Esteu aquí

Resolució provisional de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis d'àmbit de districte i de ciutat 2022

Publicada avui 27 de maig de 2022

IMPORTANT: En aquesta resolució provisional s’indiquen els projectes subvencionats i la proposta d’import que se’ls concedeix. També s’informa dels projectes denegats i dels no admesos. L’endemà de la publicació de la resolució provisional al BOPB, s’obre un termini de deu dies hàbils (del 30 de maig al 13 de juny, inclòs) per presentar la DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA REQUERIDA i REFORMULAR en cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import presentat inicialment en el projecte. Si no es reformula, caldrà justificar la totalitat del pressupost presentat a la sol·licitud.

Documentació acreditativa requerida en el mateix anunci:

 • Còpia compulsada o amb codi segur de verificació dels Estatuts de la persona jurídica (A).
 • Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF/CIF de la persona jurídica (B).
 • Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF de la persona signant de la sol·licitud i document acreditatiu de la representació, si escau (C).
 • Còpia compulsada o amb codi segur de verificació de la inscripció dels Estatuts en el registre corresponent (D).
 • Certificat d’estar al corrent amb l’AEAT de data posterior a la publicació d’aquesta resolució al BOPB (E).
 • Certificat d’estar al corrent amb la TGSS de data posterior a la publicació d’aquesta resolució al BOPB (F).
 • Esmena de deutes amb IMH (Hisenda municipal) de data posterior a la publicació d’aquesta resolució al BOPB (G).
 • Documentació de subvencions pendents de justificar (H).
 • Acreditació de tenir seu social a Barcelona (I).
 • Declaració de transparència (J).

En el mateix termini s’obre un tràmit per presentar-hi al·legacions. El fet que les persones sol·licitants interessades no hi presentin al·legacions en aquest termini significa que hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva. Aquest supòsit quedarà condicionat, si escau, a la presentació de la documentació acreditativa que s’hagi indicat en la publicació de la resolució provisional. Les entitats que no rebin aquest requeriment i tinguin una subvenció aprovada passaran a cobrar-la directament, sense esperar a la publicació de la llista amb la resolució definitiva.

Per a les subvencions que estiguin proposades per atorgar i als/les seus/seves sol·licitants no se’ls ha requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la, si així ho decideix l’òrgan instructor. De la mateixa manera, les subvencions que estiguin proposades per denegar per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima, sense que els/les seus/seves sol·licitants hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les.

En cas que l’import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment sigui inferior a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l’execució del projecte, cal presentar la reformulació del projecte (10 dies hàbils a comptar l’endemà de la publicació de la resolució) d’acord amb la disminució d’aquest import. En cas que no es presenti aquesta reformulació, es tindrà en compte l’import informat a la instància de sol·licitud a l’hora de valorar la justificació del projecte. Podeu consultar la nota informativa (també adjunta) per a resoldre els dubtes en cas d’haver de reformular o modificar el projecte, i els documents es penjaran juntament amb la resolució provisional AQUÍ.

És d’obligatorietat la presentació telemàtica de la documentació. 

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE REFORMULACIONS (Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós (línies Ib, Ra, Rb, Xa, Xb, Xc, Xd, Xe, Xf):

A fi de resoldre els dubtes que puguin sorgir en relació a les reformulacions, des del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós s’han organitzat dues sessions informatives sense inscripció prèvia de les línies de subvencions Ib, Ra, Rb, Xa, Xb, Xc, Xd, Xe, Xf, a través de la plataforma Meet Jitsi en el següent ENLLAÇ. Les sessions seran en directe i no s’enregistraran:

 • ​Dimarts 31 de maig a les 10.00 h
 • Dimecres 1 juny a les 16.30 h

A més a més, podeu consultar l'”Especial TJ subvencions” que ha elaborat Torre Jussana amb informació sobre com reformular, com modificar, etc, i resoldre tots els dubtes que tingueu AQUÍ.

Comparteix aquest contingut