Escola municipal de Segones Oportunitats

Col left

L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, va crear  la primera Escola Municipal de Segones Oportunitats (em2o) de la ciutat, coincidint amb l’inici del curs escolar 2019-2020. L’em2o  té com a principals objectius:  

 • acompanyar, orientar i donar suport als i les joves en la seva transició cap a la vida adulta,
 • facilitar el seu retorn al sistema educatiu reglat, en el cas d’haver abandonat prematurament els estudis obligatoris,
 • i/o capacitar-los per a poder accedir al mercat laboral.

Aquesta primera escola s’ubica en un edifici municipal situat al carrer de Capella, 10, al barri de Navas (districte de Sant Andreu).

Coincidint amb la creació d’aquesta primera escola, l’Institut Municipal d’Educació va signar un acord d’adhesió a la “Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O)”, com a soci col·laborador del sector Educatiu.

L’escola s’adreça a joves amb edats compreses entre els 16 i els 25 anys que es troben en algunes d’aquestes situacions:

— haver abandonat els estudis sense haver-se graduat de l’ESO,
— que tinguin el graduat d’ESO però hagin deixat d’estudiar,
— o que estiguin a l’atur i sense qualificació professional.

Els joves que participen d’aquest projecte venen derivats del Servei d’Orientació - Pla Jove del Consorci d’Educació de Barcelona i dels Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Igualment les famílies i els joves que tinguin interès en aquest servei es poden adreçar per correu electrònic  o trucar directament a l’em2o per a demanar informació.

L’escola incorpora anualment, durant el mes de setembre, trenta joves.  El programa que l’em2o els ofereix té una durada de fins a dos anys.

 Aquest curs 2020-2021 el total de joves que seran atesos és de 60 (els trenta que s’han incorporat aquest setembre i els trenta que van començar l’any passat).

Donar als joves l’oportunitat de recuperar la confiança en les pròpies capacitats, construir un projecte de vida propi, donar les eines per retornar al  sistema educatiu i/o incorporar-se al mercat laboral amb la formació adient (millorant les competències professionals de l’alumnat).

— L’oportunitat que cada jove construeixi, amb el suport d’un tutor de referència, el seu recorregut formatiu ajustat a les seves necessitats i interessos.

— El disseny de currículums en els quals la formació i el seguiment de cada noi o noia participant estigui integrat i articulat amb l’entorn.

— Itineraris formatius flexibles, amb un període màxim de 2 anys, que ajudi a garantir un bon aprenentatge amb un sistema d'acreditacions que faciliti el trànsit pels diferents nivells educatius i/o la inserció laboral.

— Un equip de professionals interdisciplinari format per persones de l’àmbit de l’educació, l’orientació laboral, la psicologia i el treball comunitari.

Durant dos anys, els nois i noies reben un conjunt d’aprenentatges, formació i accions personalitzades que es poden resumir en: tutoria i orientació, formació a mida segons les necessitats i seguiment continuat de la seva evolució. Amb complements com, per exemple: participar d’activitats que els impliquin, que els facin sentir útils a la comunitat i un conjunt d’activitats de lleure educatiu que els dóna la possibilitat de conèixer i experimentar realitats diferents de les que viuen habitualment.

L’escola ofereix un programa que es fonamenta a partir de sis eixos d’accions. Aquests eixos són:

Diagnosi, apoderament i definició del pla personal de treball per cada jove.
Aquest primer eix de treball, té un triple objectiu:

 • diagnosticar i avaluar la situació del o la jove en la seva globalitat.
 • apoderar el o la jove amb la recuperació de l’autoestima, ajudar-lo a detectar les seves potencialitats i a expressar-les. Conèixer els seus punts febles i com pot superar-los.
 • definir un pla personal de treball (PPT) que el o la jove decideixi en funció de les seves potencialitats i desitjos.

Orientació i formació personalitzada d’acord amb el que s’ha definit en el pla personal de treball.
Té per objectiu l’execució del pla personal de treball (PPT). A tal efecte, la metodologia a aplicar es fonamentarà en:

 • orientar, acompanyar i recolzar el jove en la seva integració en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral.
 • realització per part del o la jove de la formació adient.

Activitats d’aprenentatge i servei a la comunitat.
L’objectiu d’aquest eix és: promoció de la participació social i el vincle amb la comunitat més propera per part del o la jove per exercir la ciutadania plena i desenvolupar el seu compromís cívic. Es basarà en la metodologia de l’aprenentatge i servei (APS), on els i les joves treballaran sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

Seguiment i avaluació contínua amb el tutor/a.
L’objectiu és: fer el seguiment i l’acompanyament del o la jove una vegada finalitzada la seva integració en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral.
La metodologia de treball se centrarà en un seguiment permanent per garantir que la transició cap a una major autonomia i independència sigui exitosa.

