Perfil socioeconòmic de Sant Martí 2019

dimecres, 9 setembre, 2020 - 13:25

Informe socioeconòmic Sant Martí 2019. Informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica del districte de Sant Martí del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí 2018-2022.

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí 2018-2022 inclou en la mesura 8.3 l’elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica del districte de Sant Martí, que permeti conèixer la situació actual i la seva evolució, amb l’objectiu de determinar amb coneixement de causa intervencions adequades en matèria socioeconòmica.

Podeu trobar el document sencer a l’apartat d’adjunts.

 

Població, salaris i renda familiar

Amb 240.076 habitants el 2019, Sant Martí concentra el 14,5% de la població de Barcelona. La població ha augmentat un 1,3%respecte al 2018, la mateixa evolució que mostra al conjunt de la ciutat. Des de l’inici de la crisi el 2008 la població de Sant Martí ha augmentat un 5,13%, l’ augment més elevat entre tots els districtes; la ciutat en canvi, mostra un nombre de residents estancat respecte al d’aquell any (+ 01,4%). Per barris, Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou és el que més ha crescut en termes demogràfics (un +22,39%) mentre que la Verneda i la Pau és el que perd més població (un -2,51%) en aquest període.

La Renda Familiar Disponible (RFD) de Sant Martí l’any 2017 registra un índex de 88,1 per Barcelona=100, el més elevat en aquest districte des de l’inici de la sèrie l’any 2000 i 1 punt superior al del 2016. Sant Martí es manté des de l’any 2007 com el 5è districte amb més renda familiar disponible de Barcelona i el primer entre els sis districtes que es troben per sota de la mitjana de la ciutat. En relació a l’any anterior cinc barris augmenten el seu nivell de renda, un es manté estable i quatre experimenten un descens. En un districte amb diferències econòmiques contrastades, 2 dels seus barris superen en més d’un 50% la RFD mitjana de Barcelona mentre que tres estan per sota del 65% de la RFD mitjana de ciutat.

El 2018, el salari mitjà de les persones assalariades residents a Sant Martí és de 30.556 euros anuals, una retribució molt propera a la del conjunt de la ciutat (30.807). Com en el cas de la renda, és el primer districte entre els que es troben per sota de la mitjana de Barcelona.
Pel que fa al nivell d’estudis de la població, entre 2017 i 2018 ha baixat un punt la taxa de persones sense estudis o només amb estudis primaris ( del 23,6% al 22,5%) mentre que ha pujat un punt el de persones amb nivell d’estudis universitaris (del 25,7% al 26,7%). Una altra vegada, es distingeixen dos grans grups per barris, amb una alta polarització entre els dos nivells extrems.

 

Mercat de treball

En relació al mercat de treball, a desembre de 2019, l’atur registrat al districte (10.862 persones) s’ha mantingut respecte al 2018. El pes de l’atur registrat sobre la població adulta del districte és del 6,9% al tancament del 2019, front el 7% al desembre de 2018. El perfil és majoritàriament femení (54,4%) i major de 45 anys (55,7%); i quant a la durada de l’atur, a tots els barris hi ha una incidència de la llarga durada superior (38.7%) a la mitjana de Barcelona (35,3%).. Pel que fa a l’atenció per part de serveis socials, 11.993 persones van ser ateses el 2019.

 

Activitat econòmica

Quant a activitat econòmica, la superfície cadastral de Sant Martí destinada a activitat econòmica  és de 5.407.719 metres quadrats, i representa el 14,8% del total de la ciutat.

Més d’una tercera part de la superfície destinada a l’activitat econòmica correspon a la indústria (39,1%, proporció clarament superior -en +11,9 punts- al districte respecte la mitjana de la ciutat, el que reflecteix la seva tradició manufacturera), seguida del comerç (20%) i les oficines (18,4%).
Segons dades del Registre Mercantil del 2019 el districte de Sant Martí compta amb 20.683 establiments empresarials dedicats a activitat econòmica, que representen el 10,98% del total de Barcelona.

El principal motor econòmic de Sant Martí és el districte del 22@ d’acord amb el pla de transformació cap a l’activitat econòmica innovadora, ja que concentra un nombre d’empreses i un ritme de creació d’empreses més elevat que altres zones del districte i de la ciutat, i on destaca especialment la localització d’empreses dedicades a les TIC.

Pel que fa a comerç i serveis, l’any 2019 el districte de Sant Martí compta amb 9.353 locals en planta baixa -el 11,6% dels de Barcelona-, dels quals 7.691 estan actius i 346 buits o en reforma. No es disposa d’informació sobre 1316 locals a peu de carrer al districte. Els serveis són l’activitat més present en els locals actius (57%), mentre que el comerç representa el 31% del total i altres tipus d’activitats el 12%. Cal destacar que tres barris (el Poblenou, el Clot i Camp de l’Arpa del Clot) apleguen el 46% de l’activitat comercial del districte i que el total del districte suma el 12,49% de l’activitat total de la ciutat.

Quant al sector de l’activitat turística, a desembre de 2018, Sant Martí compta amb 1.181 establiments i 21.923 places d’allotjament: és el tercer districte amb major nombre d’establiments de la ciutat (11%) i de places d’allotjament (14% del total).

Pel que fa al mercat de l’habitatge, a abril de 2019, el preu de l’habitatge de segona mà de Sant Martí (4.480,6€/m2) és un 6,7% inferior a la mitjana de Barcelona. Quant a l’evolució des de 2007, el ritme de descens de preus al llarg de la crisi ha estat més intens a Sant Martí i la recuperació dels preus va començar abans que al conjunt de Barcelona, amb un increment acumulat que el 2018 és superior al de la ciutat (+5,8% i +1,4%, respectivament). Després d’aquesta evolució, el preu de l’habitatge de segona mà al districte es manté un 8% per sota del nivell que havia assolit amb el boom immobiliari el 2006.

Finalment, pel que fa a l’economia social i solidària, Sant Martí concentra el 10,2% de les iniciatives d’economia social i solidària de la ciutat (462 en total), entre les que destaca el pes de les iniciatives de gestió cívica i de les empreses d’inserció.