Novetats a l’Enfortim l’ESS: informació de la convocatòria 2024

La vuitena convocatòria específica Enfortim l’ESS està organitzada en 2 àmbits i 6 modalitats, 3 respectivament a cada àmbit

..
10/04/2024 - 11:48 h - Ajuntament Districte Eixample

La vuitena convocatòria específica Enfortim l’ESS està organitzada en 2 àmbits i 6 modalitats, 3 respectivament a cada àmbit. Teniu la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) a l’enllaç

L’Ajuntament de Barcelona, amb un pressupost total de 935.000 €, obre la vuitena convocatòria específica per enfortir l’ESS i intercooperar en el marc de l’#ESSBCN2030 amb la  CONVOCATÒRIA 2024 DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER L’ENFORTIMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I PER LA INTERCOOPERACIÓ EN L’ESTRATÈGIA #ESSBCN2030 – ENFORTIM L’ESS 2024.

 • La convocatòria 2024:
  • Redefineix la modalitat de Digitalització;
  • Fa transversal la possibilitats de tenir persones estudiants en pràctiques en diferents modalitats.
  • Permet orientar accions als nous objectius estratègics del nou Pla d’Impuls de l’ESS 2024-27
  • Circumscriu, encara més, les accions possibles de suport als projectes de ciutat de l’#ESSBCN2030.

Un cop oberta la convocatòria, tota la informació està disponible al web de les subvencions. Com en edicions anteriors, la tramitació es farà de manera telemàtica.

Les principals novetats, a nivell dels àmbits temàtics i modalitats, de l’ENFORTIM ESS 2024 son:

La redefinició de la modalitat de Digitalització que passa a ser la Modalitat Ac de l’àmbit A.

Aquesta modalitat redefinida s’anomena Digitalització: Facilitar processos de digitalització per l’enfortiment de les empreses i organitzacions de l’ESS, orientada al desenvolupament dels objectius de l’Estratègia #ESSBCN2030 i del PIESS 2024-2027.

Té com a objectiu:

 • Afavorir la incorporació d’eines digitals, processos de digitalització, millora de les competències digitals i accés a la tecnologia per incrementar la viabilitat, l’escalabilitat i el creixement de les empreses i organitzacions de l’ESS,
 • I fer-ho amb criteris de sostenibilitat i preferiblement de codi obert, projectes de plataformització que desenvolupen activitats basades en plataformes digitals i la intercooperació digital de l’ESS,
 • així com l’enfortiment d’empreses tecnològiques d’Economia Social i Solidària.

Els  projectes que podrien ser subvencionables es poden classificar d’acord a les següents àrees, que no són excloents entre sí:

1) Estratègia i governança:

 • Elaboració de plans de digitalització o plans de negoci i transformació digital que permetin implementar l’estratègia empresarial i planificació estratègica, model de negoci, intercooperació o aliances sectorials
 • Implantació de sistemes o eines digitals per afavorir la participació, processos deliberatius, presa de decisions, avaluació de processos i productes, avaluació de la satisfacció dels /de les clients/es, proveïdores, persones treballadores o persones sòcies

2) Gestió interna: Digitalització dels processos de l’empresa o organització, a nivell de la utilització de sistemes de gestió informatitzada, eines digitals o suport professional que faciliti la implementació de, entre d’altres, la gestió de clients/es (CRM), planificació de recursos empresarials (ERP), gestió de processos, gestió i analítica de dades, digitalització de continguts i productes, treball col·laboratiu, teletreball, venda o cobrament a través d’internet. Possibles accions dins aquesta àrea:

 • Sistemes de gestió i analítica de dades que facilitin la gestió del coneixement i la millora en la presa de decisions
 • Sistemes de gestió informatitzada (no inclou la despesa de compra):
 • Gestió de clients/es (CRM)
 • Planificació de recursos empresarials (ERP)
 • Gestió de processos
 • Terminal punt de venda connectat a Internet
 • Terminal de cobrament automàtic
 • Formació interna per millorar capacitats digitals de les persones treballadores en l’organització, així com la contractació de persones en pràctiques relacionades amb la implementació o processos digitals de l’empresa o organització

