Pla de reducció de la contaminació acústica i Mapa de soroll

La Unió Europea estableix una directiva, 2002/49/CE, sobre Avaluació i gestió del soroll ambiental, amb l’objecte de concretar una política comunitària comuna en la lluita contra el soroll. 

Un dels preceptes, referendat al Real Decret 1513/ 2005, és l’obligació que totes les ciutats de més de 250 mil habitants realitzin el Mapa Estratègic de Soroll. El mapa estratègic s'ha d'actualitzar cada 5 anys, i la propera actualització s'ha de realitzar durant els anys 2016-2017, ja que a la tardor del 2017 s'han de lliurar les dades a la Unió Europea.

1r

Actualitzar el Mapa Estratègic de Soroll de Barcelona.

2n

Presentar els resultats als districtes, realitzar els informes i lliurar les dades a la Generalitat i a la Unió Europea