Taxa de guals

Icona Taxa de guals

És la taxa que grava l’ús restringit de la via
pública (vorera) per l’entrada i sortida de
vehicles dels edificis
.

Ordenança de la taxa de Guals

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Qui ha de pagar la taxa de Guals

La taxa de guals grava l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles dels edificis.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, com també les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment o privativament el domini públic municipal en benefici propi i les que prestin serveis de gestió municipal sobre el domini públic estatal.

Per a qualsevol gestió que hi estigui relacionada, cal adreçar-se al districte municipal corresponent al lloc on està situat el gual.

Quina és la quota a pagar de la taxa de Guals

Amb caràcter general, l'import de la taxa es calcula aplicant la fórmula següent:

Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA x FCH

PB - Preu bàsic
És la tarifa bàsica. Per a l'any 2020 és de 0,4966 € per metre quadrat o fracció i dia d’aprofitament.

S - Superfície en metres quadrats
Es calcula amb la longitud del gual en metres lineals arrodonida per l'excés i multiplicada per una amplada de tres metres. En el cas que els metres d'ocupació passin de 5 metres lineals, els metres d’excés es compten el doble. Per exemple, si el gual és de 7,5 metres: S’arrodoneix a 8 metres, els 3 metres que sobrepassen als 5 metres són dobles, 3 x 2 = 6. En total tenim 5 + 6 = 11 metres. El resultat es multiplica per l’amplada de tres metres, 11x3=33 m2. Per fer el càlcul de la superfície comptem 33 m2.

T - El temps en dies d'aprofitament
Sempre que no s'estableixi una durada mínima es considera, pel càlcul de la quota: els mesos, de 30 dies; els trimestres, de 90 dies; les festes i vigílies, de 128 dies; els semestres o temporada, de 180 dies, i els anys, de 360 dies. En els altres casos, el càlcul de la quota es fa pel nombre de dies d'ocupació efectiva.

FCC - Factor corrector de carrer, segons la categoria del carrer s'aplica un factor corrector:

 • Categoria del carrer A = factor corrector 5
 • Categoria del carrer B = factor corrector 3
 • Categoria del carrer C = factor corrector 1,75
 • Categoria del carrer D = factor corrector 1,25
 • Categoria del carrer E, F, Z industrial = factor corrector 1

FCA - Factor corrector de la classe d'aprofitament segons el barem següent:

 • En general:
  • D'ús permanent = factor corrector 0,1746
  • Més de 8 hores fins a 12 hores = factor corrector 0,1358
  • Fins a 8 hores = factor corrector 0,1164
 • Garatges i aparcament subjectes als epígrafs d'IAE 751.1, 751.2 i 751.3 = factor corrector 0,1067
 • Serveis de rentat i greixatge d'automòbils, servei de taller de reparació d'automòbils, agències de transport i locals de compravenda de vehicles:
  • Més de 8 hores fins a 12 hores = factor corrector 0,0970
  • Fins a 8 hores = factor corrector 0,0922
 • Guals d'estacions de serveis = factor corrector 0,0970

FCH - Per a immobles destinats a habitatges, el factor corrector és:

 • Superfície del garatge fins a 25 m2 = factor corrector 0,70
 • Més de 25 m2 fins a 50 m2 = factor corrector 0,80
 • Més de 50,1 m2 fins a 100 m2 = factor corrector 0,90
 • Més de 100,1 m2 = factor corrector 1
   
Darrera actualització: 01/09/2022