IBI, Impost sobre béns immobles

Icono IBI

Aquest impost l’han de pagar les persones propietàries, usufructuaries, concessionàries o titulars d’un dret de superfície de qualsevol bé immoble (pis, plaça d’aparcament, traster, botiga, casa, despatx, etcètera)

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Canvi de titularitat/nom

Comuniqueu el canvi de propietari del bé:

 • per Internet 
 • trucant al telèfon 010 gratuït  (931 537 010 des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).
 • a l'Institut Municipal d'Hisenda amb cita prèvia

La persona titular a 1 de gener està obligat a pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi la transmissió del bé.

El nou propietari o propietària ha de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició.

Conveni de col·laboració cadastral

Els eixos principals del conveni són:

 • Exercici per part de l'Ajuntament, en règim d’encàrrec de gestió, de la tramitació dels expedients d'alteracions cadastrals d'ordre jurídic (transmissions de domini).
 • Exercici per part de l'Ajuntament, en règim d’encàrrec de gestió, de la tramitació dels expedients d'alteracions d'ordre físic i econòmic.
 • Actuacions de col·laboració interadministrativa en matèria d'atenció al públic, notificació de valors.

 

Conveni entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos (Direcció General del Cadastre) i l'Ajuntament de Barcelona, de col·laboració en matèria de gestió cadastral.

Qui ha de pagar l'impost

El paguen aquelles persones que tinguin els següents drets sobre béns immobles (pis, plaça d'aparcament, traster, botiga, casa, despatx, etcètera), concessionaris, dret real de superfície, usufructuaris, propietaris, i en aquest ordre. 

 • La persona que tingui la condició de subjecte passiu el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi la transmissió del bé. 
 • En cas de transmissió, el nou propietari o propietària ha de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició.
Quina és la quota que cal pagar

El càlcul, de la quota de l’IBI, s'estableix en funció del valor cadastral, (fixat pel Ministeri d'Hisenda a partir de les dades que consten al cadastre immobiliari, es tenen en compte el valor del sòl i el valor de la construcció). A partir d’aquest valor, es determina la base liquidable, sobre la qual s’aplica el tipus impositiu fixat en les ordenances fiscals, per cadascun dels exercicis.
Més informació a: Ordenances fiscals - El valor cadastral urbà.


Juntament amb el rebut de l’IBI i de manera independent, es paga el tribut metropolità (que es destina  a contribuir al finançament del serveis metropolitans; aquesta import es recapta a tots els municipis de l'àmbit metropolità).

El càlcul de la quota s'estableix en funció del valor cadastral, (fixat pel Ministeri d'Hisenda a partir de les dades que consten al cadastre immobiliari, es tenen en compte el valor del sòl i el valor de la construcció). A partir d’aquest valor, es determina la base liquidable, sobre la qual s’aplica el tipus impositiu fixat en les ordenances metropolitanes.

A la quota íntegra li aplica una reducció que consisteix en una quantitat equivalent a la diferència positiva entre aquesta quota i la quota líquida de l’exercici anterior. El coeficient d'increment anual màxim es fixa en les ordenances metropolitanes.

Tipus de Famílies nombroses

La bonificació sobre la quota líquida de l'impost corresponent al domicili habitual, per a titulars de família nombrosa, s'aplica en funció de la renda de la unitat familiar i el tipus de família nombrosa, d'acord amb la taula següent:

 

Tram de renda Tipus de família nombrosa

 

Família nombrosa especial o membres amb discapacitats

Família nombrosa categoria general

Fins a 29.180€

90%

80%

De 29.181 a 36.475€

60%

50%

De 36.476 a 45.594€

40%

30%

De 45.595 a 56.992€

30%

20%

De 56.993 a 71.240€

20%

10%

De 71.241 a 90.000€

15%

5%

 

Les famílies nombroses que tinguin una renda superior al llindar màxim establert al quadre anterior, podran gaudir de la bonificació, sempre i quan l'immoble que sigui el seu domicili habitual tingui un valor cadastral igual o inferior a 300.000 euros. El percentatge bonificat serà el següent:

Tipus de família nombrosa

Família nombrosa especial o membres amb discapacitats

Família nombrosa categoria general

15%

5%

 • Als sols efectes d'aplicar aquesta bonificació, s'equipararan a les famílies nombroses amb un o més membres discapacitats la família nombrosa amb tres o més fills, siguin o no comuns, en la qual un dels ascendents que la integren tingui reconegut un grau de discapacitat entre el 33% i el 65%.
 • A aquests efectes, s'entendrà com a domicili habitual aquell en el qual figuri empadronat el subjecte passiu l'1 de gener.
 • Per determinar el nivell d'ingressos per aplicar la bonificació, es tindran en compte les darreres dades de l’IRPF facilitades per l’AEAT durant l’exercici previ al meritament de la quota de l’IBI.  En el cas de persones no obligades a declarar, es tindran en compte la suma dels rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari, rendiments d’activitats econòmiques, règims especials, així com guanys i pèrdues patrimonials.
 • Aquesta bonificació la tramitarà l'Administració tributària municipal d'acord amb la informació sobre les famílies nombroses facilitada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, i s'aplicarà en el rebut de l'impost sobre béns immobles. En el cas, que no consti aplicada en el rebut de l’Impost sobre béns immobles, la persona interessada, l’haurà de sol•licitar dins dels terminis de l’art. 99 de l’Ordenança fiscal general.