Indicadors del Comerç i la Restauració

En aquesta pàgina hi trobaràs una selecció dels indicadors més destacats extrets dels darrers informes i estudis publicats a l'Observatori del comerç de Barcelona. Els gràfics s'actualitzen periòdicament.

Content groups
Content 4

HÀBITS DE COMPRA

GRAU DE SATISFACCIÓ SEGONS L'OFERTA, HORARI I ATENCIÓ PER PART DELS COMERCIANTS

En una escala del 0 al 10, la ciutadania puntua amb un 7,7 l’oferta comercial de la ciutat; amb un 8 els seus horaris comercials i amb un 7,8 l’atenció personal del col·lectiu de comerciants. Així ho destaca l’Enquesta Òmnibus Municipal 1a onada del 2023, que dibuixa un alt grau de satisfacció de la majoria de barcelonins i barcelonines amb el teixit comercial de la ciutat.

CRITERIS DE COMPRA

Evolució de la importància dels criteris a l'hora de comprar.

SISTEMA DE TRANSPORT

Sistema de transport utilitzat per fer la compra els diferents productes.

ACTIVITAT ECONÒMICA

NOMBRE D'ESTABLIMENTS ACTIUS PER DISTRICTES

A Barcelona, la distribució d’establiments actius varia segons el districte. Concretament, els districtes amb més activitat són l’Eixample, Sant Martí, Ciutat Vella i Sarrià - Sant Gervasi. Junts, concentren 34.640 establiments, que representen el 56,2 % del total que hi ha a la ciutat. En canvi, Les Corts i Horta - Guinardó són els districtes que tenen menys locals actius, segons el Cens comercial de 2019. ​

NOMBRE D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ PER DISTRICTES

La distribució d’establiments de restauració a Barcelona és desigual. Els districtes amb més activitat són l’Eixample, Sant Martí, Ciutat Vella i Sants - Montjuïc. En canvi, Les Corts i Horta - Guinardó són les zones de la ciutat que tenen menys locals actius del sector de la restauració, segons dades del Cens comercial de 2019. ​

ÍNDEX D'ABASTIMENT COMERCIAL PER DISTRICTES

Els habitants de Barcelona tenen al seu abast una oferta de comerç molt abundant. Aquesta densitat de comerços es tradueix en un índex d’abastiment comercial de 3,72, és a dir, hi ha de mitjana gairebé quatre locals amb ús comercial per cada cent habitants, segons dades del Cens comercial de 2019. A escala de ciutat, aquest indicador oscil·la entre el 6,2 de Ciutat Vella (districte amb el nombre més alt de comerços per habitant que quasi dobla el valor mitjà de la ciutat) i el 2,31 % d’Horta-Guinardó, fet que reflecteix la diversitat del model urbà i comercial.

ÍNDEX D'APROFITAMENT PER DISTRICTES

L’elevada densitat del teixit comercial barceloní va associada a un valor alt de l’índex d’aprofitament comercial. Aquest indicador, que avalua la proporció entre locals ocupats i el total de locals censats (actius més buits), indica que, de mitjana, el 95 % dels establiments en planta baixa té una activitat comercial, de serveis o altres, segons dades del Cens comercial 2019.

ÍNDEX DE COMERÇ OCASIONAL PER DISTRICTES

Dins de l’àmplia oferta comercial de la ciutat, el comerç ocasional té una representativitat important pel que fa a la totalitat de locals amb activitat econòmica. Es tracta, fonamentalment, d’una oferta destinada a cobrir les necessitats d’equipament de la persona i la llar, així com dels establiments dedicats a cultura i lleure. L’índex de comerç ocasional mitjà de Barcelona és 18,79% i Ciutat Vella és el districte amb un nombre més alt d’establiments de comerç ocasional amb un valor de 27,86 %. L’Eixample, Sarrià - Sant Gervasi i Gràcia són els altres tres districtes que se situen per sobre de la mitjana de la ciutat, segons el Cens comercial de 2019.

>

ÍNDEX DE RESTAURACIÓ PER DISTRICTES

Els serveis de restauració existents a Barcelona atreuen nombrosos residents, treballadors i visitants de la ciutat que gaudeixen de l’oferta variada de bars i restaurants. Concretament, segons el Cens comercial de 2019, 17,38 de cada 100 locals disponibles es destinava a la restauració. La dada confirma el paper important que té aquest servei dins de l’estructura comercial de la ciutat, sobretot als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Sant Martí i Sants-Montjuïc.

LOCALS DISTRIBUÏTS PER GRANS CATEGORIES

Dels 61.558 establiments censats amb una activitat econòmica vigent en planta baixa, de mitjana a Barcelona més de la meitat (54,26 %) es dediquen al sector se serveis, mentre que el comerç al detall en representa aproximadament un terç (35,75 %); el percentatge restant correspon a altres usos administratius, industrials o d’equipament (9,99 %). ​

LOCALS DISTRIBUÏTS PER GRANS CATEGORIES PER ELS DISTRICTES

DIGITALITZACIÓ

ESTABLIMENTS DE BARCELONA AMB WEB PRÒPIA

El 2022, un 46 % dels establiments de Barcelona comptaven amb una pàgina web pròpia, segons l’Enquesta d’activitat del sector comercial de Barcelona de 2022.

FREQÜÈNCIA DE COMPRA PER INTERNET

COMPRES ONLINE SEGONS FRANGES D'EDAT DEL COMPRADOR

 

CARACTERÍSTIQUES DELS LOCALS COMERCIALS

A la ciutat de Barcelona, un 55,8% de les persones que treballen al sector comercial són dones. Pel que fa a les edats, la majoria de persones treballadores tenen entre 45 i 54 anys (26,6%) i entre 35 i 44 anys (23,9 %). El tercer segment d’edat és el de 25 a 34 anys, amb un 18,9 % del total, segons dades de l’Enquesta d’activitat del sector comercial de Barcelona de 2022.

SEXE

EDAT

FORMACIÓ

CÀRREC

PREU DEL LLOGUER DE LOCALS COMERCIALS

El 2022, a Barcelona, un 14,1 % de les persones enquestades a l’Enquesta d’activitat del sector comercial de Barcelona asseguraven pagar entre 1.200 i 1.799 euros per al lloguer del local. El 11,7 %, més de 1.800 euros al mes. En tercer lloc se situen aquelles persones que paguen entre 1.000 i 1.199 euros, amb un 8,2 %.

PREU DEL M2 DE LLOGUER DE LOCALS COMERCIALS PER DISTRICTES

El 2022, a Barcelona, el preu del metre quadrat de lloguer dels locals comercials era de 17,60 euros de mitjana. A Ciutat Vella i a Sarrià-Sant Gervasi, els preus se situaven als 22,5 euros per metre quadrat i als 19,7, respectivament. En canvi, Horta-Guinardó (13,1) i Sant Andreu (13,4) eren els districtes on es registrava el preu més baix, segons dades de l’Enquesta d’activitat del sector comercial de Barcelona.

CONSUM PRIVAT A BARCELONA

L’Oficina Municipal de Dades fa possible fer un seguiment del consum privat a Barcelona, des de l'1 de gener de 2019, en temps real. Les dades procedeixen de l'ús de targetes de crèdit/dèbit als comerços de Barcelona, facilitades pel BBVA .

EVOLUCIÓ DEL CONSUM PRIVAT A BARCELONA

EVOLUCIÓ DEL CONSUM PRIVAT PER DISTRICTES

EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE COMERÇ AL DETALL PER SECTORS

EVOLUCIÓ DEL CONSUM DELSERVEIS PER SECTORS