L'organització de l'escola

Organització de les EBM

Col left

Els aspectes de funcionament general del centre, com el calendari i els horaris de servei, entre altres, els determina l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Horari 

L'horari d’atenció als infants és de 8:00 a 17:00 hores, de dilluns a divendres, a excepció dels mesos de setembre i juliol, que és de 8:00 a 15:00 hores.

Sens perjudici de l’horari establert d’entrada i sortida a l’escola bressol, les famílies poden establir el seu horari, d’acord amb la direcció, segons les seves necessitats i les dels infants.

Per als infants que no dinin a l’escola s’estableix un marge horari, no superior a tres hores, entre les sessions del matí i de la tarda. Aquesta franja horària s’estableix entre les 11:30 i les 12:00 hores per a la sortida, i les 14:30 i les 15:00 hores per a l’entrada.

A l’Escola Bressol Municipal Trinitat Nova, l'horari és de 8:00 a 14:00 hores durant tot el curs. A l’EBM Germanetes funcionen dos grups d’infants d’1 a 3 anys amb horari reduït, un grup de matí de 9 a 13h i un grup de tarda de 15 a 19h.

El calendari escolar

La data d’inici de curs, i els dies de vacances de Nadal i Setmana Santa seran els que determini el Departament d’Ensenyament per al segon cicle d’educació infantil i primària. Les escoles bressol municipals tenen, a més, 3 dies de lliure disposició al llarg del curs. El final de curs és el dia 15 de juliol o, si aquest és festiu, el dia laborable hàbil que el precedeixi.
 
L’IMEB aprova, cada any, el calendari escolar definitiu una vegada es coneix el calendari publicat per la Generalitat per als ensenyaments reglats.

Servei d'alimentació

Totes les escoles bressol municipals disposen de cuina pròpia, en la qual s’elaboren diàriament els menús. L’escola facilita el menú establert perquè les famílies el coneguin i puguin planificar el sopar de manera complementària a casa.
Els menús que s’ofereixen als infants són equilibrats, basats en la dieta mediterrània i gairebé tots els aliments provenen de l’agricultura ecològica i es prioritzen els productes de proximitat (amb menys emissions de CO2). La llet és ecològica, també les fruites més utilitzades (la poma, la pera, la taronja i el plàtan) i el pa, l’arròs, les patates, la pasta i els llegums.  Pel que fa a les verdures, són ecològiques durant els mesos que estacionalment és possible trobar-les (per exemple, enciam, cebes, pastanaga i carabassa tot el curs, i tomàquet, mongeta tendra, carbassó, cogombre, albergínia a la primavera estiu,  i bròquil, coliflor,  carxofes, bròquil a la tardor/hivern).
 
Pel que fa a les proteïnes d’origen animal, són ecològics durant tot el curs tant el pollastre com la vedella.
El peix que s’ofereix als infants és lluç, bacallà, rap. A les escoles bressol no es consumeix carn de porc ni derivats, ni tampoc perca o halibut.
 
En cada àpat s’ofereix amanida com a acompanyament.
 
L’escola facilita els menús programats a les famílies i vetlla per anar introduint els aliments als infants gradualment en funció de la seva edat, d’acord amb les indicacions de la família.
 
Si per alguna raó el pediatre de l'infant considera que li convé una dieta especial o si té al·lèrgia o intolerància a algun aliment, mitjançant l'informe corresponent —emès per un metge col·legiat— s’atendrà les necessitats específiques, ja que s’ofereixen adaptacions dels menús per a les dietes alimentàries especials per als infants amb intoleràncies i al·lèrgies.
 
La utilització del servei de menjador és voluntària i n’implica l’acceptació de les condicions. El contracte d’alimentació és anual. Al full de matrícula la família estableix si l’infant es quedarà a esmorzar o dinar o berenar al centre. Aquest règim és el que regirà en els 10 rebuts emesos, a menys que es modifiqui el contracte (vegeu l’apartat d’assistència, modificacions del contracte i altes i baixes del servei). Recordem que, per a les famílies que facin un ús puntual del menjador, l’IMEB ofereix la possibilitat de contractar únicament el servei d’escolaritat (sense alimentació), i pagar el menjador per àpats esporàdics únicament els dies que en facin ús.
 
Per raons higienicosanitàries i organitzatives, les famílies no poden portar aliments de casa en substitució dels que proporciona l’escola, ja que suposaria l’entrada al centre de menjars sense el control sanitari que l’IMEB ha de garantir.
 
A l’escola bressol es facilita la possibilitat de continuar l’alletament matern amb els infants, tant de manera presencial com mitjançant l’administració de la llet que la mare s’hagi extret prèviament. Així, doncs, amb l’establiment d’acords amb la direcció del centre es garanteix:

 • La possibilitat que la mare pugui alletar l'infant a la mateixa aula de l’escola.
 • Que l'alletament es pugui fer respectant els ritmes individuals, així com els del grup.
 • La possibilitat de guardar, al frigorífic o al congelador de l’escola, les unitats de llet materna aportades per la família en dosis d’una sola presa, etiquetades amb el nom i cognoms de l’infant i la data de consumició.