3) Productes / serveis:

 • Digitalització de productes i serveis a partir de la incorporació de tecnologies als productes o serveis:
 • Creació de continguts digitals associats als productes i serveis per la seva utilització en plataformes de venda en línia
 • Serveis d’oficina virtual
 • Creació de prototipatges model d’intervenció, de programari, o altres que permetin elaborar un model de servei, test de concepte, programari o canvi
 • Venda en línia a través de plataformes existents (marketplaces, apps i d’altres):
 • Subscripció a plataformes de venda en línia
 • Gestió i publicació de catàlegs en plataformes de venda en línia
 • Implementació de la venda en línia:
 • Implementació d’una botiga en línia
 • Integració amb operadores de logística i distribució
 • Integració amb passarel·les de pagament
 • Implantació de la factura electrònica
 • Disseny i implementació dels processos logístics:
 • Digitalització de la gestió de comandes
 • Digitalització de la gestió d’emmagatzematge
 • Big Data i informació en temps real
 • Integració amb operadores de logística i distribució
 • Implementació de serveis d’agrupació logística
 • Transport intel·ligent (implementació de sensors i beacons)
 • Mesures que fomentin la seguretat en el transport
 • Ciberseguretat:
 • Estudis, diagnòstics i auditories de ciberseguretat
 • Elaboració d’un Pla de Ciberseguretat
 • Implantació de serveis i eines per afavorir comunicacions segures o millorar la ciberseguretat: Antimalware, Antispyware, Correu segur, Navegació segura, Anàlisi i detecció d’amenaces, Monitoratge de xarxa, Configuració i actualització de seguretat, entre altres (no inclou la despesa de compra)

4) Comunicació comercial i màrqueting digital

 • Elaboració, implementació o suport extern en la implementació de plans de màrqueting i de comunicació digital (no és possible subvencionar la creació/actualització de pàgines web, ni la dinamització de xarxes socials, en cap cas)
 • Promoure processos per obtenir una presència activa a Internet per la millora de la comercialització, vendes i fidelitzar la clientela: Serveis de màrqueting digital com l’elaboració i suport en la implementació del pla de màrqueting digital; Posicionament a cercadors; Analítica de dades (web i de xarxes socials)

La possibilitat transversal de tenir persones estudiants en pràctiques en diferents modalitats.

Es contempla a les modalitats Ab i Ac de l’àmbit A i a la modalitat Bb de l’àmbit B, en els següents termes:

Requisits específics en el cas de presentar un projecte que inclou la tipologia de pràctiques de persones estudiants universitàries i de formació dual de FP:

 • En el moment de la sol·licitud no serà obligatori disposar del Conveni de Cooperació Educativa signat amb la Universitat respectiva (UB,UPF, UPC, UOC o UAB) o bé l’Acord Formatiu de Col·laboració signat (en el cas de beca) o el Contracte signat de Formació i Aprenentatge amb el Centre de Formació Professional corresponent. A la justificació sí caldrà adjuntar obligatòriament aquest Conveni de Cooperació Educativa amb la universitat respectiva, o bé l’Acord Formatiu de Col·laboració (en el cas de beca) o el Contracte de formació i aprenentatge amb el Centre de Formació Professional corresponent
 • Sí serà exigible en el moment de presentar la sol·licitud per a la seva valoració: la definició del lloc de pràctiques, funcions, objectius d’aprenentatge, sistema de tutories i remuneració previstes, que s’especificaran en el formulari de sol·licitud així com una declaració responsable per part de l’organització que presenta la proposta a rebre subvenció del compliment fins a la finalització del projecte subvencionat de la normativa vigent per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i d’altres que li siguin d’aplicació
 • L’alumnat susceptible de ser beneficiari dels ajuts ha de fer les pràctiques obligatòriament a organitzacions d’ESS amb seu social i fiscal a la ciutat de Barcelona i matriculat en alguna de les universitats públiques següents: UB, UAB, UPC, UPF i UOC o bé matriculat a algun dels centres de Formació Professional de la ciutat de Barcelona. No s’admetran convenis amb altres Universitats ni Centres de Formació Professional, ni d’organitzacions ni empreses amb seu social i fiscal de fora de la ciutat de Barcelona
 • El programa de pràctiques dels/les alumnes ha de ser d’una durada mínima de 400 hores o superior
 • Només pot presentar-se una sol·licitud per un lloc de pràctiques per organització sol·licitant.
 • La formalització de les pràctiques, el desenvolupament del contingut, avaluació i seguiment s’ajustarà a la normativa vigent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i d’altres normes que li siguin d’aplicació
 • Caldrà donar d’alta a l’alumne/a en la seguretat social com a alumne/a en pràctiques (tant per pràctiques curriculars com extracurriculars universitàries com per als alumnes de FP en formació dual –modalitat beca-)
 • Caldrà remunerar l’alumne/a en pràctiques universitàries (curriculars o extracurriculars) amb un cost brut hora mínim de 6€/hora o superior
 • Caldrà remunerar l’alumne/a segons la modalitat d’FP dual escollida com a mínim d’acord amb la normativa específica que estableix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o superior

