Informació sobre els ajuts contra la pobresa energètica

Convocatòria per a l'any 2015 de la línia d'ajuts del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics
Publicada al DOGC núm. 6946, de 31 d'agost de 2015 (31/8/2015)
Els recursos econòmics del Fons s'han de destinar a donar suport econòmic a les unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica que no poden complir els compromisos de pagament dels subministraments d'aigua, gas i electricitat, i que han exhaurit els mecanismes de resolució de conflictes, d'acord amb que preveu l'article 252-4 i les definicions de l'article 111-2 del Codi de consum de Catalunya.