7%
Període de fins a 10 anys 3,5%
Període de fins a 15 anys 3,1%
Període de fins a 20 anys 2,8%
 • Percentatges aplicables en funció dels mesos complets, excepte en les transmissions mortis causa,  en les que el període impositiu sigui inferior a 1 any:
Quotes a pagar
Període Percentatge mensual a aplicar
1 mes 0,33%
2 mesos 0,66%
3 mesos 1%
4 mesos

1,33%

5 mesos 1,66%
6 mesos 2%
7 mesos 2,33%
8 mesos 2,66%
9 mesos 3%
10 mesos 3,33%
11 mesos 3,66%
12 mesos (1 any) 4%
 • Quan la persona transmitent ha adquirit el terreny en quotes o porcions en diferents dates, es considera tantes bases imposables com dates d’adquisició. S'aplica de la manera següent:
  • El valor de terreny es calcula en proporció a la quota o fracció adquirida en cada data.
  • A cadascuna de les parts s’aplica el percentatge d’increment que correspon a cada període.

El valor del terreny consta en el rebut de l'impost sobre béns immobles.

Quin és el termini per pagar la Plusvàlua

30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

En el cas d'herències, sis mesos a partir de la data de defunció, prorrogables a un any si es demana per escrit dins dels sis primers mesos.
(La pròrroga s'entén concedida si transcorregut un mes des de la petició no hi ha una resolució que la denegui. Abans d’esgotar el termini  de la pròrroga, el contribuent ha de practicar l’autoliquidació).

 • Quan es tracti d’actes mortis causa i es promogui la divisió judicial de l’herència s’interromprà el termini indicat en el paràgraf  anterior per autoliquidar el tribut. Les persones que es considerin amb dret a l’herència han de presentar una declaració comunicant el procediment judicial. El termini començarà a comptar de nou des del dia següent a la fermesa de la resolució que posi fi al procediment judicial.
 • Les transmissions en casos d'herència es regiran  per la normativa vigent en la data de la defunció .
Quina és la data de transmissió o constitució de drets de la Plusvàlua

És la data en la qual l'immoble canvia de propietari. 

 • Quan la transmissió és per defunció (herències o llegats) la data de transmissió és la data de la defunció. 
 • En la resta de casos la data és la del document públic que reflecteix la transmissió (escriptura, data de la subhasta, data de l'acte d'ocupació en els casos d'expropiació...).

Respecte a les transmissions efectuades mitjançant document privat, no es té en compte la data del document privat sinó la data d'incorporació o inscripció d'aquest document privat en un registre públic.

Inscripcions al Registre de la Propietat i impost de plusvàlua - Adquirents o donants

Abans de fer la inscripció en el Registre de la Propietat, és obligatori haver comunicat a l’Ajuntament la corresponent transmissió (Llei 16/2012).

Adquirents o persones que han efectuat una donació

En aquest cas, s'ha d'efectuar una declaració a l'Ajuntament.

Vendes, herències i llegats:

El venedor, l'hereu o el legatari ha de pagar l'autoliquidació. El document de pagament de l'autoliquidació és l'acreditació d'haver comunicat la transmissió a l'Ajuntament.

Darrera actualització: 07/07/2021