Altres taxes i prestacions

Informació sobre la gestió d’altres taxes de l’Ajuntament de Barcelona.

Clavegueram

Gestió
L'import d'aquesta taxa està incorporat al rebut de subministrament que paguen els usuaris que estan donats d'alta al servei de l'aigua de les xarxes domiciliàries. Les empreses subministradores han de declarar i liquidar a la hisenda municipal les quantitats recaptades.
La gestió de les liquidacions pel cobrament d'aquesta taxa la fa el Departament de Gestió Recaptatòria, Servei de Contribuents Institucionals de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Treballs de neteja, inspecció i control - Gestió
La gestió d'aquesta taxa la fa l'Oficina de Claveguerons.

Tràmits relacionats amb aquestes taxes

Més informació a l'ordenança fiscal 3.5 
 

Establiments turístics: recàrrec municipal de l'Impost d'Estades en Establiments Turístics

L'Ajuntament de Barcelona té una ordenança que regula el recàrrec municipal a l'Impost sobre les estades en establiments turístics.

Aquest recàrrec va entrar en vigor l'1 de juny de 2021 i s'aplica de manera acumulada i progressiva a les tarifes de l'impost aprovades per la Generalitat. L'increment va d'1,75 euros per persona i nit l'any 2022 a 3,25 euros en el 2024.

Agència tributària de Catalunya: més informació i pagament del recàrrec

Ordenanca de l'Ajuntament de Barcelona

Notícia

 

 

Estacionament regulat de vehicles a la via pública: (Àrea Verda, Àrea Blava, etc.)

Tràmits relacionats amb aquestes taxes

Més informació a l'ordenança fiscal 3.12 
 

Homologació d'empreses del sector privat per a la gestió de residus municipals a Barcelona i altres serveis mediambientals

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.4 
 

Mercats

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.6 
 

Recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars

La taxa de recollida de residus està en vigor des de l’1 de juliol de 2020 i es recull a la factura de l’aigua.
Aquesta taxa és un tribut ambiental destinat a gestionar correctament els residus domèstics generats a la ciutat. L'objectiu és millorar el tractament dels residus, incrementar la recollida selectiva i reduir emissions, per complir amb la Directiva Europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu i el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals.
 

Més informació a l'Ordenança fiscal 3.18

Serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa la Gerència de Seguretat i Prevenció.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.2 
 

Serveis culturals

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa l'Institut de Cultura de Barcelona.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.13 
 

Serveis de cementiris

Gestió
La gestió d'aquestes prestacions la fa Cementiris de Barcelona.

Més informació a l'ordenança reguladora de les prestacions de caràcter públic no tributari.
 

Serveis especials d'enllumenat públic

Gestió
La gestió d'aquesta taxa la fa el Departament d'Enllumenat, c. Torrent de l'Olla, 218-220, telèfon 93 291 43 80.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.14 
 

Serveis generals (llicències, plans de mobilitat de Districtes, reproducció de documents i plànols, informes i estudis, oferta pública, grua i dipòsit)

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fan diferents departaments depenent dels tràmits. Dins de cada tràmit es veu el lloc on es gestiona.

Tràmits relacionats amb aquestes taxes:

Llicències, guies i altres documents.

Plans de mobilitat de Districtes.

Reproducció de documents i plànols urbanístics.

Informes i estudis.

Pels serveis de tramitació tècnica i administrativa de les proves d'accés a les places convocades de l'oferta pública d'ocupació de l'Administració municipal.

Dipòsit Municipal. Vehicles.

Servei de recollida, trasllat i dipòsit d'elements que ocupin la via pública sense llicència o que s'utilitzin en activitats no autoritzades desenvolupades a la via pública.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.1 reguladora d'aquestes taxes.
 

Serveis urbanístics

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa Barcelona Cicle de l'Aigua BCASA - Fonts Ornamentals.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.3 
 

Utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa Barcelona Cicle de l'Aigua BCASA - Fonts Ornamentals.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.15 
 

Utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Gestió

El Departament de Gestió Recaptatòria, Servei de Contribuents Institucionals de l'Institut Municipal d'Hisenda, fa la gestió del cobrament d'aquestes taxes. Les liquidacions es fan a partir de la declaració que les empreses explotadores han de presentar abans del dia 28 de febrer de cada any, sobre l'import dels ingressos bruts facturats en el període impositiu de l'any anterior.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.11 
 

Utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil

Gestió
E l Departament de Gestió Recaptatòria, Servei de Contribuents Institucionals de l'Institut Municipal d'Hisenda, fa la gestió de les liquidacions pel cobrament d'aquesta taxa. Les liquidacions es fan a partir de la declaració que les empreses explotadores han de presentar abans del dia 28 de febrer de cada any, sobre l'import dels ingressos bruts facturats en el període impositiu de l'any anterior.

  • Nombre total de línies de prepagament i postpagament dels abonats en tot el territori estatal.
  • Nombre total de línies de prepagament i postpagament dels abonats amb domicili en el terme municipal de Barcelona.
  • Import total dels ingressos per operacions de comunicacions mòbils en tot el territori estatal.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.16 
 

Darrera actualització: