El model educatiu de les EBM

El model educatiu de les EBM

Col left

Les escoles bressol de l'Ajuntament de Barcelona imparteixen el primer cicle d'educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a infants d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys. L'escolarització dels infants d'aquestes edats compleix una funció educativa clau durant els primers anys de vida, ja que aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal.
 
L’escola bressol té com a eix l’infant competent, protagonista actiu i amb curiositat i desitjos d’aprendre; és en aquest sentit que l’escola bressol es configura com un context en el qual s’ofereix als infants un conjunt d’experiències educatives que en promoguin el desenvolupament i l'aprenentatge.
 
L'escola bressol s'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora.
 
Cadascuna de les escoles bressol municipals elabora el seu projecte educatiu, que valora les característiques del context on se situa el centre i que es concreta en un conjunt de decisions relatives a l’educació que es vol oferir als infants, sota les directrius generals marcades des de l’IMEB. El projecte educatiu és l’instrument que permet ordenar i donar sentit a l’acció educativa. La conseqüència lògica d’aquest projecte educatiu permet que les intervencions dels professionals s’adeqüin a les possibilitats de cada infant, a fi de contribuir a l’estructuració de la personalitat, despertar la imaginació i la curiositat, i afavorir el desenvolupament personal en el sentit més ampli.

Família i escola eduquen

L’escola bressol municipal col·labora amb les famílies en la cura i l’educació dels fills en un marc de cooperació i participació. Des de l’escola bressol es potencia la participació de les famílies tant en els aspectes de gestió com en les qüestions educatives que incideixen en el creixement dels fills. D’aquesta manera, famílies i educadors es poden implicar en un projecte comú de centre, que tingui en compte el coneixement tècnic i l’experiència dels professionals, com també el saber de les famílies en relació amb els fills.

Participació de les famílies

Cada centre té previstos canals de relació per garantir el diàleg i la col·laboració entre les famílies i els educadors respecte a l’educació dels infants. Els canals van des del contacte diari en el moment de portar i recollir els infants fins a l’assistència a reunions i entrevistes individuals i la participació a l’AMPA i al Consell Escolar del centre.

Un entorn acollidor

Els espais de l’escola bressol municipal estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants hi puguin desenvolupar les capacitats afectives, cognitives i de relació.
 
La distribució i l’organització dels espais, tant interiors com a l’aire lliure, estan pensats per generar un entorn físic segur i acollidor, i una atmosfera càlida i alegre.
 
A cada espai li correspon una funció determinada: zones d’activitat i de repòs, zones de pas i de trobada, zones per a infants i per a adults.
 
L’estructuració del temps afavoreix la vida en comú, alhora que garanteix el respecte al ritme individual, i permet establir relacions personals i col·lectives, en un ritme ordenat, tranquil, lliure i dinàmic.

L’activitat quotidiana

A l’escola bressol es dona valor educatiu a tots els moments i seqüències d’activitats. Una gran part dels objectius de l’educació infantil es porta a terme a través de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant: higiene, menjar, descans, etcètera. En aquests moments, els infants fan activitats de descoberta, experimentació, manipulació, construcció, moviment, recreació, representació, comunicació i convivència.

Un context socialitzador

Les relacions personals són un eix fonamental en l’educació.
 
A partir del contacte interpersonal l’infant incorpora els models i els valors culturals, i adquireix les habilitats socials necessàries per desenvolupar-se com a membre de la societat.
 
A cada escola bressol s’estableix una veritable xarxa de relacions personals en diàleg constant: relacions entre infants, grans i petits, que es coneixen, s’interessen els uns pels altres i es respecten mútuament; relacions entre infants i persones adultes; relació directa i permanent entre els professionals i les famílies, etcètera.
 
A l’escola bressol s’ofereix atenció personalitzada i vida social de manera equilibrada. L’escola proporciona als infants la primera experiència de socialització fora del marc familiar. La convivència promou actituds de respecte i de responsabilitat envers els altres.

La convivència i la diversitat com a valors

A l’escola bressol cada infant és atès de manera individualitzada, i se’n valora la història i el bagatge personal. La intervenció singularitzada permet oferir a cadascú els reptes i els ajuts que necessita per aprendre i desenvolupar-se de manera harmònica.
 
Es presta una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques i a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten. És per aquest motiu que l'Equip Educatiu d'Atenció a Especials Necessitats (EEAEN) dona suport i assessorament psicopedagògic a les escoles bressol municipals i desenvolupa les actuacions amb els altres serveis i professionals de la xarxa 0-3.
 
L'accés al servei de l’EEAEN s'inicia a partir de la matrícula d'infants amb necessitats educatives especials a les escoles bressol i també a partir de les demandes d'observació i orientació dels equips educatius. Aquest servei vetlla perquè els infants amb necessitats educatives especials tinguin una atenció de qualitat que n'afavoreixi l'evolució positiva en un entorn inclusiu.
 
Les escoles es relacionen amb els centres d'atenció primerenca, els serveis socials de zona, els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i altres serveis que atenen els infants amb necessitats educatives significatives.

Col right
Documents: