Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2023-2026

Procés d'elaboració del Pla Director

Per a l'elaboració del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global  2023-2026 la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport tècnic d'Internacional de Cooperación y Gestión (ICG), va impulsar un procés participatiu amb la voluntat de poder comptar amb la màxima implicació dels agents diversos que a la nostra ciutat treballen i/o actuen en l'àmbit de la cooperació i de l'educació per a la justícia global, com són Lafede.cat i el Consell Municipal de Cooperació Internacional.

La proposta del nou Pla Director es va elaborar immediatament després de l'avaluació del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-21 de Barcelona, establint un contínuum en la reflexió i els debats amb els diferents agents que van participar mitjançant varis canals, com van ser les entrevistes individuals i grupals, els qüestionaris d'opinió i els tallers. En aquest procés, al que es va convidar les persones i entitats que es detallen en el “mapatge d'actors” (v. imatge adjunta), es van dur a terme les següents activitats:

 • Es van realitzar 12 entrevistes en profunditat individuals (13 persones) i 14 grupals (57 persones), un taller amb l’equip tècnic de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional i es van  rebre 45 qüestionaris completats.
 • El Grup de Treball sobre el Pla Director, creat en el marc del Consell Municipal de Cooperació Internacional, va acompanyar aquest procés i  es va reunir en tres ocasions, el 21 de juliol i el 9 de novembre de 2022 i el 17 de febrer de 2023.
 • Es van fer dues sessions a les que es va convidar tots els agents: una centrada en la presentació de l’informe de l’avaluació del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 (22 desembre 2022), amb la participació de 60 persones, i una altra sobre l’esborrany del Pla Director (22 febrer 2023) a la que van assistir 56 persones.
 • Durant aquest procés es va mantenir comunicació amb les entitats que van fer arribar les seves aportacions per escrit perquè fossin tingudes en compte en la proposta de document del Pla Director. Toters aquestes comunicacions van rebre resposta amb informació sobre el tractament de les aportacions rebudes.
 • El Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional va debatre la proposta de Pla Director presentada per l’Ajuntament en la seva sessió del 1 de març de 2023 i la va informar positivament fent algunes observacions que posteriorment es van tenir en compte per a la millora del text.

La proposta de document de Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2023-2026 es va aprovar inicialment pel Consell plenari municipal en la seva sessió del 31 de març de 2023, acord publicat en el BOPB el 12 d'abril de 2023, i donat que en el període d'exposició pública (del 12 d'abril fins el 13 de maig de 2023, ambdós inclosos) no es va presentar cap al·legació va quedar aprovat definitivament.

Informe d'Avaluació del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 2018-2021  

Pla Director de Cooperació per  a la Justícia Global de Barcelona 2023-2026

 

 

 

Grup de Treball del Pla Director 2023-2026

En el si del Consell Municipal de Cooperació Internacional es va crear un grup de treball per acompanyar el procés d'avaluació del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 i elaboració del nou Pla Director i participar en el seu disseny. Aquest grup inicialment el van constituir els membres següents:

 • Agència de Salut Pública de Barcelona
 • Direcció de Serveis de Relacions Internacionals
 • Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional
 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Fundació Pau i Solidaritat de CCOO
 • GRAIN
 • Grup Municipal Junts per Catalunya
 • Lafede.cat
 • Pallassos sense Fronteres

Actes-resum de les sessions del Grup de Treball

-Reunió del 21 juliol 2022

-Reunió del 9 de novembre de 2022

-Reunió del 17 de febrer de 2023