No es subvencionaran propostes perquè el personal vinculat a l’organització beneficiària faci formacions internament o a tercers. Només es podran subvencionar propostes per rebre formacions de personal extern  especialitzat a la matèria de formació o el preu de la matrícula de cursos amb una durada mínima de 150 hores i/o un cost mínim de 600€ per a cada persona participant. Caldrà acreditar l’assistència i/o superació de les activitats formatives en el període de justificació, mitjançant certificat de l’organització proveïdora de la formació on constin les hores, dates i persona/es formada/es de l’empresa/organització, o en cas de matrícules amb la titulació, i sempre que es justifiqui la seva vinculació amb la millora de la viabilitat econòmica de l’organització que presenta la proposta per a rebre subvenció.

Circumscriu, encara més, les accions possibles de suport als projectes de ciutat de l’#ESSBCN2030

A la modalitat Bc de l’àmbit  B (Projectes i accions d’intercooperació significatives pel desenvolupament dels Projectes de Ciutat de l’#ESSBCN2030) es pretén:

 • Promoure projectes (i accions) d’intercooperació significatius pel desenvolupament dels Projectes de Ciutat de l’#ESSBCN2030; fer-ho, un mínim de 3 organitzacions de primer nivell (o major nivell) i, sempre, participats amb mínim d’una organització del Grup Motor Ampliat i amb el suport, mínim,  d’una organització del Grup Motor de l’Estratègia ESSBCN2030.
 • Promoure la col·laboració, qualitativa i quantitativa, màxima possible d’organitzacions signants de l’#ESSBCN2030 en el desenvolupament de les accions que es presenten per ser subvencionades.
 • Generar accions, i/o col·laborar en elles, que donin resposta a la necessitat transversal de la millora del coneixement de l’economia social i solidària de Barcelona, un dels focus del projecte de ciutat #SomESS.

Enguany es circumscriu aquests de manera que només es podrà promoure projectes i accions acordades en el marc d’algun grup de treball de l’Acord de ciutat de l’Estratègia de l’#ESSBCN2030 (veure pàgines 9 a 19 del document explicatiu adjunt a l’enllaç).

Permet orientar accions als nous objectius estratègics del nou Pla d’Impuls de l’ESS 2024-27

Les modalitats Ab i Ac de l’ àmbit A i les modalitats Ba i Bb de l’àmbit B contemplen que, els processos o accions desenvolupades en aquelles modalitats, han d’estar orientats a desenvolupar tant els objectius de l’Estratègia #ESSBCN2030 com  als nous objectius estratègics del PIESS 2024-2027. Aquests son:

 1. Promoure una major resiliència i un increment d’escala de l’ESS a través de diversos models

Per poder fomentar l’increment d’escala de l’ESS cal oferir programes de formació i acompanyament per tal d’impulsar l’enfortiment i una major resiliència de les empreses d’ESS, la creació de noves organitzacions i el creixement de les organitzacions existents mitjançant diversos models de creixement.

