El model educatiu de les EBM

El model educatiu de les EBM

Col left

Les escoles bressol de l’Ajuntament de Barcelona imparteixen el primer cicle d’educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a infants d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys. Els infants hi troben un entorn segur, acollidor, ajustat al seu moment evolutiu i a les seves necessitats, i un conjunt d’experiències educatives que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.

Identitat de les ciutadanes i ciutadans més petits

La infància no és merament una fase preparatòria per al futur, sinó una etapa de la vida amb uns valors i una cultura propis, conformada igualment per infants i adults.
Helena Buri i Areta Wasilewska-Gregorowicz

L’escola bressol té com a eix l’infant competent, protagonista actiu, amb curiositat i desitjos

d’aprendre. Les persones educadores acompanyen, amb afecte i respecte, cada infant, des de la confiança plena en les seves capacitats i possibilitats de desenvolupament.

L’escola bressol s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. L’acció educativa incorpora la perspectiva de gènere i dona un enfocament per avançar en la construcció de nous models d’identitat i per assolir actituds i dinàmiques no sexistes ni androcèntriques. L’escola promou la igualtat de condicions, d’oportunitats i de possibilitats entre els infants independentment de la identitat, per això l’expressió de gènere ha d’evitar reproduir estereotips culturals que fomentin l’exclusió en qualsevol sentit.

En el marc de l’autonomia de centre, cada escola bressol elabora el seu projecte educatiu, que valora les característiques del context on se situa el centre i que es concreta en un conjunt de decisions relatives a l’educació que es vol oferir als infants, prenent com a referència el model educatiu compartit. El projecte educatiu és l’instrument que permet ordenar i donar sentit a l’acció educativa. La conseqüència lògica d’aquest projecte educatiu permet que les intervencions dels i les professionals s’adeqüin a les possibilitats de cada infant, a fi de contribuir a l’estructuració de la personalitat, despertar la imaginació i la curiositat, i afavorir el desenvolupament personal en el sentit més ampli.

El context de desenvolupament de l’infant: la vida quotidiana a l’escola bressol

Els espais a l’escola bressol són amplis, s’orienten per aprofitar la llum solar i compleixen amb els requisits de seguretat i d’accessibilitat. Garanteixen la visibilitat i faciliten la lliure circulació, ja que estan intercomunicats.

Estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants, a través del joc, hi puguin desenvolupar les capacitats motrius, cognitives, emocionals i de relació.

La distribució i l’organització dels espais, tant interiors com a l’aire lliure, està pensada per generar un entorn físic segur i acollidor i una atmosfera càlida. A l’escola bressol s’ofereixen materials de qualitat que generen el joc i la descoberta dels infants.

L’organització del temps és un aspecte clau en la vida quotidiana de l’escola bressol per crear un marc ordenat i estable, amb unes seqüències que es repeteixen i donen seguretat a les nenes i als nens, però alhora prou flexible i dinàmic per adaptar-se a les diferents situacions que poden aparèixer en el dia a dia i per ajustar-se a les necessitats i al ritme de cada infant.

A l’escola bressol es dona valor educatiu a tots els moments de joc i de cura dels infants (moments d’higiene, d’alimentació, de descans...). És en totes aquestes situacions que els infants experimenten, descobreixen, construeixen, representen, decideixen, es comuniquen, conviuen i avancen així cap a una autonomia progressiva.

A l’escola bressol s’ofereix atenció personalitzada i vida social de manera equilibrada. L’escola

proporciona als infants la primera experiència de socialització fora del marc familiar. Les relacions personals són un eix fonamental en l’educació. La interacció entre iguals té una gran incidència en els processos de socialització, en l’adquisició de competències i destreses socials. A partir del contacte interpersonal l’infant incorpora els models i els valors culturals.

A cada escola bressol s’estableix una veritable xarxa de relacions personals en diàleg constant:

relacions entre infants, grans i petits, que es coneixen, s’interessen els uns pels altres i es respecten mútuament; relacions entre infants i persones adultes; relació directa i permanent entre professionals i famílies, etcètera.

Una escola oberta a les famílies

L’escola bressol comparteix amb les famílies la cura i l’educació dels fills i filles, de manera quotidiana, en un marc de cooperació i participació.

El respecte, la confiança i la flexibilitat són els paràmetres que defineixen les relacions amb les famílies. Unes relacions personals que, basades en el bon tracte i la complicitat, són l’element essencial de la convivència.

Es facilita l’estada de les famílies a l’escola de manera habitual, i així poder copsar de prop les vivències dels seus fills i filles en el fer de cada dia.

El contacte diari, que permet el traspàs d’informacions necessàries per al benestar de l’infant, es complementa amb altres situacions d’intercanvi més formals i estructurades, com són les reunions i trobades grupals i les entrevistes personals. 

La participació col·lectiva de les famílies es vehicula a través de l’Associació de Famílies i del Consell Escolar de Centre.

La diversitat com a valor

A l’escola bressol es garanteix la igualtat d’oportunitats dels infants, des del reconeixement de les singularitats de cadascú i el convenciment que tothom pot aprendre i evolucionar si rep els suports i els ajuts adequats. L’escola és un espai de prevenció i detecció primerenca de factors que poden alterar el desenvolupament dels infants.

L’Equip Educatiu d’Atenció a Especials Necessitats (EEAEN) de l’IMEB, de manera coordinada amb les escoles bressol, vetlla perquè els infants amb necessitats especials rebin una atenció de qualitat que n’afavoreixi l’evolució positiva en un entorn inclusiu.  

Les escoles es relacionen amb els centres d’atenció primerenca, els serveis socials de zona, els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i altres serveis que atenen els infants amb necessitats educatives significatives.

L’equip de professionals a les escoles bressol

El treball en equip garanteix una acció educativa de qualitat, basada a establir i acordar aspectes de contingut pedagògic i organitzatiu. El treball col·laboratiu dels i les diferents professionals, cadascun des de la seva responsabilitat, permet que hi hagi les condicions per a una acció educativa de qualitat, amb el lideratge de la direcció.

Per això, en l’organització de les escoles bressol municipals es garanteix el temps de trobada en equip per permetre que els i les professionals es coordinin i disposin d’espais de reflexió i formació continuada. 

L’escola bressol i la comunitat, xarxa de relacions

Les i els professionals de l’escola bressol es coordinen i treballen amb altres serveis i equipaments del territori adreçats a la infància, dels àmbits educatiu, social i de la salut, per tal d’assegurar una atenció adequada als infants i les famílies tot construint xarxes de prevenció i atenció.

Aquestes xarxes possibiliten compartir diferents coneixements entre les i els professionals, acordar accions comunes i donar coherència a les actuacions de cada servei.

  VERSIÓ PER IMPRIMIR

Col right

Compartiu aquest contingut