Barcelona Cultura
Skip to main content

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES :: 2019

BASES GENERALS

1. L’ Institut de Cultura de Barcelona convoca els Premis Ciutat de Barcelona amb l’objectiu de guardonar la creació, la investigació i la producció de qualitat realitzada a Barcelona per creadors o col•lectius que hi treballen o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o les produeixen. Les obres guardonades han de contribuir al desenvolupament del fet cultural i han d’estar integrades en el teixit ciutadà en el qual participen els creadors, les associacions, les institucions públiques i les indústries culturals.

Amb aquesta finalitat es convoquen els premis següents: Teatre; Dansa; Circ; Arts visuals; Audiovisuals; Música; Cultura popular i comunitària; Traducció en llengua catalana; Literatura en llengua catalana; Literatura en llengua castellana; Mitjans de comunicació; Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona; Disseny; Arquitectura i urbanisme; Ciències de la vida; Ciències experimentals i tecnologia; Ciències ambientals i de la Terra; Assaig, ciències socials i humanitats; Educació.

2. Es consideren optants als premis totes aquelles obres que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en el primer apartat i que compleixin les condicions que es detallen en la descripció dels àmbits.

3. La forma d’elecció de les obres guardonades es farà a través d’un jurat integrat per un màxim de sis membres per a cadascun dels àmbits. Els jurats decidiran per majoria de vots entre les obres optants les que seran premiades. Del veredicte dels jurats s’estendrà una acta redactada per la secretària.

4. Els jurats estaran integrats per un màxim de sis persones: un president o presidenta, fins a un màxim de quatre vocals i un/a representant de l’Institut de Cultura de Barcelona que tindrà veu però no vot.

5. El president de l’Institut de Cultura de Barcelona, a proposta del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona, designarà la presidència i les persones membres de cadascun dels jurats, el secretari dels quals serà la secretària de l’Institut de Cultura de Barcelona.

6. En el cas que algun dels membres del jurat, per causa de força major, no pogués assistir i emetre el seu vot el dia del veredicte, l’haurà de fer arribar per escrit a la coordinació dels Premis, fins a una hora abans de la reunió, o podrà delegar-lo per escrit a qualsevol dels membres del jurat amb dret a vot.

Si en el moment d’emetre el veredicte es produís un empat en la votació, la presidència, en una segona votació, disposarà de vot de qualitat.

En cas que en les reunions es proposés per ser premiat un dels components del jurat, aquest optarà per acceptar la candidatura o per ser membre del jurat.

Els premis s’atorgaran per majoria de vots. En cap cas podran quedar deserts ni es podran atorgar premis ex aequo.

El jurat podrà recollir en l’acta una menció especial si ho considera pertinent.

La presidència vetllarà perquè s’acompanyi al resultat de la votació una resolució motivada que la secretària farà constar en acta, i també constarà el nom del guardonat o guardonats, que necessàriament haurà de ser una persona/es física o jurídica.

7. Els guardonats rebran set mil euros (7.000,-€), import sobre el qual es practicaran, si escau, les retencions establertes a la normativa tributària vigent. Els guardonats rebran també un diploma on es recollirà el veredicte del jurat i un objecte recordatori del premi.

Per a fer efectiva la dotació econòmica del premi es requereix que els guardonats facilitin a l’Institut de Cultura de Barcelona les seves dades personals i bancàries en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de celebració de l’acte institucional d’entrega dels Premis. Transcorregut aquest període si l’Institut no ha rebut la informació necessària per a procedir a efectuar l’ingrés, s’entendrà que tant la persona o persones jurídiques, l’empresa o entitat guardonada/es hi renuncien.

Les dades aportades pels guardonats seran tractades de conformitat amb el Reglament (EU) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb l’única finalitat de les activitats relacionades amb l’organització dels Premis Ciutat de Barcelona per part de l’Institut de Cultura de Barcelona.

8. Només es premiaran obres en què la persona a qui correspongui l’import del premi estigui viva.

9. En un acte institucional durant les festes de Santa Eulàlia de l’any 2020 es procedirà a donar lectura dels veredictes del jurat i el corresponent lliurament dels premis.


BASES ESPECÍFIQUES

Teatre

Aquest premi s’atorgarà a una obra de teatre o òpera estrenada i/o representada durant l’any 2019 a Barcelona. L’import del premi correspondrà al director a l’autor de l’obra, a l’escenògraf, a l’actor o actors, a l’intèrpret o intèrprets, a la companyia, a la productora de l’obra premiada, o a d’altres professionals que hagin participat en l’execució de la mateixa.

Dansa

Aquest premi s’atorgarà a una obra de dansa estrenada durant l’any 2019 i/o representada a Barcelona dins el mateix any. L’import del premi correspondrà al director, al coreògraf, a l’autor de l’obra, a l’escenògraf, a l’intèrpret o intèrprets, a la productora de l’obra premiada o a d’altres professionals que hagin participat en l’execució de la mateixa.

