IVTM, Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Aquest impost el paguen les persones que són propietàries de vehicles (cotxes, furgonetes, motocicletes, ciclomotors, etc.) aptes per circular per les vies públiques.

Ordenança fiscal IVTM

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Qui ha de pagar l'IVTM

La persona propietària (la que consta en el permís de circulació) d'un vehicle matriculat : cotxe, furgoneta, motocicleta i ciclomotor, autobús, camió, tractor, remolc i semiremolc arrossegat per altres vehicles... 

La persona propietària del vehicle el dia 1 de gener ha de pagar la totalitat de l'impost, encara que més endavant hi hagi un canvi de titular del vehicle.

Les bicicletes no han de pagar aquest impost.

IMPORTANT: El permís de circulació (de color verd) no s'ha de confondre amb el permís de conducció o carnet de conduir (de color rosa). I tampoc s'ha de confondre amb la targeta d'inspecció tècnica (fitxa tècnica) emesa pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, on consten les característiques del vehicle i les inspeccions tècniques periòdiques que passa al llarg de la seva vida.
 

Quina és la quota de l'IVTM que cal pagar

A les Ordenances fiscals podeu consultar la quota a pagar de l'impost. Aquesta quota s'estableix en funció del tipus de vehicle (dada que consta a seva la fitxa tècnica).

En els casos de:

Vehicle nou o alta d'un vehicle donat de baixa temporal per robatori: cal pagar la part proporcional de l'IVTM que correspon a la quota per trimestres complets. És a dir, si el vehicle és nou es compta des de la data d'adquisició. Però si és un vehicle donat de baixa abans, l'impost es compta des del dia que es fa l'autoliquidació fins al 31 de desembre. 

Vehicle que es dona de baixa definitiva (i no podrà tornar a circular): la quota que s'ha de pagar, és la part proporcional als trimestres que el vehicle ha estat donat d'alta durant l'any. Si l'IVTM ja s'ha pagat, es pot sol·licitar la devolució dels trimestres posteriors a la data de la baixa, a qualsevol registre de l'Ajuntament de Barcelona.
 

Quan es paga l'impost

Aquest pagament es fa un cop a l'any.

 • La persona que és propietària (titular) d'un vehicle el dia 1 de gener ha de pagar la totalitat de l'IVTM, encara que més endavant hi hagi un canvi de titular.
 • També s'ha de pagar l'impost quan es compra un vehicle nou.
En quin ajuntament es paga l'impost

A l'ajuntament del municipi on es troba el domicili que consta en el permís de circulació del vehicle. 

Direcció General de Trànsit: Canvi de domicili fiscal dels vehicles

El canvi de domicili es fa a través de la Prefectura Provincial de Trànsit. Cal que consti el domicili real per rebre sempre totes les comunicacions i avisos tant de Trànsit com de l'Ajuntament.

Consulteu-ne els requisits i la documentació necessària a www.dgt.es

Més informació

Direcció General de Trànsit: Canvi de nom de vehicles entre particulars

El canvi de nom dels vehicles es fa a a través de la Prefectura Provincial de Trànsit.

 • Primer heu d'haver pagat l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'any anterior.
 • La persona transmitent i la persona adquirent del vehicle han de complimentar i signar conjuntament l’imprès de sol·licitud de canvi de nom, aportar tota la documentació i abonar la taxa en la Prefectura de Trànsit.
 • Un cop fet el canvi de nom, heu d'abonar l'Impost sobre transmissions patrimonials oneroses de vehicles usats

Consulteu els requisits, la documentació necessària i descarregueu l'imprès de sol·licitud a www.dgt.es

En els casos d'exempció de l'impost, així com de vehicles declarats històrics amb bonificació del 100% de la quota de l'impost, cal aportar un certificat que s'ha de demanar a l'Institut Municipal d'Hisenda.

Direcció General de Trànsit: Canvi de titular per herències
 • La persona que té la custòdia d'un vehicle mentre no s'adjudica als hereus del seu propietari, ho ha de notificar a la Prefectura Provincial de Trànsit, i aportar la documentació necessària.
 • Quan s'ha fet l'adjudicació a l'hereu, cal tramitar la transmissió definitiva. 

Més informació a www.dgt.es.
 

Direcció General de Trànsit: Transferències i baixes de vehicles

Quan es produeix la venda o transferència d'un vehicle, la persona venedora té 10 dies per comunicar-ho a la Prefectura Provincial de Trànsit. 

 • Si la venda s'ha fet entre particulars, el venedor ha de lliurar al comprador la documentació del vehicle, el contracte de compravenda i l'acreditació d'estar al corrent de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 • Si la venda s'ha fet a una empresa de compravenda o a un concessionari de vehicles, la persona venedora ha de sol·licitar, a més, la baixa temporal per transmissió. En ambdós casos, el vehicle no pot circular fins que no s'ha formalitzat el canvi de nom del permís de circulació.

Les baixes definitives i les baixes temporals es tramiten a la Prefectura Provincial de Trànsit.


Baixa definitiva:

 • Si el vehicle s’envia a desballestament.
 • Si el vehicle es trasllada a un altre país.

Baixa temporal:

 • Si un vehicle s’entrega a una compravenda.
 • Si el vehicle ha estat robat.

Els vehicles donats de baixa temporal no poden circular.

Consulteu els requisits i la documentació necessària a www.dgt.es
 

Darrera actualització: 17/08/2023