Acció humanitària i emergències

Instrument específic d’aplicació a les subvencions extraordinàries d’acció humanitària i emergències

El Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 2018-2021 recull específicament en el seu objectiu estratègic 6 la protecció dels drets humans de les persones en situació d’emergència.

Des de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional i en el marc del pla director vigent en cada moment, sempre s’ha donat suport a intervencions d’Acció Humanitària i Emergències executades per les entitats especialitzades, atès que la cooperació directa en aquest cas no és factible per l’alt grau d’expertesa que es requereix.

En aquests casos, la necessitat de respondre de la forma més àgil i ràpida possible, així com la conveniència de seleccionar l’entitat més idònia en cada emergència, ha motivat la posada en marxa d'un instrument específic d’aplicació a les subvencions extraordinàries d’acció humanitària i emergències.

Aquest instrument inclou dos procediments relacionats: una fase prèvia d’acreditació de les entitats i una fase posterior de selecció dels projectes. Aquesta darrera fase s’aplicarà cada vegada que es faci una crida a una emergència determinada, on s’hi podran presentar les entitats prèviament acreditades.

Acreditació d'entitats expertes

L’objecte d’aquest procediment és l’acreditació d’entitats expertes en acció humanitària i emergències per tal de vehicular-hi les subvencions extraordinàries de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional en el marc de les crides per a la resposta a una emergència determinada. Aquesta convocatòria d’acreditació s’adreça únicament a les entitats amb experiència específica en intervencions d’acció humanitària i emergències, no a les entitats que desenvolupen projectes de cooperació al desenvolupament en contextos de crisi humanitària.

Publicacio_definitiva_BOPB dels requisits i criteris_20181018.pdf

 

 

 

 

Reunió informativa sobre el procediment d’acreditació d’entitats expertes en acció humanitària i emergències

8 novembre 2018 16:00h

C.Avinyó, 15 planta baixa (Barcelona 08002)

Període de presentació de sol.licituds d'acreditació: del 12 al 30 de novembre de 2018 (ambdós inclosos) a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

Documents de sol.licitud

Es podran descarregar des del portal de tràmits municipal durant el període de presentació de sol.licituds. A continuació es poden consultar aquests documents, a títol informatiu, en format no editable:

-Instància de sol.licitud.pdf

-Memòria_d'activitats.pdf