Circ

Aquest premi s’atorgarà a una obra de circ estrenada durant l’any 2019 i/o representada a Barcelona dins el mateix any. L’import del premi correspondrà al director, a l’autor de l’obra, a l’escenògraf, a l’intèrpret o intèrprets, a la productora de l’obra premiada o a d’altres professionals que hagin participat en l’execució de la mateixa.

Arts Visuals

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació o projecte expositiu d’arts visuals que s’hagi presentat o realitzat a Barcelona en el marc d’una institució, sala d’exposició barcelonina o indret de la ciutat durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà al creador, creadors o promotors de l’obra premiada.

Audiovisuals

Aquest premi s’atorgarà a una obra, iniciativa o plataforma de creació de cinema, curt, vídeo o televisió produïda per un autor, equip d’autors o organització barcelonina i exhibida o desenvolupada a Barcelona o la seva regió metropolitana durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’autor, als autors, al director o a la productora de l’obra premiada, o a d’altres professionals que hagin participat en l’execució o difusió de la mateixa.

Música

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació o interpretació o esdeveniment musical que s’hagi realitzat, presentat o editat a Barcelona per una organització o institució barcelonina durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà al compositor, al director, a l’intèrpret o intèrprets, a la productora o a l’editora de l’obra premiada.

Cultura popular i comunitària

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació, recerca, publicació, producció, esdeveniment o projecte col•lectiu en el àmbit de la cultura popular i comunitària realitzat, estrenat, publicat, editat o presentat a Barcelona per una persona, grup, col•lectiu, entitat o coordinadora o federació d’entitats durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà al creador o entitat creadora o organitzadora de l’obra, esdeveniment o projecte premiat.

Traducció en llengua catalana

Aquest premi s’atorgarà a una traducció al català d’una obra de creació literària escrita originàriament en qualsevol llengua i publicada per una editorial de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’autor de la traducció premiada.

Literatura en llengua catalana

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació literària en qualsevol gènere, escrita originàriament en català i publicada per una editorial de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’autor de l’obra premiada.

Literatura en llengua castellana

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació literària en qualsevol gènere, escrita originàriament en castellà i publicada per una editorial de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’autor de l’obra premiada.

Mitjans de Comunicació

Aquest premi s’atorgarà a un treball periodístic de caràcter divulgatiu, informatiu o d’opinió, en premsa escrita (en suport paper o electrònic), en ràdio o en televisió, realitzat, editat, o fet públic a Barcelona per un mitjà barceloní durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’autor o autors, o a l’editora del treball premiat, en premsa escrita. En ràdio o en televisió, també pot correspondre al guionista, director, presentador o a la productora del treball premiat.

Agustí Duran i Sanpere d’història de Barcelona

Aquest premi s’atorgarà a un treball finalitzat sobre la història o la memòria de la ciutat de Barcelona, així com als assajos biogràfics en què aquesta ciutat hi tingui un caràcter protagonista, realitzats o publicats durant l’any 2019 en editorials o revistes científiques. L’import del premi correspondrà a l’autor o als autors del treball premiat.

Disseny

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació de disseny gràfic, industrial, de moda, de joieria o d’interiorisme realitzat i fet públic a Barcelona durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’autor o autors que han realitzat l’obra premiada.

Arquitectura i urbanisme

Aquest premi s’atorgarà a una obra original o intervenció d’arquitectura i urbanisme o una obra de restauració finalitzada o inaugurada a Barcelona o la seva àrea metropolitana durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’arquitecte o arquitectes que han realitzat l’obra premiada.

Ciències de la vida

Aquest premi s’atorgarà a un treball d’investigació científica en l’àmbit de les ciències de la vida realitzat, presentat o publicat per una organització, institució o empresa de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’autor o autors, l’investigador o investigadors, o a la institució o empresa que desenvolupa el treball premiat.

Ciències experimentals i tecnologia

Aquest premi s’atorgarà a un treball d’investigació científica en l’àmbit de les ciències experimentals i la tecnologia realitzat, presentat o publicat per una organització, institució o empresa de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’autor o autors, l’investigador o investigadors, o a la institució o empresa que desenvolupa el treball premiat.

Ciències ambientals i de la Terra

Aquest premi s’atorgarà a un treball d’investigació científica en l’àmbit de les ciències ambientals i de la Terra realitzat, presentat o publicat per una organització, institució o empresa de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’autor o autors, l’investigador o investigadors, o a la institució o empresa que desenvolupa el treball premiat.

Assaig, ciències socials i humanitats

Aquest premi s’atorgarà a una obra d’assaig o de no ficció en els seus àmbits de les ciències socials i les humanitats, escrita originàriament en català o castellà, i publicada per una editorial de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a l’autor o autors de l’obra premiada.

Educació

Aquest premi s’atorgarà a una experiència docent o projecte pedagògic finalitzat, realitzat, presentat o publicat per una escola, centre educatiu, organització, institució o particulars de la ciutat de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2019. L’import del premi correspondrà a la persona o grup que hagi desenvolupat l’experiència.