Barcelona Cultura
Skip to main content

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER RICARD GUERRERO (PRESIDENT), FÀTIMA BOSCH, MARA DIERSSEN, GONZALO CASINO RUBIO I JORDI SARGATAL, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA A

Raúl Méndez,

per la publicació de tres articles fonamentals per entendre la regulació del procés de la meiosi. Raúl Méndez i els seus col·laboradors han establert un nou mecanisme de control temporal i espacial de l’expressió gènica, el qual pot determinar regles per a la identificació bioinformàtica dels gens regulats pels esmentats mecanismes de control.