Les biblioteques segueixen sent un dels serveis més coneguts i valorats per la ciutadania de Barcelona

Usuaris. Més del 90 % del conjunt de la ciutadania coneixen les biblioteques públiques de Barcelona, i més del 70 % hi van. El servei de préstec documents és el més utilitzat.

Segons aquests resultats l’enquesta Òmnibus Municipal sobre les biblioteques de la ciutat de Barcelona, el coneixement de les biblioteques públiques de Barcelona es manté per sobre del 90 %, i solament una persona de cada cinc que les coneixen no hi va mai.

Més del 70 % del conjunt de la ciutadania són usuaris/àries de les biblioteques públiques de Barcelona, tot i que en relació ara fa un any baixen les visites més freqüents i pugen les ocasionals.

Entre els/les usuaris/àries de les biblioteques, el préstec de material bibliogràfic i audiovisual i la seva consulta a la sala són els serveis que més utilitzen, seguit de l’ús de la sala amb material propi així com la connexió a internet a través de Wifi.

En relació a altres anys, baixen o es mantenen estables els aspectes a millorar, especialment en els serveis i pugen els/les usuaris/es que no millorarien res. Destaca la valoració de l’atenció rebuda, que continua molt alta.

Entre  les persones que no són usuàries de les biblioteques,  un 8,3 % diu no conèixer-les i un 21,3 % tot i conèixer-les, no hi va. En el segon grup s’hi troben principalment les persones que tenen 65 anys i més i entre 25 i 34 anys. La manca de temps i el no tenir necessitat, són els principals motius adduïts per no anar-hi.

L’assistència als museus, al cinema i a les biblioteques són les activitats a les que més ciutadans/es han assistit, seguides principalment de festes populars, activitats a centre cívics, al teatre i a concerts.