IBI, Impost sobre béns immobles

Icono IBI

Aquest impost l’han de pagar les persones propietàries, usufructuaries, concessionàries o titulars d’un dret de superfície de qualsevol bé immoble (pis, plaça d’aparcament, traster, botiga, casa, despatx, etcètera)

Ordenança fiscal de l'IBI
Ordenança fiscal del tribut metropolità

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Bonificacions de l'IBI i del tribut Metropolità
Bonificació del Tribut Metropolità per a família nombrosa

La Bonificació és del 50% de la quota integra del tribut Metropolità.
El Tribut Metropolità, és un recàrrec sobre l'impost de béns immobles (IBI) que s'estableix per a finançar la prestació dels serveis metropolitans de transport públic de passatgers a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, és a dir els autobusos, el metro i el tramvia.

Qui pot demanar la Bonificació:

La poden demanar, les Persones físiques subjectes passius de l'impost de béns immobles i titulars reconeguts de família nombrosa pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de CatalunyaConsulteu a l'ordenança fiscal vigent si compliu els requisits

Com sol•licitar la bonificació:

Un cop s’ha pagat íntegrament l’impost de bens immobles (IBI):

  •      Ompliu la instància i presenteu-la en les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o feu directament la sol•licitud telemàticament des del mateix web.  
  •    La bonificació s'haurà de sol•licitar, cada any, abans del 10 de desembre. 

Efectuades les comprovacions necessàries s'ingresarà l’import de la bonificació en el compte corrent informat en la instància.

Canvi de titularitat/nom

Comuniqueu el canvi de propietari del bé:

  • per Internet 
  • trucant al telèfon 010 gratuït  (931 537 010 des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).
  • a l'Institut Municipal d'Hisenda amb cita prèvia

La persona titular a 1 de gener està obligat a pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi la transmissió del bé.

El nou propietari o propietària ha de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició.

Qui ha de pagar l'IBI

El paguen aquelles persones que tinguin els següents drets sobre béns immobles (pis, plaça d'aparcament, traster, botiga, casa, despatx, etcètera), concessionaris, dret real de superfície, usufructuaris, propietaris, i en aquest ordre. 

  • La persona que tingui la condició de subjecte passiu el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi la transmissió del bé. 
  • En cas de transmissió, el nou propietari o propietària ha de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició.
Quina és la quota d'IBI que cal pagar

El càlcul, de la quota de l’IBI, s'estableix en funció del valor cadastral, (fixat pel Ministeri d'Hisenda a partir de les dades que consten al cadastre immobiliari, es tenen en compte el valor del sòl i el valor de la construcció). A partir d’aquest valor, es determina la base liquidable, sobre la qual s’aplica el tipus impositiu fixat en les ordenances fiscals, per cadascun dels exercicis.
Més informació a: Ordenança fiscal de l'IBI - El valor cadastral urbà.


Juntament amb el rebut de l’IBI i de manera independent, es paga el tribut metropolità (que es destina  a contribuir al finançament del serveis metropolitans; aquesta import es recapta a tots els municipis de l'àmbit metropolità).

Més informació a: Ordenança Fiscal del Tribut Metropolità

El càlcul de la quota s'estableix en funció del valor cadastral, (fixat pel Ministeri d'Hisenda a partir de les dades que consten al cadastre immobiliari, es tenen en compte el valor del sòl i el valor de la construcció). A partir d’aquest valor, es determina la base liquidable, sobre la qual s’aplica el tipus impositiu fixat en les ordenances metropolitanes.

A la quota íntegra li aplica una reducció que consisteix en una quantitat equivalent a la diferència positiva entre aquesta quota i la quota líquida de l’exercici anterior. El coeficient d'increment anual màxim es fixa en les ordenances metropolitanes.

Cadastre: Conveni de col·laboració cadastral

Els eixos principals del conveni són:

  • Exercici per part de l'Ajuntament, en règim d’encàrrec de gestió, de la tramitació dels expedients d'alteracions cadastrals d'ordre jurídic (transmissions de domini).
  • Exercici per part de l'Ajuntament, en règim d’encàrrec de gestió, de la tramitació dels expedients d'alteracions d'ordre físic i econòmic.
  • Actuacions de col·laboració interadministrativa en matèria d'atenció al públic, notificació de valors.

 

Conveni entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos (Direcció General del Cadastre) i l'Ajuntament de Barcelona, de col·laboració en matèria de gestió cadastral.

Darrera actualització: 21/07/2021