IAE, Impost sobre activitats econòmiques

És un tribut que grava l’exercici d’activitats econòmiques (empresarials, professionals i artístiques) en un terme municipal.

Ordenança fiscal IAE

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Tràmits principals
Bonificacions de l'IAE
Bonificació cooperatives

Les cooperatives i unions, federacions i confederacions de cooperatives* poden demanar una reducció de l'IAE sempre que acreditin la seva inscripció en el Registre de cooperatives i compleixin amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal i la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

La bonificació és del 95% de la quota de l'impost.

*Societats amb NIF que comenci amb "F" (cooperatives) o amb "G" (normalment federacions i confederacions de cooperatives).

Com sol.licitar la bonificació?

Heu de sol.licitar-la en el moment que es tramita l'alta de l'impost a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 

 

Exempcions de pagament de l'IAE
Qui pot demanar l'exempció de l'IAE?

L'han de demanar explícitament:

Els centres d'ensenyament:

 • Organismes públics d'investigació, establiments d'ensenyament en tots els graus, sempre que siguin finançats íntegrament amb diners públics, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública (tant en l'àmbit català com estatal).
 • Establiments d'ensenyament en tots els graus que, no tenint ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu.

Les associacions i fundacions: que facin activitats pedagògiques, científiques, assistencials i d'ocupació per a l'ensenyament, l'educació, rehabilitació i tutela de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, sense ànim de lucre.

Les persones físiques o jurídiques: que iniciïn la seva activitat en territori espanyol, a partir de 2003. Poden demanar l'exempció durant els dos primers períodes impositius.

S'aplicarà d'ofici:

(sempre que s'hagi presentat l'alta de l'impost a l'Agència Estatal d'administració Tributària)

Quan el subjecte passiu sigui:

 • Persona física.
 • Subjecte passiu de l'impost sobre societats, societats civils i entitats de l'article 35è.4 de la Llei General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.
 • Subjecte passiu de l'impost sobre la renda de no residents, que operin a Espanya amb establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.
 • Subjecte passiu al qual se li pugui aplicar l'exempció d'acord amb tractats o convenis internacionals

A l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, com també els organismes autònoms de l'Estat, de les entitats locals i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes.

A les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades al text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.

A la Creu Roja Espanyola.

A les entitats sense finalitat lucrativa segons la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les esmentades entitats, aprovat pel Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.

Més informació a l'Ordenança fiscal

Com es so.licita l'exempció de l'IAE?

Cal sol•licitar-la conjuntament amb l'alta a:

L'Agència Estatal d'Administració Tributària adjuntant la documentació necessària segons cada cas: 

 • Centres d’ensenyament en règim de concert educatiu: la còpia del concert educatiu o bé el certificat expedit pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 • Centres d’ensenyament finançats íntegrament per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública: 
 • Certificació del protectorat que regeix la fundació que acrediti: la inscripció en el registre, la naturalesa i fins de l’entitat, haver rendit comptes de l'exercici en temps i forma, que el càrrec de patró és gratuït, 
 • Memòria que  detalli el compliment dels requisits de la Llei 49/02 i forma en què es compliran,
 • Acreditació que la documentació anterior ha estat presentada davant la delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 
 • Associacions i fundacions de persones amb discapacitat, sense ànim de lucre: escriptura de constitució amb inscripció registral i els estatuts vigents de l'entitat.

Cal aportar còpia de la documentació acreditativa a l'Institut Municipal d'Hisenda:

Presentant una instància, un cop tramitada l'alta de l'impost, mitjançant:

 

Tràmits relacionats
Certificat d'alta i/o baixa de l'IAE
Qui ha de pagar l’IAE

L'impost l'han de pagar les empreses i les entitats que fan una activitat empresarial i artística si l'import net de la seva xifra de negoci de dos anys abans és igual o superior a 1.000.000 d'euros.

Per exemple, una empresa que l'any 2018 va facturar 1.000.000 d'euros ha de pagar l'impost l'any 2020.

Aquest impost grava l'exercici d'activitats econòmiques (empresarials, professionals i artístiques) en un terme municipal, tant si s'especifiquen o no en les tarifes de l'impost com si s'exerceixen o no en un local determinat.

Cens

Les persones, empreses i entitats que fan una activitat econòmica s'han de donar d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal Tributària. Cal presentar l'imprès model 036 o 037 que facilita la mateixa Agència.
 

Quina és la quota d'IAE que cal pagar

La quota es paga per any natural sencer.

El càlcul s'estableix en funció de les tarifes i instruccions de l'impost sobre activitats econòmiques. Després, s'aplica el coeficient de ponderació en funció de l'import net de la xifra de negoci.

Coeficient de ponderació
Import net de la xifra de negoci Coeficient
Des d'1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29
Des de 5.000.000,00 fins a 10.000.000,00 1,30
Des de 10.000.000,00 fins a 50.000.000,00 1,32
Des de 50.000.000,00 fins a 100.000.000,00 1,33
Més de 100.000.000,00 1,35
Sense xifra neta de negoci 1,31
 • L'import net de la xifra de negoci correspon al conjunt de les activitats econòmiques declarades.
 • Sí l'activitat s'exerceix en un local, s'aplica el coeficient de situació que correspon a la categoria del carrer.
 • El primer any de l'alta d'una activitat, la quota es calcula en proporció al nombre de trimestres que falten per acabar l'any. Per exemple, una alta del dia 15 d'abril ha de pagar tres trimestres. Així doncs, en el càlcul s'inclou el trimestre de la data en la qual es fa l'alta. 
 • Quan s'ha tramitat la baixa d'una activitat, la quota es calcula en proporció al nombre de trimestres que l'activitat ha estat donada d'alta. Per exemple, una baixa del dia 10 de març ha de pagar per un trimestre. Si el rebut s'ha pagat per tot l'any, es pot demanar la devolució de la part que correspon.