Activitats de lleure i suport a la formació.
Les activitats de lleure són un conjunt d’iniciatives i experiències que es fan en el temps lliure dels i les joves amb una intencionalitat pedagògica.
El suport a la formació són un conjunt d’accions amb l’objectiu d’afavorir la integració a l’escola, generar una relació positiva amb el procés d’aprenentatge, afavorir l’organització i la gestió del propi temps (diferenciar els espais i els moments de treball i de lleure), prevenir l’absentisme i l’abandonament.

Treball d’acompanyament amb les famílies.
La relació amb les famílies del joves i les joves, principalment les dels menors d’edat, és un aspecte que des del servei és un focus d’especial atenció.
L’objectiu és potenciar el vincle i la implicació de la família en el procés educatiu dels i les joves.

Escola Municipal de Segones Oportunitats
Carrer de Capella 10, 08041 Barcelona

em2o@bcn.cat

Les escoles de segones oportunitats és un concepte que neix a partir de la publicació per part de la Comissió Europea del Llibre blanc sobre l’Educació i la Formació. Ensenyar i aprendre. Cap a la societat del coneixement (1996), anomenat popularment “Informe Delors”, parla d’oferir una segones oportunitats als i les joves que són exclosos del sistema educatiu, parla d’un recurs que ha de comptar amb el millor professorat, que no pot reproduir el que el centre educatiu ja fa, amb currículums i ritmes adaptats, amb implicació de les empreses, amb noves metodologies de treball, etc.

D’aquesta manera, es van començar a crear aquest tipus de centres en molts països europeus que van veure l’abandonament escolar prematur com un dels problemes educatius i socials més importants a resoldre. Les escoles de segones oportunitats són un recurs socioeducatiu no reglat per a nois i noies entre 16 i 25 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu o que estan en risc de fer-ho, amb la finalitat d’afavorir la seva transició cap a programes normalitzats i, sempre que sigui possible, el seu retorn al sistema educatiu i/o laboral.

Actualment, existeixen dues associacions d’E2O, una europea i una altra d’àmbit estatal (Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad), amb la qual l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, ha estat treballant per definir el model que s’implanta a Barcelona. Les dues associacions es coordinen per compartir experiències, enriquir la seva feina dia a dia i reclamar un espai que reconegui la seva feina i els pugui assegurar la sostenibilitat amb accions a llarg termini i una autonomia normativa, econòmica i funcional que els permeti adaptar-se a la realitat de les persones que atenen.

Col right

L’escola s’adreça a joves amb edats compreses entre els 16 i els 25 anys que es troben en algunes d’aquestes situacions:

— haver abandonat els estudis sense haver-se graduat de l’ESO,
— que tinguin el graduat d’ESO però hagin deixat d’estudiar,
— o que estiguin a l’atur i sense qualificació professional.

Els joves que participen d’aquest projecte venen derivats del Servei d’Orientació - Pla Jove del Consorci d’Educació de Barcelona i dels Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Igualment les famílies i els joves que tinguin interès en aquest servei es poden adreçar per correu electrònic  o trucar directament a l’em2o per a demanar informació.

L’escola incorpora anualment, durant el mes de setembre, trenta joves.  El programa que l’em2o els ofereix té una durada de fins a dos anys.

 Aquest curs 2020-2021 el total de joves que seran atesos és de 60 (els trenta que s’han incorporat aquest setembre i els trenta que van començar l’any passat).

Donar als joves l’oportunitat de recuperar la confiança en les pròpies capacitats, construir un projecte de vida propi, donar les eines per retornar al  sistema educatiu i/o incorporar-se al mercat laboral amb la formació adient (millorant les competències professionals de l’alumnat).

— L’oportunitat que cada jove construeixi, amb el suport d’un tutor de referència, el seu recorregut formatiu ajustat a les seves necessitats i interessos.

— El disseny de currículums en els quals la formació i el seguiment de cada noi o noia participant estigui integrat i articulat amb l’entorn.

— Itineraris formatius flexibles, amb un període màxim de 2 anys, que ajudi a garantir un bon aprenentatge amb un sistema d'acreditacions que faciliti el trànsit pels diferents nivells educatius i/o la inserció laboral.

— Un equip de professionals interdisciplinari format per persones de l’àmbit de l’educació, l’orientació laboral, la psicologia i el treball comunitari.