En aquest cas, és necessari que la llet arribi a l’escola degudament emmagatzemada i transportada amb nevera portàtil o bossa isotèrmica.

Col right

Quan un infant no pot assistir a l’escola, la família ho ha de notificar a la direcció del centre. La falta d’assistència no justificada durant més de vint dies naturals pot provocar la baixa de l’infant i la cobertura immediata de la plaça.
 
Les baixes del servei d’escolaritat o menjador s’han de comunicar per escrit, lliurant el document corresponent de baixa normalitzat, degudament signat, a la Direcció del centre. Perquè no s’emeti la facturació corresponent del preu públic d’escolaritat o alimentació, la família ha de comunicar la baixa o modificació dels serveis contractats a la Direcció del centre abans del dia 25 del mes anterior a l’inici de la baixa o modificació del servei. Si la baixa o modificació es notifica més tard del dia 25 del mes anterior que es produeixi, els efectes en la facturació es produiran a l’inici del mes següent al de la modificació o baixa.
 
Les altes del contracte d’alimentació s’han de fer, també, mitjançant una notificació escrita a la Direcció del centre. Si ja hi ha hagut una baixa del servei, per a la formalització de l’alta següent del servei d’alimentació durant el curs escolar, han d’haver transcorregut 25 dies lectius des de la baixa en aquest servei (tot i així, les famílies poden fer ús del menjador des del moment que ho necessitin, liquidant el preu dels àpats esporàdics pels dies efectivament utilitzats fins a l’alta del servei d’alimentació).
 
La baixa total o parcial del servei no dona dret a la devolució dels rebuts ja emesos, ni l’IMEB retornarà cap import a les famílies quan un infant no hagi pogut assistir a l’escola.
 
En el cas que les criatures es matriculin a l’escola o es donin d’alta al servei d’alimentació una vegada iniciat el curs, en la primera facturació que hagi de fer l’Institut Municipal d’Educació es regularitzaran els dies transcorreguts de servei durant el mes anterior, i, alhora, es facturarà el mes entrant per avançat, més la mitja mensualitat corresponent al juliol, també per avançat.

Les malalties que es poden transmetre d’una persona a una altra són freqüents en infants que assisteixen a l’escola bressol. De manera general, s'informa que els infants no han d’anar a l’escola quan tinguin manifestació activa de malaltia infecciosa per garantir-ne el benestar i evitar el risc de contagi amb les persones que comparteixen aula.

El document Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles, elaborat pel Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, servirà de referència a l’escola per compartir amb les famílies quines són les manifestacions de malaltia que impliquen la recomanació que els infants no assisteixin a l’escola.

Segons aquest document, els criteris generals que aconsellen la no assistència de l’infant a l’escola són els següents:

 • Que la malaltia impedeixi que l’infant dugui a terme les activitats amb normalitat.
 • Que la malaltia de l’infant requereixi més atencions de les que els seus responsables li puguin donar, atès que l’atenció a la resta d’infants no pot quedar afectada.
 • Que l’infant presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu.
 • Que l’infant presenti exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.

Aquest document es pot consultar aqui.

En cas que un infant de l'escola sigui diagnosticat d'una malaltia infecciosa greu, sempre és l'Agència de Salut Pública la que determina el procediment d'actuació que s'ha de seguir.

 • En cas que es detecti la presència de polls al cap dels infants, cal un tractament de manera immediata. En els casos de llémenes, un cop iniciat el tractament, i si ja estan mortes, encara que no hagin desaparegut del tot, l’infant pot assistir a l’escola bressol.
 • Els infants amb al·lèrgies alimentàries ho han d'acreditar amb un informe emès per un metge col·legiat, en el qual s'especifiquin els al·lèrgens concrets, indicant com a mínim l'índex d'IgE i els valors de referència considerats normals. També cal especificar les mesures d'actuació recomanades.
 • Si un infant es posa malalt a l’escola, s’avisa la família. Per poder establir una ràpida comunicació en el cas que es presenti una situació d’urgència, l’escola ha de tenir, almenys, un telèfon de contacte de la família (casa, feina, mòbil, etcètera). La família indicarà a quin hospital o clínica prefereix que es traslladi el fill en cas d’urgència o de malaltia important, sempre que les circumstàncies de la urgència permetin fer una elecció.
 • Per poder administrar medicació als infants cal que el pare, la mare o la persona que en tingui la tutela aporti una recepta o informe del metge en el qual consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, la mare o la persona que en tingui la tutela ha d’aportar un escrit en el qual es demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu per administrar al fill la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible administrar-la en horari lectiu.