Recàrrec de la Diputació
La Llei reguladora de les hisendes locals autoritza la Diputació a cobrar un recàrrec als titulars de l'impost sobre activitats econòmiques. És un percentatge únic calculat sobre la quota municipal modificada pel coeficient de ponderació. A Barcelona és el 35%.

Liquidació, recaptació i revisió 
L'Administració tributària de l'Estat envia cada any a l'Institut Municipal d'Hisenda la matrícula de l'impost, amb tots els titulars d'activitats econòmiques que l'han de pagar. A partir d'aquestes dades, l'Institut Municipal d'Hisenda elabora el padró de l'impost i el fa públic publicant un anunci que inclou el termini per presentar al·legacions. Un cop acabat aquest termini, els rebuts es posen al cobrament.

La liquidació, recaptació i revisió dels actes dictats en via de gestió tributària les fa l'Ajuntament. Comprèn aquestes funcions:

 • La concessió i la denegació d'exempcions i bonificacions
 • L'emissió de les liquidacions per determinar els deutes tributaris
 • L'emissió dels documents de cobrament
 • La resolució d'expedients per a la devolució d'ingressos
 • La resolució del recurs d'alçada, previst a l'article 46 de la Llei 1/2006, de 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, amb efectes de reposició, aplicant-se el règim jurídic del recurs regulat a l'article 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que s’interposi contra els actes esmentats
 • Les actuacions per a la informació i assistència al contribuent en les matèries indicades

Inspecció 
L'Institut Municipal d'Hisenda fa la inspecció per delegació de l’Administració Tributària de l’Estat. D'acord amb el que disposa l’art. 18.4 del Real Decret 243/1995 (que dicta les normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i regula la delegació de competències de gestió censal d’aquest impost, contra els actes derivats de les actuacions d’inspecció que generin inclusió, exclusió o alteració de les dades dels censos quan aquests actes els dicta l’Ajuntament), es pot interposar reclamació econòmica administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, prèvia interposició preceptiva del recurs d’alçada, a què es refereix l’article 188è de l’Ordenança fiscal general. Fins que aquest recurs no es resolgui, de manera expressa o per silenci administratiu, no es pot plantejar la reclamació econòmica administrativa.

Quina és la Xifra de negoci
 • L'import de la xifra de negocis comprèn els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis per les activitats ordinàries de la societat un cop deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l'Impost sobre el valor afegit i altres tributs relacionats directament amb la xifra de negocis.
 • Pel que fa als subjectes passius de l'Impost sobre societats o de l'Impost sobre la renda de no residents, l'import net de la xifra de negocis és el de l'any anterior a haver acreditat aquest impost.
 • En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària (les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició), l'import net de la xifra de negocis correspon al penúltim any anterior al de l'acreditació d'aquest impost. Si l'esmentat període impositiu té una durada inferior a l'any natural, l'import net de la xifra de negocis s’elevarà a l'any. 
 • El càlcul de l'import de la xifra de negocis abasta el conjunt de les activitats econòmiques exercides.
 • Quan l'entitat forma part d'un grup de societats, l'import net de la xifra de negocis es refereix al conjunt d'entitats del grup.
 • Als contribuents de l'Impost sobre la renda de no residents, l'import net de la xifra de negocis correspon al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.
Agència estatal tributària: Declaració d'alta, de baixa i de variació d'una activitat

Les declaracions s'han de presentar a l'Agència Estatal Tributària.

Declaració d'alta:

El termini per presentar la declaració d'alta per l'inici d'una activitat en el municipi és d'un mes des de l'inici de l'activitat.

Les persones físiques i jurídiques exemptes de pagar l'impost cal que presentin el model 036 o 037.
Si no es compleixen les condicions necessàries per gaudir d'una exempció, s'ha de comunicar a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària amb el model 848.

Les persones jurídiques i les entitats que han de pagar l'impost, cal que presentin el model 036 o 037 i el model 840.

Declaració de baixa:

Quan es deixa d'exercir una activitat, la declaració de la baixa s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la data en què finalitza l'activitat.

Les persones físiques i jurídiques exemptes de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037.

Les persones jurídiques i entitats que han de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037 i el model 840.

Declaració de variació:

Si es fa una variació d'ordre físic, econòmic o jurídic  cal saber que qualsevol alteració dels elements tributaris superior al 20% s’ha de declarar. La declaració de la variació s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la data d'aquesta variació. I els efectes tributaris s'apliquen l'any següent al de la presentació de la declaració.

Les persones físiques i jurídiques exemptes de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037.

Les persones jurídiques i entitats que han de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037 i el model 840.

Informació de la xifra de negoci
Les empreses i entitats que han de pagar l'impost, han de presentar cada any una declaració a l'Agència Estatal Tributària amb el model 848 per informar de l'import net de la xifra de negocis.

No cal presentar el model 848 si ja s'ha informat de l'import net de la xifra de negoci en altres declaracions, és a dir, en aquests casos:

 • Les entitats de crèdit o les companyies d'assegurances que siguin subjectes passius de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent.
 • Les societats civils o entitats de l'art. 35.4 de la Llei general tributària, es consideren obligats tributaris: les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancats de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.
 • Els grups de societats que hagin fet constar l'import en la declaració de l'Impost sobre societats, en l'Impost sobre la renda de no residents o en el model 184 (Declaració informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes).
Darrera actualització: 31/08/2023