ICIO, Impost sobre construccions instal·lacions i obres

Aquest tribut grava la realització de qualsevol construcció, obra o instal·lació per a la qual s’exigeix l’obtenció d’una llicència d’obres o urbanística o presentar la declaració responsable o comunicació prèvia, amb independència que se n’hagi obtingut o no.

Ordenança fiscal ICIO

Podeu fer l'Autoliquidació provisional de l’impost a través del tràmit:
Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència o comunicat).

 • En règim de comunicació: es genera l’autoliquidació de l’ICIO juntament amb l’admissió.
 • En règim de llicència: es generar l’autoliquidació una vegada dictada resolució de concessió, i s’envia juntament amb la notificació.

 

Podeu fer la Liquidació definitiva de l’impost, en cas que en acabar les obres, el pressupost final d'obra sigui diferent del declarat en el moment de l’admissió o la concessió de l’autorització:

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Qui ha de pagar l'ICIO

Aquest impost s'ha de pagar quan es fa qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeix  una llicència d'obres o urbanística, tant si s'és o no propietari de l'immoble on es fa, i amb independència de si s'ha obtingut o no.

Es paga per:

 • Obres de nova planta i d'ampliació d'edificis o les necessàries per implantar, ampliar, modificar o reformar qualsevol mena d'instal·lacions.
 • Obres de modificació o reforma de l'estructura, de l'aspecte exterior, de l'interior dels edificis o instal·lacions.
 • Obres provisionals.
 • Construcció de guals.
 • Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
 • Moviments de terres com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat que aquests treballs estiguin detallats i programats com a obres per executar en un projecte d'urbanització o edificació aprovat o autoritzat.
 • Obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques.
 • Implantació, ampliació, modificació, substitució o canvi d'emplaçament d'instal·lacions tècniques dels serveis públics.
 • Instal·lacions de caràcter provisional.
 • Instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris visibles des de la via pública.
 • Instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o professionals, serveis públics o a qualsevol altre ús .
 • Qualsevol altre acte establert pels plans d'ordenació o per les ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres.
 • Instal·lacions tècniques o industrials per a processos productius que requereixin obra o instal·lació.
Quin import d'ICIO cal pagar

Per calcular l'import d'aquest impost s’ha d'aplicar un tipus de gravamen del 4% al cost d'execució material de l'obra*.

*El cost d’execució material és la suma dels costos de la mà d'obra i dels materials necessaris per a l'execució d'una obra. 
 

Qui no ha de pagar l'ICIO

No estan gravades amb l'impost aquestes obres:

 • Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin la distribució, l'estructura o la façana en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o bé que estiguin considerats urbanísticament de nivell D.
 • Instal·lació de motors de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges.
 • Urbanització, construcció o enderroc d'un edifici, per ordre municipal amb la direcció dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
 • Neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquen talar arbres.
 • Supressió, modificació o reforma de guals per adaptar-los als requeriments de noves ordenances municipals.
 • Adequació en els edificis d’espais per a contenidors de recollida selectiva d'escombraries i aparcament de bicicletes.
 • Treure rètols de publicitat.
 • Adequació a mesures d'aïllament tèrmic i acústic, si aquestes actuacions no s'integren en obres o construccions d'abast general.
 • Construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública, per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, que formen part de les obres necessàries per obrir cales i pous, col·locar pals de suport o fer canalitzacions, connexions, etc. I en general, qualsevol remoció del paviment o de les voreres, com ara els treballs necessàris per reposicionar, reconstruir o arranjar el que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.
 • Desmantellament i modificació sense impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicacions.

Estan exemptes de l'impost:

 • Les construccions, instal·lacions o obres propietat de l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que, tot i estar subjectes a aquest impost, es destinin directament a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques o de sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals -encara que la gestió es porti a terme per organismes autònoms-. L'exempció de l'impost es fa tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de feines de conservació.
 • Les construccions, instal·lacions i obres que siguin propietat de la Santa Seu, la Conferència Episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres circumscripcions territorials, així com els ordes i les congregacions religioses i els instituts de vida consagrada i les seves províncies i les seves cases. Així ho estableix l’apartat 1r lletra B de l’article IV de l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers econòmics.
Darrera actualització: 16/08/2023