Una de les vies d’enfortiment i creixement és la intercooperació d’entitats sectorialment, territorial o per l’impuls de projectes col·lectius a través de l’articulació i l’enxarxament de l’ESS.

La digitalització de l’ESS és un dels grans reptes de l’àmbit que pot incidir en la seva resiliència i el seu increment d’escala, tant pel que fa a digitalització de les entitats de l’ESS incorporant les tecnologies al servei dels reptes de gestió i activitat de les organitzacions; com d’impuls de projectes d’ESS amb models de negoci basats en una plataforma digital, i de les entitats de l’ESS que es dediquen a l’àmbit de la digitalització i la tecnologia. D’altra banda, l’ESS pot jugar un paper en la digitalització a través de l’exploració de vies que permetin enfortir els valors de l’ESS en aquest sector, així com preparar-se per afrontar la nova revolució que podria causar la intel·ligència artificial en els pròxims anys, tot respectant al màxim els principis de l’ESS.

L’atracció i la retenció de talent és un altre repte clau per a la resiliència i creixement de l’ESS. Per això, és imprescindible impulsar mesures que proporcionin solucions per a l’atracció i retenció de talent de les organitzacions i entitats de l’àmbit, sobretot de determinats perfils tècnics difícils de captar. En aquest sentit, cal visibilitzar l’ESS com a àmbit d’ocupació de qualitat i incidir en la millora de les condicions laborals.

Finalment, aquesta resiliència i increment d’escala ha de ser promogut mitjançant l’impuls de vies de finançament d’iniciatives i projectes de l’ESS a través d’ajuts i subvencions, així com la facilitació de l’accés al crèdit i a altres fonts de finançament alternatiu que ofereixen les entitats de finances ètiques i cooperatives. Alhora, aquesta col·laboració amb les finances ètiques i cooperatives ha de permetre fer créixer l’impacte del sector de les finances ètiques i solidàries a Barcelona.

2. Afavorir l’accés a l’ESS per part de tota la població

Sovint, l’ESS és desconeguda o percebuda com poc accessible per part de la població general. Per això, cal posar esforços en visibilitzar l’ESS mitjançant un relat compartit i entenedor que s’adreci a tots els actors de la societat des de diferents vessants (educació, món laboral, consum conscient, projectes cooperatius, etc.). Aquest accés a l’ESS per part de la població ha d’ajudar a generar demanda per enfortir projectes de l’ESS i contribuir a una ciutadania més coneixedora i sensibilitzada.

L’ESS es pot difondre tant en l’educació formal mitjançant sessions informatives i activitats vivencials per a conèixer l’ESS, com en l’educació informal a través de la implementació d’iniciatives d’aprenentatge i servei a l’ESS des dels espais de lleure.

Una altra manera de visibilitzar l’ESS és fer-ne difusió com a opció laboral de qualitat, posant èmfasi en els seus valors, per donar-la a conèixer als alumnes d’universitats i de cicles formatius, així com a tota la població laboralment activa.

La ciutadania també pot accedir a l’ESS a través de la implementació de mesures que promocionin el consum conscient i el mercat social com a opció de compra de béns i contractació de serveis més sostenible tant en l’àmbit social com ambiental.

També cal ajudar a donar suport i visibilitzar els projectes de cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i de comunitats energètiques que proporcionen una alternativa inclusiva, social i comunitària a la crisi d’habitatge i a la crisi climàtica, respectivament.

Finalment, aquesta visibilització i implementació de l’ESS s’ha de desplegar a través de l’arrelament de l’ESS als barris i districtes de la ciutat, així com impulsant mesures perquè els col·lectius en situació de vulnerabilitat tinguin accés a totes aquestes solucions que proporciona l’ESS.

