IVTM, Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Icono IVTM

Impost destinat a les persones propietàries de vehicles (cotxes, furgonetes, motocicletes i ciclomotors...) aptes per circular per les vies públiques.

Ordenança fiscal IVTM

Si no teniu el rebut pel pagament o si el teniu però està fora de termini demaneu-ne un de nou

 

Si heu de fer una Autoliquidació, aneu al tràmit
L’autoliquidació s’ha de fer:

 • Per la matriculació d’un vehicle nou
 • Per l’alta de vehicles que es trobin en situació de baixa temporal a Trànsit.

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Qui ha de pagar l'IVTM

Les persones titulars de vehicles (cotxes, furgonetes, motocicletes i ciclomotors, autobusos, camions, tractors remolcs i semiremolcs arrossegats per altres vehicles...) aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que en sigui la classe i la categoria.  

La persona propietària (titular) el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi el canvi de titular del vehicle. L'impost es paga a l'ajuntament del municipi que consta a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Les bicicletes no han de pagar l'impost.

 • Titular: és la persona, empresa o entitat a nom de la qual figura el vehicle en el permís de circulació emès per la Prefectura Provincial de Trànsit. 
 • Es considera que és apte per circular qualsevol vehicle matriculat a les prefectures provincials de trànsit i que no s'hagi donat de baixa.
 • Permís de circulació: document (de color verd) expedit per la prefectura de trànsit on consten; les dades del vehicle (matrícula, data de matriculació, marca, model i número de bastidor) i les dades de la persona propietària (nom, cognoms, denominació de l'empresa o entitat). 

El permís de circulació no s'ha de confondre amb el permís de conducció o carnet de conduir (de color rosa). Tampoc s'ha de confondre amb la targeta d'inspecció tècnica (fitxa tècnica) emesa pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, on consten les característiques del vehicle i les inspeccions tècniques periòdiques que passa al llarg de la seva vida.
 

Quina és la quota de l'IVTM que cal pagar

El càlcul de la quota que cal pagar s'estableix en funció del tipus de vehicle (Ordenances fiscals). Aquesta dada consta a la fitxa tècnica del vehicle.

Vehicle nou o alta d'un vehicle donat de baixa temporal per robatori: s'ha de pagar, la part proporcional que correspon a la quota per trimestres complets; és a dir, si el vehicle és nou es compta des de la data d'adquisició, si és un vehicle donat de baixa anteriorment es compta des del dia que es fa l'autoliquidació fins al 31 de desembre. 

Vehicle que es dona de baixa definitiva (no podrà tornar a circular): La quota que s'ha de pagar, és la part proporcional als trimestres que el vehicle està donat d'alta durant l'any. Si l'impost ja s'ha pagat, es pot sol·licitar la devolució dels trimestres posteriors a la data de la baixa, a qualsevol registre de l'Ajuntament de Barcelona.
 

Direcció General de Trànsit: Canvi domicili fiscal de vehicles

El canvi de domicili s’ha de fer obligatòriament a la Prefectura Provincial de Trànsit. És molt important que el domicili que consta sigui el real per poder rebre sempre tot tipus de comunicacions i avisos tant de Trànsit com de l'Ajuntament.

Consulteu-ne els requisits i la documentació necessària a www.dgt.es

Més informació

Direcció General de Trànsit: Canvi de nom de vehicles entre particulars
 • Per fer aquest tràmit és necessari haver pagat l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'any anterior al del canvi.
 • En el cas d'exempció de l'impost, i de vehicles declarats històrics amb bonificació del 100% de la quota de l'impost, cal aportar un certificat que s'ha de demanar a l'Institut Municipal d'Hisenda.
  • Transmitent i adquirent han de complimentar i signar conjuntament l’imprès de sol·licitud corresponent, aportar tota la documentació i abonar la taxa en la Prefectura de Trànsit.
  • Consulteu els requisits, la documentació necessària i descarregueu l'imprès de sol·licitud a www.dgt.es
 • El següent pas serà abonar l’impost de transmissions patrimonials. 

Impost sobre transmissions patrimonials oneroses de vehicles usats
 

Direcció General de Trànsit: Canvi de titular per Herències
 • La persona que té la custòdia d'un vehicle mentre no s'adjudica als hereus, ho ha de notificar a la Prefectura Provincial de Trànsit, aportant la documentació necessària.
 • Quan s'ha fet l'adjudicació a l'hereu s'ha de tramitar la transmissió definitiva. 

Més informació a www.dgt.es.
 

Direcció General de Trànsit: Transferències i baixes de vehicles

Quan es produeix la venda o transferència d'un vehicle, la persona venedora té 10 dies per comunicar-ho a la Prefectura Provincial de Trànsit. 

 • Si la venda s'ha fet entre particulars, el venedor ha de lliurar al comprador la documentació del vehicle, el contracte de compravenda i l'acreditació d'estar al corrent de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 • Si la venda s'ha fet a una empresa de compravenda o a un concessionari de vehicles, ha de sol·licitar, a més, la baixa temporal per transmissió. En ambdós casos el vehicle no pot circular fins que no s'ha formalitzat el canvi de nom del permís de circulació.

Les baixes definitives i les baixes temporals es tramiten a la Prefectura Provincial de Trànsit.


Baixa definitiva:

 • Si s’envia el vehicle a desballestament.
 • Si el vehicle es trasllada a un altre país.

Baixa temporal:

 • Si s’entrega un vehicle a una compravenda.
 • Si s’ha produït la sostracció del vehicle.

Els vehicles donats de baixa temporal no poden circular.

Consulteu els requisits i la documentació necessària a www.dgt.es
 

Darrera actualització: 04/08/2021