Inscripcions

CENTRE CÍVIC BARCELONETA

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres, de 10 a 14h i de 16 a 20h

INSCRIPCIONS

Del 9 al 23 de setembre

INICI DELS TALLERS

1ª setmana d'octubre

Inscripcions presencials al Centre Cívic Barceloneta i per internet.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

El pagament del curs es pot fer en línia o presencial, mitjançant targeta de crèdit o ingrés bancari. En el cas d’ingrés bancari no es considerarà formalitzada la inscripció fins al lliurament del resguard original d’ingrés al centre; el temps de lliurament del resguard és de 48 hores màxim.

TARIFES REDUÏDES

Les persones en situació d’atur i les persones amb una discapacitat reconeguda de més d’un 33% poden gaudir d’una reducció en la tarifa dels preus dels tallers culturals del Centre Cívic. 

Les inscripcions per aquests ajuts poden ser en línia o presencials.

En tots dos casos, és imprescindible aportar la documentació acreditativa al centre abans de l'inici del taller, i en tots els casos és necessari el Certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona.

IMPORTANT: Una mateixa persona només pot rebre una bonificació per un únic taller (tant sigui per discapacitat com per atur) per trimestre i centre.

Fora del termini d'inscripcions no es tramitarà cap beca.

 

EN SITUACIÓ D'ATUR

La persona en situació d'atur o en procés de cerca activa de feina, que ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona. Es podrà beneficiar de l’ajut a una sola acció formativa per centre i trimestre.

L'Ajuntament assumirà el 50% de la tarifa del taller en qualsevol de les seves modalitats (intensiu, mensual o trimestral).

Documentació necessària a aportar

- Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona (sempre), amb una data d’emissió d’una antiguitat màxima d’un any.

- El DARDO full del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

 

PERSONES AMB DISCAPACITAT

La persona ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona. Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o ser atès en un centre públic de Salut Mental, per al seguiment d’un TMS. Es podrà beneficiar de l’ajut a una sola acció formativa per centre i trimestre.

L'Ajuntament assumirà el 50% o el 75% de la tarifa del taller en qualsevol de les seves modalitats (intensiu, mensual o trimestral).

Documentació necessària a aportar

- Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona (sempre), amb una data d’emissió d’una antiguitat màxima d’un any.

- Targeta de discapacitat.

 

El centre comprovarà que la documentació s’ajusta als requisits establerts (atenent al lloc d’empadronament i la data dels documents i que es compleixin els requisits per adscriure’s a la modalitat triada), i conservarà una còpia de la documentació requerida fins al moment de lliurar-la a l’Ajuntament.

 

DEVOLUCIONS

La devolució del curs tan sols es farà quan un curs s’anul·li per part de l’organització (el temps per recollir aquesta devolució, en el cas de pagament presencial, serà fins al 15 dies).

Una vegada finalitzat el període d’inscripcions no es retornarà, en cap cas, l’import de la inscripció.

La possibilitat de canvi de taller només es contemplarà durant la primera setmana del curs i no s’abonarà cap diferència.

El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat, o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari. En cas d’haver d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada en el mateix trimestre.

Compartir