3. Fomentar la transversalitat i la referència de l’ESS en les polítiques públiques

Per tal de fomentar la transversalitat de les polítiques públiques, cal potenciar els mecanismes de coproducció entre l’Ajuntament de Barcelona i l’àmbit de l’ESS, principalment, aprofundint en els grups de treball i projectes compartits que s’impulsen des de l’Estratègia de l’#ESSBCN2030 i, en aquest marc, poder generar espais de coproducció pel desenvolupament d’accions del PIESS 2024-2027.

Així mateix, cal organitzar-se de manera transversal dins l’Ajuntament de Barcelona i coordinar-se amb altres administracions públiques per tal de poder impulsar, facilitar i promoure la participació de l’àmbit de l’ESS en el desenvolupament de polítiques públiques que contribueixin a donar resposta als reptes econòmics, culturals, socials i ecològics de la ciutat,.

D’altra banda, també cal impulsar mesures per a la Contractació i Compra Pública Responsable entre els diferents àmbits de l’Ajuntament de Barcelona i les empreses que es presentin a licitacions públiques per tal de conscienciar i fer difusió sobre les alternatives de consum conscient que ofereix l’ESS, així com potenciar la participació de l’ESS en la gestió i desenvolupament de serveis públics vinculats a diferents polítiques públiques.

Finalment, s’han d’implementar polítiques innovadores que puguin servir de referència per altres administracions públiques en l’àmbit català, estatal i internacional en matèria d’impuls de polítiques públiques d’ESS cocreades amb l’àmbit a través d’espais com l’Estratègia de l’#ESSBCN2030, així com ser tractores del desenvolupament de polítiques públiques d’impuls de l’ESS a diferents nivells i territoris.

En d’altres aspectes, més enllà d’àmbits i modalitats, cal destacar:

 • Han canviat, en aspectes puntuals, les bases reguladores. A data 1 de febrer de 2024 la Comissió de Govern les aprovà inicialment i passà l’exposició pública sense rebre al·legacions i quedant definitivament aprovades.
 • El pressupost inicial consignat a la partida corresponent és de 935.000 euros amb la possibilitat d’ampliar el crèdit fins un màxim de 200.000 euros
 • Respecte a la convocatòria anterior desapareix l’Àmbit C (Sectors Estratègics: Cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús). També desapareix la modalitat Ac- Formació: Innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci, incloent-la trasnversalment com a tipologia de projectes a la resta de modalitats amb l’objectiu de simplificar processos i gestió de la convocatòria. Es simplifica la modalitat Bb, suprimint les dues submodalitats Bb1 i Bb2 (però inclouen les mateixes tipologies de projectes). 
 • Pel que fa als topalls a cada modalitat, es mantenen els mateixos per les 3 modalitats de l’Àmbit A (fins a 8.000 € a modalitat Aa i fins a 10.000 € a les modalitats Ab i Ac) i es modifiquen en les 3 modalitats de l’Àmbit B, quedant en una màxim de 30.000 € a la modalitat Ba, un màxim de 30.000 € a la modalitat Bb i un màxim de 20.000 € a la modalitat Bc.
 • Respecte a les reformulacions s’estableix una data màxima de presentació en tots els casos(per cost i per calendari), el 15 de desembre de 2024, excepte causes excepcionals que caldria motivar i aprovació per part de l’equip Gestor.
 • Es limita a un 30% el cost total del projecte que es pot reformular respecte a la proposta presentada i valorada inicialment (convocatòria anterior va ser del 25%).
 • S’introdueix la possibilitat (com contempla la convocatòria general) d’una desviació fins al 5% sobre el cost total justificat sense que suposi reintegrament parcial, sempre que es garanteixi que s’han acomplert l’objecte i la finalitat del projecte subvencionat i que la subvenció queda justificada en el 100% respecte l’import atorgat. Quedant de la manera següent:

Si la desviació respecte al cost inicial o reformulat és:

 • Desviació superior al 50% : revocació de la subvenció i reintegrament total de la mateixa
 • Entre el 50% i >5% : reintegrament proporcional de la subvenció
 • Entre el 5% i <5% : no comporta reintegrament de la subvenció sempre que es compleixin tots els objectius i finalitat del projecte subvencionat