El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria recomana administrar paracetamol a infants amb febre igual o superior a 38 ºC. Per poder administrar aquest medicament cal tenir l'autorització del pare, la mare o la persona que en tingui la tutela, que l'escola ha de demanar en el moment de la inscripció de l'infant.

Ampliació horària

A través de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) o (AMPA) i a petició del consell escolar de cada escola bressol, es poden proposar dos projectes que complementen l’horari  de les escoles bressol:

 • L’allargament de l'horari fins a les 17.00 hores els primers quinze dies del mes de juliol, dates en què l'activitat a les escoles bressol municipals acaba a les 15.00 hores, d'acord amb la normativa de l'ús dels espais i instal·lacions de les escoles bressol municipals per als alumnes matriculats, fora de l'horari lectiu i en el calendari escolar.
 • L’ampliació del servei per a infants de 17.00 a 18.00 hores durant tot el curs escolar, d'acord amb la normativa de l'ús dels espais i instal·lacions de les escoles bressol municipals per als alumnes matriculats, fora de l'horari lectiu i en el calendari escolar.

Cal que un nombre suficient de famílies estiguin interessades en aquestes activitats perquè sigui viable organitzar-les, es poden iniciar sempre que hi hagi un mínim de 15 infants inscrits en el servei.

L'AMPA interessada en l'activitat ha de presentar a la direcció de l'escola bressol un projecte detallat sobre el qual emetrà un informe valoratiu en què expliciti l'aprovació del consell escolar en el marc de la programació general de centre. L’entitat o empresa que durà a terme el servei, cobrarà un preu màxim de 50 euros mensuals per l’allargament de 17.00 a 18.00 hores durant tot el curs i de 75 euros per l’allargament el juliol, de 15.00 a 17.00 hores (primera quinzena de juliol).

Bressol d'estiu

L'Ajuntament de Barcelona convoca les associacions i entitats relacionades amb el temps lliure, l'esport, l'educació i la cultura perquè s'adhereixin a la campanya d'activitats de vacances d'estiu per a nens i adolescents,  perquè homologuin les seves activitats (organització, gestió, accessibilitat i continguts). Les activitats d'estiu són una de les modalitats de l'oferta que es preveu en aquesta campanya.

Des de l'any 2008 hi ha la modalitat escola bressol d'Estiu, adreçada a nadons d'entre un i tres anys que formen part de la comunitat educativa de les escoles municipals o que han estat escolaritzats en algun centre d'educació infantil públic o privat. Es pot realitzar entre el 16 i el 31 de juliol.

Les AMPA són les responsables de la petició d'homologació i l'organització d'aquestes activitats.

El pare, la mare o la persona que en tingui la tutela, ha de notificar la identificació de la persona que recollirà l’infant. En el cas que no sigui la persona habitual qui reculli l’infant, cal notificar-ho amb antelació i, sempre que no sigui una situació d'urgència, per escrit. Es recomana que les persones que recullin els infants a la sortida de l’escola siguin majors d’edat. En els casos en què les famílies sol·licitin que sigui un menor d’edat qui reculli l’infant, és necessària l’autorització específica corresponent.
 
Cada centre, en el marc de la seva programació pedagògica, organitza diferents sortides al barri, excursions, etcètera. Les famílies han d’autoritzar per escrit la participació en aquestes activitats i fer-se càrrec de les despeses particulars que ocasionin. En el cas de les famílies que no considerin oportú que els fills hi participin, l’escola ha d’oferir la possibilitat que l’infant es quedi al centre mentre dura l’activitat.

A fi de garantir el dret a la imatge de tots els infants, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i drets d’imatge, es demana a les famílies que no es facin fotografies dins l’escola bressol.

Durant el curs es duen a terme treballs de recerca i informació sobre l’activitat dels infants a l’escola que inclouen la producció de material propi escrit i multimèdia, i que es pot utilitzar en congressos, cursos, publicacions diverses i el web de l'Ajuntament de Barcelona, el web genèric de les escoles bressol municipals, el web singular de l’escola, o es pot mostrar a la mateixa escola. És preceptiu que les famílies autoritzin, o no, la difusió dels materials en què aparegui la imatge dels fills.

Per mantenir l’ordre a l’espai destinat a guardar els cotxets dels infants de 0 a 2 anys, recomanem que s’utilitzin els que són més lleugers i plegables. En el cas dels infants més grans, de 2 a 3 anys, només en els casos en què sigui estrictament necessari serà permès guardar el cotxet a l’escola.

L’ús d’aquest espai és de caràcter voluntari i ni l’escola ni l’IMEB són responsables dels objectes i cotxets que s’hi dipositin. El preu públic d’escolaritat no incorpora cap despesa per la custòdia d’objectes i cotxets en aquests espais, i l’ús que se’n faci és responsabilitat de les famílies.

Compartiu aquest contingut