CIDEU

Definició

El Centre Iberoamericà pel Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU) és una xarxa integrada per 154 membres, 125 ciutats dels quals són ciutats iberoamericanes, i 29 institucions col·laboradores. Té per finalitat promoure la manera estratègica de pensar en els processos de disseny i gestió de projectes urbans per assolir el desenvolupament sostenible de les ciutats iberoamericanes. Va ser constituït a Barcelona l’any 1993.

Objectius

  • Promoure el pensament estratègic urbà.
  • Reflexionar entorn a les estratègies urbanes i facilitar la seva circulació.
  • Compartir i gestionar el coneixement d’allò estratègic urbà, que se’n deriva dels projectes de les ciutats.
  • Impulsar el desenvolupament econòmic i social de les ciutats iberoamericanes.
  • Promoure el canvi cultural per a la incorporació de tecnologies digitals en l'entorn de la planificació estratègica urbana (PEU) i construir comunitats virtuals a la xarxa.
  • Desenvolupar i compartir metodologies per fer concurrent la planificació, gestionar els projectes amb governança i aprendre per models.
  • Oferir formació per millorar els perfils professionals de persones vinculades a plans i projectes estratègics urbans.
  • Estructurar una xarxa de ciutats per millorar-ne el posicionament estratègic.

Participació de Barcelona

La Secretaria General és l’òrgan executiu i té la seu permanent a Barcelona, que va ser la ciutat que va impulsar-ne la creació.
Actualment Santiago de Xile ostenta la presidència fins el 2020.

Enllaços relacionats: