Tarifa plana

Fons tarifa plana

És una nova modalitat de pagament domiciliat que permet efectuar el pagament conjunt de tots els tributs de l’any, escollint el nombre de mensualitats en què es vol pagar.
Només és per a persones físiques.

 

 

Tan sols les persones físiques.

Les persones jurídiques NO poden demanar la tarifa plana.

La tarifa plana l’heu de demanar per Internet a través del tràmit de l’oficina virtual.

Requisits

Per a l’any 2024, la podreu sol·licitar entre el 15 de novembre de 2023 i el 10 de gener de 2024.

Cada any s’informarà, en el calendari fiscal, del període per donar-se d’alta a la tarifa plana. 

Es poden incloure els tributs següents:

  • IBI, impost sobre béns immobles
  • IVTM, impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • RESIDUS, preu públic per la recollida de residus
  • GUALS, taxa de guals
  • TERRASSES, taxa per la utilització privativa de la via pública

La persona sol.licitant ha de ser titular dels tributs des de l´1 de gener de l'any anterior pel qual demana la tarifa plana.

És a dir, si la tarifa l'ha demanat pel 2023 s'inclouran els tributs dels quals sigui titular des de l'1 de gener de 2022.

La quota a pagar és una estimació que té en compte els imports dels tributs que vau pagar l’any anterior.

Al llarg de l’any s’ajustarà la quota segons l’import dels rebuts de l’any en curs. Es faran dues regularitzacions anuals:

  • El mes de juny, la quota s’ajustarà als imports de l’any d’IBI i IVTM i també, si n’hi hagués, al deute anul·lat o suspès per presentació d’aval.
  • El mes de novembre, la quota s’ajustarà als imports de la taxa de guals, preu públic de residus, la taxa per utilització de la via pública (terrasses) i també, si n’hi hagués, al deute anul·lat o suspès per presentació d’aval amb posterioritat al mes de juny.
Preguntes freqüents

Quina és la quota mínima que es pot pagar?

L’import mínim de la quota és de 30 €.

Puc escollir les quotes de pagament?

Sí, podeu escollir entre les diferents opcions que us ofereix el sistema.

Si em dono d’alta de la tarifa plana, què passa amb els rebuts que tinc domiciliats?

Quan us doneu d’alta de la tarifa plana, es donen de baixa automàticament els rebuts que teniu domiciliats.

Si en algun moment us doneu de baixa de la tarifa plana, haureu de tornar a domiciliar els tributs que estaven en inclosos en aquesta tarifa.

Em puc donar de baixa de la tarifa plana?

Podeu sol.licitar la baixa de la tarifa plana en qualsevol moment a través del tràmit i tindrà efectes per a l’any següent.

En cas d’impagament d’una quota, la baixa es produeix automàticament per a l’any en curs.

En quina classe de compte he de domiciliar la tarifa plana?

Heu de domiciliar la tarifa plana en un compte bancari IBAN del tipus “ES”,  d’entitats financeres autoritzades per operar en territori espanyol.

La persona titular del compte també ha de ser titular dels tributs inclosos en la tarifa plana.

Puc canviar el compte on està domiciliada la tarifa plana?

El podeu canviar en qualsevol moment a través del tràmit, sempre i quan sigui un compte del tipus ES.

Es crearà un justificant de la modificació indicant la data en que serà efectiu el canvi.

Què passa si retorno un rebut?

En cas que es retorni un rebut, independentment del motiu, la tarifa plana es cancel·larà de manera immediata. Us comunicarem la baixa i, si és procedent, el deute pendent.

He de renovar cada any la tarifa plana?

Aquesta modalitat de pagament domiciliat es prorroga automàticament cada any, sempre que no us en doneu de baixa. A principis del nou any us enviarem una comunicació informant dels impostos/taxes inclosos en la tarifa plana i dels nous imports de la quota.

Puc modificar el nombre de terminis, o el seu import, durant l’any?

Durant l'any, no es poden modificar ni el nombre de terminis ni l’import de la quota. Sí que ho podreu canviar per a l’any següent en el període que s’indiqui per fer-ho.

Com puc fer el seguiment del què estic pagant?

Properament trobareu en el vostre espai personal un apartat on consultar els càrrecs en compte efectuats i els previstos.

M’he donat d’alta a la tarifa plana i no hi surt un cotxe, o immoble que m’he comprat aquest any.

La tarifa plana només incorpora els objectes tributaris dels quals sou titular des de l’1 de gener de l’any anterior a la seva vigència.

És a dir, si us heu comprat un vehicle amb data posterior a l’1 de gener del 2022, l’impost no s’incorporarà a la tarifa plana del 2023.

L’haureu de pagar a part. Si renoveu la tarifa plana pel 2024, llavors sí que estarà inclòs.

Què passa si l’import d’un dels tributs, per exemple l’IBI, s’incrementa per al 2023?

Com que la tarifa plana es calcula en funció de l’import del 2022, la quota del mes de juny, i les posteriors, s’incrementarà per ajustar-la a l’import de l’exercici.

Què passa si l’import d’un dels tributs és inferior al que vaig pagar l’any anterior?

Com que la tarifa plana es calcula en funció de l’import del 2022, la quota del mes de juny, i les posteriors, es reduirà per ajustar-la a l’import de l’exercici.

Què significa que s’ajustaran els imports de les quotes?

La tarifa plana es calcula segons el que es va pagar l’any anterior. Per  tant, un cop se sap l’import dels impostos de l’any, es va ajustant la quota. 

La quota s’ajustarà dos cops a l’any:

  • El mes de juny, segons els imports d’IBI i IVTM i també si hi ha cap deute anul·lat o suspès per presentació d’aval.
  • El mes de novembre, segons els imports de la taxa de guals, el preu públic de residus,  la utilització de la via pública (terrasses) i també si hi ha cap deute anul·lat, o suspès per presentació d’aval amb posterioritat al mes de juny.

Si al final he pagat més del que em tocava, he de demanar la devolució?

No cal que demaneu la devolució perquè aquesta es farà automàticament, a principis de l'any següent, en el compte on teniu domiciliades les quotes.

En gestionar l’alta de la tarifa plana comprovo que hi ha un impost/taxa que ja no és de la meva titularitat, què puc fer?

Dins del mateix tràmit podeu anar a l’apartat Consultes i incidències i exposar-hi el problema.

M’he donat d’alta de la tarifa plana, però vull fer marxa enrere. Ho puc fer?

Sí, ho podeu fer durant el període en què es pot formalitzar l'alta. Si ho feu un cop s'ha iniciat la tarifa plana, la baixa ja serà per a l'any següent. Heu de tenir en compte que els rebuts deixaran d'estar domiciliats.