Parcs i Jardins

Saps quins són els serveis que ens proporcionen els espais verds a la ciutat?

Els parcs i jardins són espais de natura que es troben a dins les ciutats i tenen una importància vital per als habitants, la flora i la fauna. Però a més d'espais de natura, en molts casos també tenen uns valors culturals, històrics i artístics intrínsecs, que per si mateixos els fan molt valuosos.

Barcelona compta amb una extensa xarxa de parcs i jardins que ha anat creixent de manera important, sobretot a partir de les grans renovacions urbanístiques de finals del segle XX i principis del segle XXI.

A nivell ecològic, aquests espais verds són els grans pulmons de les ciutats gràcies a la seva coberta vegetal i les converteixen en llocs habitables. La vegetació urbana equilibra les condicions ambientals i dóna un conjunt de serveis ecològics que milloren la qualitat de vida i la salut de la ciutadania.

Els principals valors dels espais verds a la ciutat són:

- Absorbeixen la pols i les partícules contaminants suspeses a l'aire

- A través de la fotosíntesis alliberen oxigen a l'atmosfera

- Disminueixen la contaminació acústica

- Redueixen els processos d'erosió del sòl

- Regulen el nivell d'humitat de l'ambient i incrementen el confort urbà (insolació, ombres, colors i olors)

- Equilibren el cicle de l'aigua

- Redueixen el consum energètic dels edificis

- Generen connectivitat ecològica i biodiversitat

- Propicien les relacions, la socialització i la participació dels ciutadans

- Faciliten l'oci i l'esbarjo

- Permeten la realització d'activitats de lleure

- Generen benestar físic i psíquic

Al web de l'Ajuntament de Barcelona pots trobar tota la informació relativa als jardins i parcs històrics, temàtics i urbans més representatius de la ciutat, així com els horaris dels que es tanquen diàriament.

Barcelona també disposa d'un instrument estratègic que defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica i a com la població els coneix, en gaudeix i en té cura, El Pla del Verd i de la Biodiversitat.