ICIO, Impost sobre construccions instal·lacions i obres

Icona ICIO

Aquest tribut grava la realització de qualsevol construcció, obra o instal.lació per a la què s’exigeix l’obtenció d’una llicència d’obres o urbanística o la presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia, amb independència que s’hagi obtingut o no.

Ordenança fiscal 2.1

Autoliquidació provisional de l’impost
Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència o comunicat).

 • En règim de comunicació: es genera l’autoliquidació de l’ICIO juntament amb l’admissió.
 • En règim de llicència: es generar l’autoliquidació una vegada dictada resolució de concessió, i s’envia juntament amb la notificació.

 

Liquidació definitiva de l’impost
En cas que en acabar les obres, el pressupost final d'obra sigui diferent del declarat en el moment de l’admissió o la concessió de l’autorització.

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Qui ha de pagar l'impost

Ha de pagar l'impost qui faci qualsevol construcció, instal•lació o obra per la qual s'exigeix  la corresponent llicència d'obres o urbanística, tant si és o no propietari de l'immoble on es faci, amb independència de si s'ha obtingut o no aquesta llicència.

S’ha de pagar per:

 • Obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o les necessàries per a la implantació, ampliació, modificació o reforma d'instal·lacions de qualsevol mena.
 • Obres de modificació o reforma de l'estructura, aspecte exterior, interior dels edificis, o instal·lacions.
 • Obres provisionals.
 • Construcció de guals.
 • Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
 • Moviments de terres com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat que aquests estiguin detallats i programats com a obres per executar en un projecte d'urbanització o edificació aprovat o autoritzat.
 • Obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques.
 • Implantació, ampliació, modificació, substitució o canvi d'emplaçament d'instal·lacions tècniques dels serveis públics.
 • Instal·lacions de caràcter provisional.
 • Instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris visibles des de la via pública.
 • Instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o professionals, serveis públics o a qualsevol altre ús .
 • Qualsevol altre acte establert pels plans d'ordenació o per les ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres.
 • Instal·lacions tècniques o industrials per a processos productius, sempre que requereixin obra o instal·lació.
 Qui no ha de pagar l'impost

No estan gravades amb aquest impost les obres següents:

 • Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin la distribució, estructura o façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o urbanísticament considerats de nivell D.
 • Instal·lació de motors de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges.
 • Urbanització, construcció o enderroc d'un edifici, per ordre municipal amb la direcció dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
 • Neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquen tala d’arbrat.
 • Supressió, modificació o reforma de guals per adaptar-los als requeriments de noves ordenances municipals.
 • Adequació en els edificis d’espais per a contenidors de recollida selectiva d'escombraries i aparcament de bicicletes.
 • Per treure rètols de publicitat.
 • Adequació a mesures d'aïllament tèrmic i acústic, sempre que aquestes actuacions no s'integrin en obres o construccions d'abast general.
 • Construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, que corresponen tant a les obres necessàries per a l’obertura de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com a les necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.
 • Desmantellament i modificació sense impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicacions.

Estan exemptes de l'impost:

 • Les construccions, instal·lacions o obres propietat de l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que, tot i estar subjectes a aquest impost, estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
 • Les construccions, instal·lacions i obres de les quals sigui propietària la Santa Seu, la Conferència Episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres circumscripcions territorials, els ordes i les congregacions religioses i els instituts de vida consagrada i les seves províncies i les seves cases, de conformitat amb l’apartat 1r lletra B de l’article IV de l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics.
Quin import s’ha de pagar

Per calcular l'impost s’ha d'aplicar un tipus de gravamen del 4% al cost d'execució material de l'obra.

El cost d’execució material és l’import del cost dels materials i de la mà d’obra necessaris per a l’execució d’una obra.
 

Bonificacions

Tipus 

Per a obres de construccions i instal·lacions declarades d’especial interès o utilitat municipal si hi concorren les circumstàncies següents:

1. Socials:

 • Construccions, instal·lacions i obres destinades a equipaments comunitaris, depenent del tipus de promotor: 35%, 65% o 75%.
 • Obres o instal·lacions que s’executen per iniciativa pública destinades a la promoció d'aparcament públic: 50%.
 • Obres, construccions i instal·lacions adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona vigent en el moment de la sol·licitud:
 • Bonificació del 90% de la quota per a les construccions, instal·lacions o obres en   règim de protecció pública destinades a lloguer, a dret de superfície o a una altra forma de cessió d'ús i a allotjaments col·lectius protegits.
 • Bonificació del 90% de la quota per a les construccions, instal·lacions o obres en règim de protecció pública de règim especial i de règim general destinades a la venda de promoció pública o per a entitats sense ànim de lucre.

2. Culturals, historicoartístiques:

 • Les obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis catalogats d’interès nacional , inclosos en el catàleg del patrimoni cultural català (nivell de protecció A): 95%.
 • Les obres i instal·lacions , destinades a conservació i manteniment, en edificis catalogats d’interès local, inclosos en el catàleg del patrimoni cultural català (nivell de protecció B): 50%.
 • Les obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment,  sobre edificis o locals urbanísticament protegits (nivell de protecció C): 35%.

3. Foment de l’ocupació:
Bonificació del 30% de la quota per a construccions, instal·lacions i obres en els locals afectes a l’exercici d’una activitat econòmica de la qual el subjecte passiu n’és titular, quan concorri:

 • que aquesta activitat s’hagi iniciat dins els dos anys anteriors a la sol·licitud de la llicència d’obres o urbanística, o
 • que hagi incrementat la mitjana de la plantilla al municipi en un 10% o més entre l’exercici anterior a la sol·licitud de la llicència i el precedent.

Les bonificacions per circumstàncies socials, circumstàncies culturals, historicoartístiques i circumstàncies de foment de l’ocupació no són acumulables.

 • Les construccions, instal•lacions o obres destinades a habitatge de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota. Aquesta bonificació s’aplicarà, si escau, sobre la quota resultant d’aplicar les bonificacions anteriors.
 • Construccions, instal•lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats  podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota sempre que aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general.
 • Construccions, instal•lacions o obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota a favor de sempre que no s’integrin en les obres o construccions d’abast general ni es facin als immobles obligats per prescripció legal.  L’aplicació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

 

Com gaudir de les bonificacions
El subjecte passiu ha de sol·licitar la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres, construccions o instal·lacions que s'han d'executar i la bonificació en els terminis següents:

 • En el moment de sol·licitar la corresponent llicència d’obres, construcció o instal·lació.
 • Abans de ser concedida la llicència o admès el comunicat, junt amb la presentació de la corresponent autoliquidació provisional de l'impost.
 • El subjecte passiu ha d'aplicar, amb caràcter provisional, la bonificació que al seu parer escaigui en l'autoliquidació de l'impost.

Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat a la concessió de la llicència o admissió del comunicat de les obres, construccions o instal·lacions es consideraran extemporànies.

En cap cas s’atorgarà si les construccions, instal·lacions o obres no es troben emparades amb la corresponent llicència o comunicat.

 

Documentació

 • Documentació que justifiqui que procedeix la bonificació. Si la documentació que cal aportar està sotmesa a una altra tramitació, és suficient presentar la documentació que certifica que es troba en tràmit. En aquest cas es condiciona la concessió de la bonificació a la presentació de la documentació, que cal presentar en el termini d’un mes des de la seva obtenció.