Tarifa plana

Fons tarifa plana

És una nova modalitat de pagament domiciliat que permet pagar conjuntament tots els tributs de l’any i escollir el nombre de mensualitats en què es vol pagar.

Les persones físiques i també les jurídiques poden demanar la tarifa plana.

La tarifa plana l’heu de demanar per Internet a través del tràmit de l’oficina virtual.

Requisits

Per a l’any 2025, la podreu sol·licitar entre el 15 de novembre de 2024 i el 10 de gener de 2025.

Cada any s’informarà, en el calendari fiscal, del període per donar-se d’alta a la tarifa plana. 

Es poden incloure els tributs següents:

  • IBI, Impost sobre béns immobles
  • IVTM, Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • RESIDUS, Preu públic per la recollida de residus
  • GUALS, Taxa de guals
  • TERRASSES, Taxa per la utilització privativa de la via pública

Es poden domiciliar un total de 20 objectes. La persona sol.licitant ha de ser titular dels tributs des de l´1 de gener de l'any anterior pel qual demana la tarifa plana.

És a dir, si la tarifa es demana pel 2024 s'inclouran els tributs dels quals es sigui titular des de l'1 de gener de 2023.

La quota a pagar és una estimació que té en compte els imports dels tributs que vau pagar l’any anterior.

Al llarg de l’any s’ajustarà la quota segons l’import dels rebuts de l’any en curs. Es faran dues regularitzacions anuals:

  • El mes de juny, la quota s’ajustarà als imports de l’any d’IBI i IVTM i també, si n’hi hagués, al deute anul·lat o suspès per presentació d’aval.
  • El mes de novembre, la quota s’ajustarà als imports de la taxa de guals, preu públic de residus, la taxa per utilització de la via pública (terrasses) i també, si n’hi hagués, al deute anul·lat o suspès per presentació d’aval amb posterioritat al mes de juny.
Preguntes freqüents

Quina és la quota mínima que es pot pagar?

L’import mínim de la quota és de 30 euros.

Puc escollir les quotes de pagament?

Sí, podeu escollir entre les diferents opcions que us ofereix el sistema.

Si em dono d’alta de la tarifa plana... què passa amb els rebuts que tinc domiciliats?

Quan us doneu d’alta de la tarifa plana, els rebuts que teniu es donen domiciliats es donen de baixa automàticament.

Si en algun moment us doneu de baixa de la tarifa plana, haureu de tornar a domiciliar els tributs que estaven en inclosos en aquesta tarifa.

Em puc donar de baixa de la tarifa plana?

Podeu sol.licitar la baixa de la tarifa plana en qualsevol moment a través del tràmit i tindrà efectes per a l’any següent.

En cas d’impagament d’una quota, la baixa es produeix automàticament per a l’any en curs.

En quina classe de compte he de domiciliar la tarifa plana?

Heu de domiciliar la tarifa plana en un compte bancari IBAN del tipus “ES”, és a dir, d’entitats financeres autoritzades per operar en territori espanyol.

La persona titular del compte també ha de ser titular dels tributs inclosos en la tarifa plana.

Puc canviar el compte on està domiciliada la tarifa plana?

El podeu canviar en qualsevol moment a través del tràmit, sempre i quan sigui un compte del tipus ES.

Es crearà un justificant de la modificació indicant la data en que serà efectiu el canvi.

Què passa si retorno un rebut?

En cas que es retorni un rebut, independentment del motiu, la tarifa plana es cancel·larà de manera immediata. Us comunicarem la baixa i, si és procedent, el deute pendent.

He de renovar cada any la tarifa plana?

Aquesta modalitat de pagament domiciliat es prorroga automàticament cada any, sempre que no us en doneu de baixa. A principis del nou any us enviarem una comunicació informant dels impostos/taxes inclosos en la tarifa plana i dels nous imports de la quota.

Puc modificar el nombre de terminis, o el seu import, durant l’any?

Durant l'any no es poden modificar ni el nombre de terminis ni l’import de la quota. Sí que ho podreu canviar per a l’any següent en el període que s’indiqui per fer-ho.

Com puc fer el seguiment del què estic pagant?

En el vostre espai personal trobareu un apartat on consultar els càrrecs efectuats en compte efectuats i els que es preveu fer.

M’he donat d’alta a la tarifa plana i no hi surt un cotxe i un immoble que m’he comprat aquest any.

La tarifa plana només incorpora els objectes tributaris dels quals sou titular des de l’1 de gener de l’any anterior a la seva vigència.

És a dir, si us heu comprat un vehicle amb data posterior a l’1 de gener del 2023, l’impost no s’incorporarà a la tarifa plana de l'any 2024.

Aquest impost l'heu de pagar a part. Si renoveu la tarifa plana pel 2025, aleshores sí que n'estarà inclòs.

Què passa si l’import d’un dels tributs, per exemple de l’IBI, s’incrementa per a l'any 2024?

Com que la tarifa plana es calcula en funció de l’import de l'any 2023, la quota del mes de juny del 2024 i les posteriors s’incrementarà per ajustar-la a l’import de l’exercici.

Què passa si l’import d’un dels tributs és inferior al que vaig pagar l’any anterior?

Com que la tarifa plana es calcula en funció de l’import de l'any 2023, la quota del mes de juny del 2024 i les posteriors es reduirà per ajustar-la a l’import de l’exercici.

Què significa que s’ajustaran els imports de les quotes?

La tarifa plana sempre es calcula en funció del que es va pagar l’any anterior. Per  tant, un cop se sap l’import dels impostos de l’any, es va ajustant la quota. 

La quota s’ajusta dos cops a l’any:

  • El mes de juny, en funció dels imports de l’IBI i IVTM i també si hi ha cap deute anul·lat o bé suspès en haver presentat un aval.
  • El mes de novembre, segons els imports de la taxa de guals, del preu públic de residus, de la utilització de la via pública (terrasses) i també si hi ha cap deute anul·lat o bé suspès en haver presentat un aval després del mes de juny.

Si al final he pagat més del que em tocava... he de demanar la devolució?

No cal que demaneu la devolució perquè s'hi farà automàticament, a principis de l'any següent, en el compte on teniu domiciliades les quotes.

En gestionar l’alta de la tarifa plana comprovo que hi ha un impost/taxa del qual ja no soc el titular. Què puc fer?

Dins del mateix tràmit, podeu anar a l’apartat Consultes i incidències i exposar-hi el problema.

M’he donat d’alta de la tarifa plana, però vull fer marxa enrere. Ho puc fer?

Sí, us podeu donar de baixa de la tarifa plana durant tot el període en què es pot formalitzar l'alta. Però si ho feu un cop que s'ha iniciat la tarifa plana, la baixa que heu demanat ja serà per a l'any següent. I heu de tenir en compte que els vostres rebuts deixaran d'estar domiciliats.