Commercial establishments

La campanya per a la protecció i millora del paisatge urbà ofereix un programa d'ajuts adreçat de manera específica a aquelles persones titulars de locals comercials i d'activitats professionals o de serveis.

Els locals comercials on es desenvolupi l'activitat hauran de tenir una superfície de fins a 500 m2. En el cas d'establiments de concurrència pública, bars, restaurants i similars, hauran de ser de menys de 50 places.

Els titulars d'activitats que no siguin de nova implantació en locals comercials amb les característiques definides podran acollir-se a la totalitat d'actuacions subvencionables.

Els titulars d'activitats de nova implantació en locals comercials amb les característiques definides podran acollir-se únicament a les actuacions de supressió de barreres arquitectòniques i de retolació en català.

  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/foto_1.jpg