Durant dos anys, els nois i noies reben un conjunt d’aprenentatges, formació i accions personalitzades que es poden resumir en: tutoria i orientació, formació a mida segons les necessitats i seguiment continuat de la seva evolució. Amb complements com, per exemple: participar d’activitats que els impliquin, que els facin sentir útils a la comunitat i un conjunt d’activitats de lleure educatiu que els dóna la possibilitat de conèixer i experimentar realitats diferents de les que viuen habitualment.

L’escola ofereix un programa que es fonamenta a partir de sis eixos d’accions. Aquests eixos són:

Diagnosi, apoderament i definició del pla personal de treball per cada jove.
Aquest primer eix de treball, té un triple objectiu:

 • diagnosticar i avaluar la situació del o la jove en la seva globalitat.
 • apoderar el o la jove amb la recuperació de l’autoestima, ajudar-lo a detectar les seves potencialitats i a expressar-les. Conèixer els seus punts febles i com pot superar-los.
 • definir un pla personal de treball (PPT) que el o la jove decideixi en funció de les seves potencialitats i desitjos.

Orientació i formació personalitzada d’acord amb el que s’ha definit en el pla personal de treball.
Té per objectiu l’execució del pla personal de treball (PPT). A tal efecte, la metodologia a aplicar es fonamentarà en:

 • orientar, acompanyar i recolzar el jove en la seva integració en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral.
 • realització per part del o la jove de la formació adient.

Activitats d’aprenentatge i servei a la comunitat.
L’objectiu d’aquest eix és: promoció de la participació social i el vincle amb la comunitat més propera per part del o la jove per exercir la ciutadania plena i desenvolupar el seu compromís cívic. Es basarà en la metodologia de l’aprenentatge i servei (APS), on els i les joves treballaran sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

Seguiment i avaluació contínua amb el tutor/a.
L’objectiu és: fer el seguiment i l’acompanyament del o la jove una vegada finalitzada la seva integració en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral.
La metodologia de treball se centrarà en un seguiment permanent per garantir que la transició cap a una major autonomia i independència sigui exitosa.

Activitats de lleure i suport a la formació.
Les activitats de lleure són un conjunt d’iniciatives i experiències que es fan en el temps lliure dels i les joves amb una intencionalitat pedagògica.
El suport a la formació són un conjunt d’accions amb l’objectiu d’afavorir la integració a l’escola, generar una relació positiva amb el procés d’aprenentatge, afavorir l’organització i la gestió del propi temps (diferenciar els espais i els moments de treball i de lleure), prevenir l’absentisme i l’abandonament.

Treball d’acompanyament amb les famílies.
La relació amb les famílies del joves i les joves, principalment les dels menors d’edat, és un aspecte que des del servei és un focus d’especial atenció.
L’objectiu és potenciar el vincle i la implicació de la família en el procés educatiu dels i les joves.

Escola Municipal de Segones Oportunitats
Carrer de Capella 10, 08041 Barcelona

em2o@bcn.cat

Les escoles de segones oportunitats és un concepte que neix a partir de la publicació per part de la Comissió Europea del Llibre blanc sobre l’Educació i la Formació. Ensenyar i aprendre. Cap a la societat del coneixement (1996), anomenat popularment “Informe Delors”, parla d’oferir una segones oportunitats als i les joves que són exclosos del sistema educatiu, parla d’un recurs que ha de comptar amb el millor professorat, que no pot reproduir el que el centre educatiu ja fa, amb currículums i ritmes adaptats, amb implicació de les empreses, amb noves metodologies de treball, etc.

D’aquesta manera, es van començar a crear aquest tipus de centres en molts països europeus que van veure l’abandonament escolar prematur com un dels problemes educatius i socials més importants a resoldre. Les escoles de segones oportunitats són un recurs socioeducatiu no reglat per a nois i noies entre 16 i 25 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu o que estan en risc de fer-ho, amb la finalitat d’afavorir la seva transició cap a programes normalitzats i, sempre que sigui possible, el seu retorn al sistema educatiu i/o laboral.

Actualment, existeixen dues associacions d’E2O, una europea i una altra d’àmbit estatal (Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad), amb la qual l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, ha estat treballant per definir el model que s’implanta a Barcelona. Les dues associacions es coordinen per compartir experiències, enriquir la seva feina dia a dia i reclamar un espai que reconegui la seva feina i els pugui assegurar la sostenibilitat amb accions a llarg termini i una autonomia normativa, econòmica i funcional que els permeti adaptar-se a la realitat de les persones que atenen.

Compartiu aquest contingut