Fons documentals

Arxiu Medieval i Modern

Conservem tota aquella documentació generada pel municipi barceloní des de mitjans segle XIII, moment en que té lloc la creació del municipi de Barcelona, fins a principis del segle XIX. A més a més, apleguem altres conjunts documentals que, tot i no ser d'origen municipal, constitueixen el testimoni de l'activitat dels barcelonins del passat, com per exemple, els fons de caràcter privat.

 

Fons gràfics

Apleguem diversos tipus de documentació com les auques, els cartells, els catàlegs d'exposicions d'art, els dibuixos, els goigs i altres fulls religiosos, els gravats, les indianes, els mapes, els plànols de Barcelona, els naips i els romanços.

 

Fons Orals

Es constitueix l'octubre de 1983, arran del donatiu de l'investigador anglès Ronald Fraser, amb un doble objectiu: conservar en suports sonors enregistrats i transcrits les fonts orals procedents de l'àmbit històric o de la recerca i elaborar projectes de recollida d'aquest tipus de fonts.

Els fons apleguen la documentació generada tant pel Consell de Cent, amb la documentació de l'antiga institució de govern local fins a la seva supressió el 1714, com per l'Ajuntament Modern, amb la documentació governativa del període borbònic dels segles XVIII-XIX.

Reuneix els documents d'institucions autònomes i independents amb funcions públiques o d'interès general. La custodia d’aquests fons és resultat, en alguns casos, de l'estreta vinculació entre les entitats i l'Ajuntament i, en altres, de la voluntat d’aquestes que els seus fons siguin ingressats i custodiats per l’Ajuntament.

Agrupa els fons procedents de l'àmbit privat. Atenent al tipus de procedència es divideix en fons personals, familiars, d’empreses i cooperatives o d’entitats.

Conjunts de documents que es reuneixen i s'ordenen en funció de criteris subjectius, independentment de la seva provinença. Poden ser generats tant des de l'àmbit municipal com del privat.